Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp fra enkelthus og mindre tettbebyggelser. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for utslipp fra større tettbebyggelser.

Utslippstillatelse for avløpsanlegg for hus og hytter
Det skal søkes om utslippstillatelse for separate avløpsanlegg fra hus og hytter i Oppdal kommune. Fra 1.1.2007 stilles det nye krav til kommunens saksbehandling av utslippssøknader. Den største endringen er at det stilles mer omfattende og detaljerte krav til selve innholdet i søknaden. Oppdal kommune har vedtatt egne retningslinjer som skal gjøre kravene som stilles lettere tilgjengelig for de forholdene som er i Oppdal kommune. De er også en hjelp i forhold til selve søknadsprosessen.

Ny tømmeordning for slam

Fra 1.1.2015 trer ny forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv i kraft. Det betyr at tømming av alle avløpsanlegg skjer gjennom kommunal tømmeordning. Ordinær tømming vil starte på våren 2015 og skje i barmarkssesongen. Mer informasjon om dette vil komme etterhvert.

Har du behov for tømming av tank før den tid, ta kontakt med kommunens renovatør på telefon 46 30 22 56.