Snøscooterløyper - prosessen videre

Det har den siste tiden kommet en del henvendelser og innspill til kommunen angående saken om etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, og vi ønsker med dette å orientere om den videre prosessen i denne saken.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bygningsrådet gjorde den 20.6.2016 følgende vedtak i sak 16/705:

Bygningsrådet ber om at rådmannen avklarer mulighetene for å etablere snøscooterløyper med grunneierne i følgende områder:

  • Fjellområdet mellom Skardalen – Grytdalen

Bygningsrådet ber videre om at det opprettes kontakt med reindriftsforvaltningen og reindriftsutøverne i Trollheimen Sijte for å avklare muligheten til å etablere snøscooterløyper i fjellområdene mellom Skardalen og Grytdalen.

Når det foreligger resultatene av disse avklaringene skal dette legges fram for bygningsrådet for ny vurdering.

Det betyr at det skal igangsettes et arbeid for å utrede mulighetene for en scooterløype i fjellområdet mellom Skardalen og Grytdalen jf. saksframlegget til bygningsrådet (her link til saken). Det er ikke vedtatt verken noe trase eller bestemmelser om bruken av en slik fornøyelsesløype da dette vil komme som et resultat av den prosessen som nå settes i gang. Det er gitt klare føringer for hvor slike løyper kan legges, samt krav til selve prosessen for å fastsette snøscooterløypene, jf. motorferdselloven med forskrift som kommunen vil følge.

Det vil nå bli tatt kontakt med reindriftsforvaltningen, reindriftsutøverne og grunneierne i området for å sjekke ut mulighetene for å etablere fast snøscooterløype for fornøyelseskjøring innenfor dette fjellområdet. Resultatene her vil så bli forelagt bygningsrådet slik at de kan få ta stilling til den videre prosessen.

Det er viktig å merke seg at både kart og bestemmelser for løypen/-e skal legges ut til offentlig ettersyn i tråd med bestemmelsene i Plan- og bygningslovens § 11-14 når den tid kommer. Dette vil bli kunngjort både på kommunens internettsider og i de avisene (OPP og Opdalingen) som er vanlig for kommunen, og høringsuttalelsene som da kommer inn vil bli tatt inn i den videre prosessen i saken.


Publisert: 09.08.2016 09:57
Sist endret: 09.08.2016 10:07