Redusert pris/gratis kjernetid

Makspris for opphold i barnehage er kr 2910,- i måneden for kommunale og private barnehager. Betaling for mat kommer i tillegg, og prisen fastsettes av den enkelte barnehage. Prisen for deltidsplass kan variere fra barnehage til barnehage. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en helplass i barnehage. Du kan også søke om redusert foreldrebetaling hvis barnet har deltidsplass i barnehage.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reduksjon i foreldrebetaling

  • Husholdninger med en samlet årsinntekt under kr 533.500,- skal betale maks 6% av inntekten i foreldrebetaling for første barn. Dersom familien har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre barna. 70% av det den betaler for første barn, 50% av prisen for barn nr. tre (eller flere barn)

Gratis kjernetid

  • Gratis kjernetid 20 timer (20 timer gratis opphold i barnehage pr uke) for 3,4 og 5  åringer og barn med utsatt skolestart der husholdningens samlede årsinntekt er under kr. 533.500,-

Vedtak om redusert foreldrebetaling kan gis for ett barnehageår av gangen. Søknadsfrist for barnehageåret 2018/2019 er 1. juni. Deretter vil fristen være innen 15. i hver måned med virkning fra 1. i neste måned. NB! Sammen med søknadsskjema må selvangivelse og eventuell dokumentasjon om endring av inntekt leveres innen fristen.            

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Siste års selvangivelse(r) skal legges ved søknaden som dokumentasjon.

Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Postene som er relevante er post 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 og 3.1.

Dersom det ikke kan legges frem selvangivelse, f.eks som kort botid i landet, kan det legges frem annen dokumentasjon for inntekt. F.eks lønnsslipp.

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Hvis husholdningens samlede inntekt har økt vesentlig siden siste års selvangivelse eller øker etter at vedtak om redusert foreldrebetaling  er fattet, plikter søker å opplyse kommunen om dette.

Søknadsskjema

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid (elektronisk med innlogging)

 

 


Publisert: 25.02.2016
Sist endret: 16.03.2018 15.17