Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i kommunen. Idrettsrådet arbeider for best mulige forhold for idretten i kommunen, og er organ for samarbeid mellom idrettslagene i Oppdal, mellom idrettslagene og de kommunale myndighetene, og mellom idrettslagene og Sør-Trøndelag idrettskrets.

Kommunen har en formell samarbeidsavtale med idrettsrådet, og forplikter seg blant annet til å rådføre seg med Oppdal idrettsråd i større saker som angår idretten i Oppdal. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal formidles til kommunen gjennom Oppdal idrettsråd.

Viktige punkt i avtalen: 

Idrettsrådet skal fungere som et rådgivende organ for idrettssaker i kommunen.

Idrettsrådet er arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter.

Idrettsrådet utarbeider innstilling til prioriteringer på vegne av idretten med hensyn til økonomiske forhold, anleggsutnyttelser, anleggsinvesteringer, spillemidler, idrettsstipend etc.


Oppdal idrettsråd har 5-6 møter i året.

Leder Rune Hagen