Næring og bærekraft

Oppdal kommune er opptatt av legge til rette for både videreutvikling av eksisterende næringsliv og etablering av nye virksomheter. I hovedsak er det virksomhetene selv som utvikler næringslivet i Oppdal, og så skal det politiske og administrative arbeidet i kommunen stimulere til bærekraftig utvikling. Kommunens utviklingsleder, rådgiver for næring og bærekraft og koordinator for forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) har det administrative ansvaret for å koordinere og følge opp saker på dette saksområdet. Nedenfor finner du mer informasjon om næring, bærekraft og FoUI i Oppdal kommune:

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan 2019-2030 for Oppdal kommune er en temaplan som forsøker peke ut hvordan kommunens næringsarbeid skal foregå i planperioden. I arbeidet med Næringsplanen er det vurdert hvilke tiltak kommunen bør prioritere i årene fremover for å sikre sysselsetting, nyetablering og vekst. Oppdals næringsliv utvikles i hovedsak av virksomhetene selv, mens kommunen skal stimulere og tilrettelegge for næringsutvikling og vekst via politisk og administrativt arbeid. Kommunens viktigste rolle er å legge til rette for næringsutvikling via å sikre og avklare rammer for arealbruken og forøvrig klargjøring av arealer gjennom prioriteringer innenfor kommunes plansystem forøvrig.

Planen kan du se her

Universitetskommunen Oppdal

I mars 2020 inngikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Oppdal kommune og Nasjonalparken Næringshage AS (på vegne næringslivet i Oppdal og regionen) en avtale om faglig samarbeid og prosjekter. Avtalen legger grunnlaget for et langsiktig forsknings- og utviklingssamarbeid for å utvikle gode, bærekraftige og framtidsrettede løsninger, tjenester og produkter.

Gjennom universitetsavtalen legger vi til rette for:

 • Bærekraft og innovasjon for små- og mellomstore bedrifter i samspill med studenter og ledende forskningsmiljø
 • Offentlig innovasjon med bedre kunnskap og nye arbeidsmåter i kommunen
 • Prototyping og kreativ problemløsing i forbindelse med doktorgradsprosjekt i bedrift og NTNU-laboratoriumet TrollLabs.

Universitetsavtalen mellom NTNU, Oppdal kommune og Nasjonalparken Næringshage AS

Næringsfondet

Næringsfondet skal anvendes til næringsutvikling via finansiering av tiltak som fremmer næringslivet og trygger arbeidsplasser og bosetningen i Oppdal kommunen. Innenfor denne rammen kan fondet også benyttes til kommunale utviklingstiltak.

Hovedformålet med fondet er å stimulere til etablering av ny næringsvirksomhet samt videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prioritering av tiltak bør i størst mulig utstrekning skje i samsvar med kommunens gjeldende strategiske næringsplan.

Reviderte vedtekter for Næringsfondet kan du se her 

Salg, servering og skjenking

Serveringsbevilling

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling og bestått etablererprøven for serveringssted

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor gjestene kan spise og/eller drikke på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner. Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted. Det samme gjelder kiosker som i tillegg til vanlige kioskvarer selger mat som varme pølser

Elektronisk søknad om serveringsbevilling

Søknad om serveringsbevilling

Skjenkebevilling

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha serveringsbevilling og skjenkebevilling Skal du drive hotell eller restaurant og ønsker å servere alkohol, må du søke om skjenkebevilling frå den kommunen restauranten eller hotellet ligg i. Kommunen gir bevilling til den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i, og ansvaret for, salget av alkohol. Du kan få bevilling for inntil fire år av gangen. Du kan også få bevilling for ein bestemt del av året, for et enkelt bestemt arrangement eller som ambulerande bevilling til lukket selskap.

I tillegg må styrer og styrers stedfortreder ha bestått kunnskapsprøve for skjenkebevilling.

Elektronisk søknad om skjenkebevilling        

Søknad om skjenkebevilling

Enkeltarrangement med alkoholservering

Skjenkebevilling kan gis for både lukkede og åpne enkeltarrangementer. Send søknad minst tre uker før arrangementet. Du må søke om bevilling dersom du skal skjenke mot betaling i lukket selskap.

Elektronisk søknad om skjenkebevilling til en enkelt anledning/søknad om ambulerende skjenkebevilling

Søknad om skjenkebevilling til en enkelt anledning/søknad om ambulerende skjenkebevilling

Salgsbevilling

Salg av alkohol til forbruker krever en salgsbevilling. Se hvilke  krav som stilles for å få innvilget en søknad om salgsbevilling. Det er bevillingsplikt ved salg, skjenking og tilvirkning av alkoholholdig drikke ifølge alkoholloven § 1-4a (lovdata.no)     Les mer på Helsedirektoratet.no

Elektronisk søknad om salgsbevilling

Melding om endring

Har du en serverings-, salgs- eller skjenkebevilling og gjør endringer i driften, plikter du å melde fra til kommunen innen 30 dager. Kommunen kan enten godkjenne endringene, eller kreve at du søker om ny bevilling.

Dersom du lar være å melde fra eller melder fra for sent, kan du miste bevillingen.

Elektronisk skjema for melding av endring

Melding om endring

Etablererprøve for serveringssted

Skal du avlegge etablererprøven ta kontakt med Oppdal servicetorg på rådhuset. Du kan ringe 72 40 10 00 eller sende e-post til servicetorg@oppdal.kommune.no for å avtale tidspunkt. Daglig leder ved et serveringssted må ha dokumentert kunnskap om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder. I praksis dokumenterer bestått etablererprøve slik kunnskap. Etablererprøven er en flervalgsprøve som prøver kanditatens kunnskaper om økonomistyring og lovgivning av betydning for drift av serveringssteder, herunder serveringsloven, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen, arbeidsmiljølovgivningen og alkoholloven.

Praktiske opplysninger:

 • Prøven må avlegges hos servicetorget
 • Tid og sted  for gjennomføring av prøven avtales med servicetorget
 • Du har 90 minutter til å besvare prøven
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvorav ett er riktig
 • For å bestå prøven må 40 av 50 svar være riktig
 • Ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven
 • Tillatte hjelpemidler: Lovbok
 • Prøven koster 400 kr., som betales før prøven avlegges. Må du ta prøven flere ganger vil det koste 400 kr pr.gang.
 • Ved bestått prøve vil du få utstedet et bevis. Du bør ta godt vare på prøvebeviset da det er din dokumentasjon på bestått etablererprøve.
 • Prøven kan gjennomføres som elektronisk prøve eller ved at kommunen tar ut prøven på papir.

 Vinn.no har forskjellige opplæringsmateriell for både skjenking og salg.

 Kunnskapsprøve i alkoholloven

Skal du avlegge kunnskapsprøve ta kontakt med Oppdal servicetorg på rådhuset. Du kan ringe 72 40 10 00 eller sende e-post til servicetorg@oppdal.kommune.no for å avtale tidspunkt.

Pris: kr. 400 per gang

Pensum til salgsbevilling:

Pensum til skjenkebevilling:

Vinn.no har forskjellige opplæringsmateriell for både skjenking og salg.

Praktiske opplysninger:

 • Prøven må avlegges hos servicetorget
 • Du har 60 minutter til å besvare prøven
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvorav ett er riktig
 • For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige
 • Ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å avlegge prøven
 • Tillatte hjelpemidler: Ordbok (fremmedspråklig-norsk)

Ved bestått prøve vil du få utstedt et bevis. Du bør ta godt vare prøvebeviset da det er din dokumentasjon for at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen til å være styrer eller stedfortreder for en salgs- eller skjenkebevilling. Beviset er gyldig på ubestemt tid.

Utvidet skjenkeareal

Det kan også gis utvidet skjenkebevilling til serveringssteder som allerede har en skjenkebevilling. Utvidelsen kan gjelde areal, skjenketid eller type alkoholholdig drikk som skal selges.

Elektronisk søknad endret vilkår for en enkelt anledning

Søknad endret vilkår for en enkelt anledning

Lov, forskrift og håndbok i alkoholloven m.v. 

Alkoholloven (lovdata.no)

Alkoholforskriften (lovdata.no)

Håndbok i alkoholloven (helsedirektoratet.no)

Gebyr

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-08-538 Her finner du gebyrene for bevilling.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024 (gjeldende)

Innkjøpsstrategi

Kommunens anskaffelsesstrategi skal gi svaret på hva som er det viktigste vi må gjøre for å få gode anskaffelser i Oppdal kommune. Anskaffelsesstrategi viser kommunens overordnede veivalg og satsinger for anskaffelser. Den prioriterer endringer kommunen skal gjennomføre for å nå sine overordnede og langsiktige mål.
I Oppdal kommune er enhetslederne delegert ansvar for egne innkjøp. Økonomikontoret har det overordnede ansvaret for alle anskaffelser.

Kommunen gjør anskaffelser i størrelsesorden 150 millioner kroner årlig. Av dette utgjør tjenestekjøp 80 millioner kroner. Lokalt kjøper vi inn årlig for om lag 105 millioner kroner i varer, tjenester og entreprenøroppdrag.

Dokumentet kan leses her

Nasjonalparken næringshage

Nasjonalparken Næringshage har som overordnet målsetting å skape et attraktivt utviklings- og kompetansemiljø i Oppdal og Rennebu. Vi legger til rette for, og støtter opp om aktiviteter og prosjekter som springer ut fra bedriftene. Vi samarbeider tett med Oppdal og Rennebu kommuner til det beste for hele regionen.

Næringshagen er en partner for næringslivet og kan hjelpe deg til å ta det neste steget. Dette kan innebære utvikling av forretningsidé, tilrettelegging av kurs og nettverksmøter eller planlegging av innovasjonsaktiviteter.

Vi holder til i 3.etasje i Krux Oppdal Innovasjonssenter, Ola Setroms veg 17, Oppdal

Les mer på nasjonalparkhagen.no

Kontakt næringshagen

Finansiering

Innovasjon Norge tilbyr rådgivning og finansiering knyttet til nyetablering og utvikling. Ta gjerne kontakt med Nasjonalparken Næringshage for informasjon og hjelp.

For saker innenfor etablering og utvikling som gjelder landbrukstilknyttet virksomhet, se Landbruk

Legater

Oppdal kommune har to legater det kan søkes støtte fra. Ole og Elisabeth Mellems legat og Marit Stølens legat.

 Renter fra Ole og Elisabeth Mellems legat kan deles ut som stipend til ungdom som tar landbruksfaglig utdanning. For å få støtte må søkeren være hjemmehørende i Oppdal, og ha til hensikt å utøve sitt yrke i landbruksnæringen i kommunen.

Søknadsskjema Ole og Elisabeth Mellems legat (.pdf)

Renter fra Marit Stølens legat kan deles ut som støtte til personer i Oppdal som gjennom bosted og næringsutøvelse på et gårdsbruk holder gammel landbrukskultur og/eller husflidtradisjoner i hevd.

Søknadsskjema Marit Stølens legat (.pdf)

Søknadsfrist 1. september. Søknader sendes til post@oppdal.kommune.no eller Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

For flere opplysninger: Richard Sandnes, epost:  richard.sandnes@oppdal.kommune.no   tlf. 400 61 346

Politivedtekt

Oppdal kommunestyre godkjente i møtet 3. februar 2010 ny politivedtektek for Oppdal kommune. Vedtekten ble stadfestet av Politidirektoratet den 31. august 2010.

Politivedtekt for Oppdal

Norges kommunekalender

Norges kommunekalender sammenstiller informasjon om hele den offentlige sektoren i Norge, og fungerer som en kilde til kontakt- og dybdeinformasjon og kommunikasjonskanal for offentlige innkjøp.

http://www.norgeskommunekalender.no/

Støtteordning for opplæringstiltak i bedrifter

Trøndelag Fylkeskommune har en pott på 6 millioner kroner som skal brukes til bedriftsintern opplæring (BIO Trøndelag). Noe for din bedrift?

Søknader blir behandlet fortløpende til pengene i støtteordningen er brukt opp, så ikke nøl med å sende inn en søknad.

Søk her


Publisert: 22.01.2016
Sist endret: 07.12.2018 13.24