Sti- og løypeplan

På denne siden vil du finne informasjon om sti- og løypeplanen for Oppdal som er under utarbeidelse. Oppdal kommune oppfordrer nå alle til å komme med innspill til traseer som har behov for tiltak og eventuelle nye traseer som bør etableres.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvorfor en sti- og løypeplan?

Oppdal kommune har et svært omfattende sti- og løypenett. Dette brukes av et mangfold av interessenter, men bruken og behovet for utbedringer og tiltak er lite kjent. Kombinasjonen av mangfoldig bruk og manglende kunnskap har utløst behovet for å kartlegge sti- og lypenettet, herunder behovene for tiltak, utbedringer og eventuelle nye traseer.

Hva skal planen føre til?Turbilde

Planen har status som temaplan og er dermed ikke juridisk bindende. Arbeidet som gjøres her skal danne et grunnlag for kommuneplanens arealdel og skal være retningsgivende for kommunal saksbehandling. Det er et mål om at planen skal danne et grunnlag for at turstier og turveier skal sikres mot omdisponering mot framtida, spesielt nær bolig- og sentrumsområder. Planen skal også foreslå standard grunneieravtaler for tilrettelegging, standarder for merking og skilting og en modell for ansvarsfordeling i forhold til vedlikehold og drift av stier og løyper. Oppfølging og gjennomføring av tiltak som foreslås i planen vil følges opp i ettertid.

Planen kan også være en kilde til kunnskap for grunneiere, tilretteleggere og andre.

Hvordan komme med innspill?

Det er utformet et skjema som kan brukes til å komme med forslag til traseer med ønskede tiltak. Dette kan også skrives ut og sendes per brev eller leveres i servicetorget. Det er ønskelig at innspill koordineres med idrettslag, velforeninger, utmarkslag eller lignende. Nevn gjerne i innspillet om traseen på nåværende tidspunkt er underlagt driften til et idrettslag eller annen organisasjon, eller om organisasjonen du representer kan tenke seg å ta på seg driftsansvaret for en sti.

Innspillsskjema i Word-format (her kan du skrive rett inn i dokumentet).

Innspillsskjema i pdf-format (må skrives ut).

Inntegning av traséer på kart gjør det enklere å få oversikt over stiene og kan brukes som vedlegg til innspillet. Her finnes det imidlertid flere løsninger som også kan brukes.Vi har laget en veileder for inntegning av stier gjennom Norgeskart sin løsning for inntegning og deling av stier:

Veileder for kartinntegning 

Har man kun generelle innspill til planarbeidet kan man bruke kun siste felt på side 2 i skjemaet. Skjemaene og planbeskrivelse vil også legges ut i servicetorget for gjennomlesing og utfylling.

Alle innspill tas med videre i planarbeidet, og vil være viktig for å avdekke hvilke områder som har behov for tiltak/utbedringer.

Innspillskjema skal sendes til post@oppdal.kommune.no, eventuelt ved post til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Frist for å komme med foreslåtte stier og tiltak er satt til 20.04.2018.

Mer informasjon?

Det er utarbeidet en planbeskrivelse som redegjør for mål og formål, forholdet til andre planer, organisering, definisjoner og fremdrift som gir svar på en del spørsmål:

Klikk her for å lese planbeskrivelsen.

Har du spørsmål til utfylling av skjema, kartregistrering eller annet, ta kontakt med Sjur Vammervold på 72 40 18 27 eller sjur.vammervold@oppdal.kommune.no.


Publisert: 21.02.2018 14:31
Sist endret: 21.02.2018 16:01