Sykehjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppdal helsesenter/sykehjemmet

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester finner du under alle skjema

Kommunalt akutt døgntilbud (Kad)

Tidsbegrenset (inntil 3 døgn) opphold på sykehjemmet for medisinsk vurdering og behandling av avklarte, akutte tilstander i stedet for sykehusinnleggelse.

Fastlege eller legevakt organiserer innleggelse.

Kortidsopphold - vurdering

Vurderingsopphold innebærer tverrfaglig kartlegging av funksjonsnivå, vurdering av lege og avklaring av hensiktsmessig tjenestetilbud ved uavklarte tilstander eller funksjonstap.

Tjenesten kan også tilbys ved behov for lindrende- og terminal pleie.

Vurderingsopphold erstatter ikke sykehusopphold ved akutte tilstander.

Pris: 150 kroner pr. døgn

Kortidsopphold - Rehabilitering

Rehabiliteringsopphold innebærer tverrfaglig kartlegging, oppfølging av lege og opptrening i institusjon på grunn av funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade. Videre kan det under oppholdet være aktuelt å gjøre vurdering av hjemmesituasjonen. Forutsetningen er at det foreligger potensiale og motivasjon for rehabilitering, samt at pasient kan samarbeide om opplegget.

Pris: 150 kroner pr. døgn

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold innebærer pleie og omsorg i institusjon i en tidsbegrenset periode. Tjenesten innebærer ikke legetilsyn eller behandling av medisinske tilstander. Egne medisiner og medisinske forbruksvarer må medbringes. Forutsetningen er at omsorgsperson som har særlig tyngende omsorgsoppgaver har behov for avlastning.

Pris: Gratis

Dagopphold

Dagopphold kan tilbys ved påkommende behov, f,eks når omsorgsperson har legetime eller annen avtale, og når pasient/bruker har behov for kontinuerlig tilsyn.

Pris: 80 kroner pr.dag

Langtidsopphold

Langtidsopphold innebærer medisinsk behandling, pleie og omsorg i institusjon på grunn av døgnkontinuerlig og langvarig behov, hvor det er lite trolig at pasients tilstand forbedres slik at vedkommende kan bo i eget hjem. For å komme i betraktning bør alle andre relevante tiltak være utprøvd eller vurdert på forhånd.

Pris for langtidsopphold
Betaling for langtidsopphold regnes ut på følgende måte:

75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp

Fribeløpet fastsettes av departementet, og utgjør for tiden 7800 kroner pr. år

85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp. Som inntekt regnes også renter av formue.

Les mer om hvordan egenbetalingen beregnes:
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1 § 3 (ekstern lenke)

Langtidsopphold skjermet enhet

Skjermet enhet innebærer tilbud til fysisk aktive personer med demens som har behov for skjerming. Tilbudet er tilrettelagt for pasienter med avklart demensdiagnose på langtidsopphold, som har behov for mindre forhold, kjent ansattgruppe og trygge rammer.

Tjenesten tilbys etter individuell vurdering.

Pris for langtidsopphold skjermet enhet
Betaling for langtidsopphold regnes ut på følgende måte:

75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp

Fribeløpet fastsettes av departementet, og utgjør for tiden 7800 kroner pr. år

85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp. Som inntekt regnes også renter av formue.

Les mer om hvordan egenbetalingen beregnes:
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1 § 3 (ekstern lenke)

Kriterier for helse- og omsorgstjenester

Hensikten med kriteriene er å skape en felles forståelse for nivået på tjenestene med bakgrunn i krav fra overordnede myndigheter, gjennom lov og forskrifter, politiske rammebetingelser og mål for helse og omsorgstjenesten i Oppdal kommune. Det vil medføre en større forutsigbarhet for brukere, pårørende og ansatte om hva som er fastsatt tjenesteniva innenfor de ulike tjenestetilbudene.

Kriterier for helse- og omsorgstjenester

Forskrift om rett til opphold i sykehjem

Oppdal helsesenter/sykehjemmet

Utvendig på sykehjemmet


Publisert: 28.01.2016 14:57
Sist endret: 28.01.2016 14:57
Oppdal Helsesenter

Besøksadresse:

Seljevegen 6
7340 Oppdal

Posadresse:

Seljevegen 6
7340 Oppdal