Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp fra enkelthus og mindre tettbebyggelser. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for utslipp fra større tettbebyggelser.

Utslippstillatelse for avløpsanlegg for hus og hytter
Det skal søkes om utslippstillatelse for separate avløpsanlegg fra hus og hytter i Oppdal kommune. Fra 1.1.2007 stilles det nye krav til kommunens saksbehandling av utslippssøknader. Den største endringen er at det stilles mer omfattende og detaljerte krav til selve innholdet i søknaden. Oppdal kommune har vedtatt egne retningslinjer som skal gjøre kravene som stilles lettere tilgjengelig for de forholdene som er i Oppdal kommune. De er også en hjelp i forhold til selve søknadsprosessen. Det skal også inngås egen tømme- og tilsynsavtale som skal returneres til Oppdal kommune etter at utslippstillatelse er gitt.

Følgende personer i Oppdal har utstyr for, og tar på seg oppdrag med tømming:

HB Transport                tlf. 72 42 36 53   mobil 971 45 004

Ingebrigt Hevle              tlf. 72 42 34 92    mobil 909 87 385