Høringer og vedtatte planer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Varsler om arbeid med nye reguleringsplaner vil bli kunngjort her.

Varsel om oppstart av arbeid med forslag til detaljreguleringsplan for Skarvatnet, gnr/bnr. 233/1 Oppdal Kommune

Varsel om oppstart av arbeid med forslag til detaljreguleringsplan for Skarvatnet, gnr/bnr. 233/1 Oppdal Kommune

Oppstartsmøte

Varsel om oppstart av arbeid med DETALJREGULERINGSPLAN, Oppdal brannstasjon

Varsel om oppstart av arbeid med DETALJREGULERINGSPLAN, Oppdal brannstasjon

Varsel om oppstart planarbeid Tågvollen, del av gnr/bnr 280/100

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid for Tågvollen.

Hensikten med planen er å regulere arealet rundt Tågvollen, del av gnr/bnr 280/100 til kombinerte næringsformål med høyere utnyttelsesgrad. Det ønskes tilrettelegging for både næring, forretning, lager og kontor, og reguleringen skal bla. muliggjøre etablering av et nytt kontorbygg på fem etasjer med forretning i 1.etg. Det er i samråd med Oppdal kommune vurdert at planen ikke utløser krav om planprogram og konsekvensutredning.

Forslagsstiller er Setra Drift AS ved Ola Inge Sæther, og plankonsulent er Asplan Viak AS ved Ingrid B Sæther og Julie Nordhagen.

Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. I tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes.

Merknader til planarbeidet sendes innen 29.8.2018 til Julie Nordhagen på epost julie.nordhagen@asplanviak.no. Mer informasjon finnes på Asplan Viak sine nettsider, se www.asplanviak.no/kunngjoringer.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Ingrid B Sæther, ingridb.sather@asplanviak.no eller undertegnede.

Vennlig hilsen Asplan Viak AS

Julie Nordhagen

Arkitekt / Byplanlegger

T: 93839776 E: julie.nordhagen@asplanviak.no

 

 Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Utesto- Gjelhaugen i Storlia, gnr/bnr. 156/1.

Varsel

Oppstartsmøte

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Øvre Rasmusslættet hyttegrend, gnr/bnr. 196/9.

Varsel

Oppstartsmøte

Høring av reguleringsplaner

Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde   

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har bygningsrådet i møte 06.11.18, sak 18/80 vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Vangsenget hytteområde på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er ca. 103 da., og ligger øst for Skarvatnet på begge sider av Nerskogvegen, ca. 16 km fra Oppdal sentrum. Adkomst til området er ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsler. Planforslaget viser seks nye tomter, tre på hver side av Nerskogvegen. Ny bebyggelse skal ha felles vannforsyning fra to borebrønner, og separate avløpsanlegg.

Eventuelle merknader må innen 4. januar 2019 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets 1. gangs behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS   

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har bygningsrådet i møte 06.11.18, sak 18/79 vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er knapt 404 da., og ligger vest for Driva elv ved Skoresbrua. Areal avsatt til næringsbebyggelse er 42 da. Adkomst til området er fra Båggåstrondvegen. Sætrumsmovegen foreslås omlagt over en strekning på ca. 400 meter. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av et lukket, landbasert oppdrettsanlegg for fjellørret. Anlegget skal ha egen vannforsyning fra brønner i området. Avløpsvann føres til egen lagune ved det kommunale renseanlegget i planområdet.

Eventuelle merknader må innen 4. januar 2019 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets 1. gangs behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Forslag til detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde   

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har bygningsrådet i møte 17.09.18, sak 18/64 vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Vangsløkkja hytteområde lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er ca. 17 da., og ligger sør for dalstasjonen i Vangslia skisenter, ca. 3 km vest for Oppdal sentrum. Planområdet er flateregulert, og det er krav om situasjonsplan som grunnlag for tomteinndeling og byggesøknader. Det er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanen lagt opp til tett utnytting av området. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp.

Eventuelle merknader må innen 9. november 2018 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets 1. gangs behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Forslag til detaljreguleringsplan for Aunevegen 57   

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har bygningsrådet i møte 27.08.18, sak 18/52 vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Aunevegen 57 på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er knapt 2,4 da., og ligger mellom Aunevegen og RV 70 nord for Oppdal Videregående Skole. Planforslaget legger til rette for etablering av to leilighetsbygg med hhv 4 og 6 leiligheter. Adkomst til planområdet er fra Aunevegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp.

Eventuelle merknader må innen 19. oktober 2018 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets 1. gangs behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Forslag til endring av områdedetaljreguleringsplan for Oppdal sentrum

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har kommunestyret i møte 21.06.18, sak 18/60, vedtatt å sende forslag til endring av områdereguleringsplanen for Oppdal sentrum på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn

Planområdet er ca. 7,5 da., og ligger i Oppdal sentrum mellom Aunasenteret og Husfliden/Mølla. Hensikten med planendringen er å legge til rette for bygging av innovasjonssenter. Bygningsmassen skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Adkomst til planområder er fra RV 70 og Ola Setroms veg.

Høringsfrist mandag 1. oktober 2018.  

 Eventuelle merknader framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

Notat som viser avvik mellom planutkastet og det planforslaget som sendes på høring

Kommunestyrets 1. gangs behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Forslag til detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har bygningsrådet i møte 18.06.18, sak 18/41, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplanen for Ørnkjell hytteområde på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er ca. 150 da., og ligger vest for Fv. 512 på Nerskogen, ca. 25 km. Nordvest for Oppdal sentrum og ca. 250 meter fra grensa mot Rennebu kommune. Adkomst til planområdet skjer ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Nerskogvegen. Bebyggelsen skal kobles til private anlegg for vannforsyning og avløp. Planforslaget legger til rette for etablering av 33 nye tomter for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Eventuelle merknader må innen 13. august 2018 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets 1. gangs behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Vedtatte reguleringsplaner

Vedtatt endring av detaljreguleringsplanen for Storli hyttegrend 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 18.09.18, sak 18/93, vedtatt detaljreguleringsplanen for Storli hyttegrend.   

Planområdet er ca. 336 da., og ligger nordvest for Storli Gard innerst i Storlidalen. Adkomt til planområdet er fra Tovassvegen ved Storli Gard. Planen viser 35 nye tomter til fritidsbebyggelse, 9 eksisterende fradelte og bebygde tomter, samt to hytter på gnr/bnr 155/1 som nå blir vist med egne tomter. Ny bebyggelse skal i all hovedsak kobles til felles anlegg for vannforsyning og avløp.  

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 26.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av detaljreguleringsplanen for Remma hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 27.08.18, sak 18/53, vedtatt endring av detaljreguleringsplanen for Remma hytteområde.  

Planområdet er knapt 225 da., og ligger på østsiden av Skarvatnet, i den nordlige enden av vatnet. Planen viser 5 nye tomter til fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur. Adkomst er ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Nerskogvegen. Bebyggelsen skal kobles til private anlegg for vannforsyning og avløp.  

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Nestuggu boligområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 27.08.18, sak 18/56, vedtatt detaljreguleringsplan for Nestuggu boligområde.  

Planområdet er ca. 35 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg og vest for Bjørndalsvegen. Adkomst til området er bruk av eksisterende avkjørsel fra Gamle Kongeveg. Planvedtaket innebærer at tomtene B5 – B8 slås sammen med tanke på oppføring av leiligheter. Planområdet er koblet til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: epost@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 27.08.18, sak 18/54, vedtatt detaljreguleringsplan for Stavåløkkja hytteområde. 

Planområdet er ca. 330 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg ved Stavåa, ca. 9 km. nordøst for Oppdal sentrum. Planen inneholder 74 tomter for fritidsbebyggelse, samt 13 eksisterende tomter. Adkomst er ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Gamle Kongeveg. Bebyggelsen skal kobles til private anlegg for vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Myran boligområde  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 27.08.18, sak 18/57, vedtatt detaljreguleringsplan for Myran boligområde.

Planområdet er ca. 5,7 da, og ligger vest for Nerskogvegen, ca. 900 meter nord for RV 70. Planen viser 12 relativt små tomter til boligformål, to parsellhager, felles uteoppholdsareal, to felles parkeringsplasser og intern gangveg. Bebyggelsen skal kobles til Vognill vannverk og kommunalt ledningsnett for avløp. Adkomst er ved utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra Nerskogvegen.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.09.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Bygningsrådets sluttbehandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for veg til fritidseiendommer vest for Skarvatnet 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 08.05.18, sak 18/30, vedtatt detaljreguleringsplan for veg til fritidseiendommer vest for Skarvatnet.

Planområdet er ca. 2,7 da, og ligger vest for Skarvatnet i den sørlige enden. Hensikten med planen er å legge til rette for godkjent veg til 6 fritidseiendommer, hvorav 5 er bebygd. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 16.05.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Sletvoldtunet 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.04.18, sak 18/19, vedtatt detaljreguleringsplan for Sletvoldtunet. 

Planområdet er ca. 6,6 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg på Sletvold. Adkomst til området er fra Gamle Kongeveg via Bruråket og Trollråket. Planen viser 16 tomter til fritidsbebyggelse. Bebyggelsen skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 25.04.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gardågrenda Hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.04.18, sak 18/20, vedtatt detaljreguleringsplan for Gardågrenda Hytteområde. 

Planområdet er ca. 23,5 da, og ligger mellom Gamle Kongeveg og Gardåvegen i Stølen. Planen viser flateregulering med inndeling i 7 felt. Området skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 20.04.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Hestdalsegga boligområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 05.03.18, sak 18/12, vedtatt detaljreguleringsplan for Hestdalsegga boligområde. 

Planområdet er ca. 131da., og ligger på Mjøen, ca. 2 km. Sørvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er Mjøavegen. Bebyggelsen skal kobles til privat vannforsyning og avløp. Hensikten med planendringen er å etablere 1 ny boligtomt. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.03.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Nausthaugen hyttegrend 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.01.18, sak 18/4, vedtatt detaljreguleringsplan for Nausthaugen hyttegrend.

Planområdet er ca. 170 da., og ligger nord for Storlidalsvegen i sørøstenden av Ångardsvatnet. Gjeldende bebyggelsesplan for området har 17 tomter, hvorav to er ubebygd. Planforslaget viser 13 nye tomter, med tilhørende infrastruktur. Bebyggelsen på de nye tomtene skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp. Adkomst er fra Storlidalsvegen og Gamle Storlidalsvegen. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.02.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for ny idrettshall

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.01.18, sak 18/1, vedtatt detaljreguleringsplan for ny idrettshall.

Planområdet er ca. 33 da., og ligger mellom eksisterende idrettshall og Oppdal videregående skole. Adkomst til området er eksisterende avkjørsel og veg fra RV 70. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett. Planen legger til rette for etablering av ny idrettshall med tilhørende infrastruktur.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.02.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Nedre Hamna boligfelt (endring av Kinnpiken hytteområde)

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.01.18, sak 18/2, vedtatt detaljreguleringsplan for Nedre Hamna boligfelt.

Planområdet er ca. 14 da., og ligger mellom Gamle Kongeveg og E6 ved Hamna, ca. 6 km. nordøst for Oppdal sentrum. Planen medfører at to tomter til fritidsbebyggelse gjøres om til to boligtomter. Adkomst er fra Gamle Kongeveg. Bebyggelsen skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.02.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Nord hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.01.18, sak 18/3, vedtatt detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Nord hytteområde.

Planområdet er ca. 7 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg og vest for Stølen skisenter. Adkomst til området er etter eksisterende veger, Øvre Gorsetråket og Gardåvegen. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vann og avløp. Hensikten med planen er å dele de tre tomtene i nedre rekke i fem tomter. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.02.18.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for utvidelse av Motorhuset Oppdal AS

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 13.12.17, sak 17/111, vedtatt detaljreguleringsplan for utvidelse av Motorhuset Oppdal AS.

Planområdet er på ca. 8,7 da., og ligger i Oppdal sentrum med avkjøring fra E6 via Smivegen. Hensikten med planen er å omregulere gnr/bnr 280/66 og del av gnr/bnr 280/75 fra boligformål til forretning/næringsformål. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.01.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Sandbekktun hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 07.11.17, sak 17/102, vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Sandbekktun hytteområde. 

Planområdet er på ca. 5,8 da., og ligger like øst for ytre nedfartsløype i Stølen skisenter. Planen legger til rette for etablering av 13 nye tomter for fritidsbebyggelse. Planområdet skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Adkomst er fra Gardåvegen. Planen erstatter tidligere godkjent plan, der området var vist til næringsbebyggelse (utleiehytter). 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. 

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. 

Fristene gjelder fra 15.11.17.  

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til: 

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Letom hyttegrend

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 07.11.17, sak 17/101, vedtatt detaljreguleringsplan for Letom hyttegrend. 

Planområdet er på ca. 105 da., og ligger nord Gamle Kongeveg, ca. 2,5 km nordøst for Fagerhaug. Gjeldende plan inneholder 17 godkjente tomter, hvorav 15 er bebygd. Planen legger til rette for etablering av fem nye tomter for fritidsbebyggelse. Adkomst er fra Gamle Kongeveg. Planområdet har privat vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. 

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. 

Fristene gjelder fra 15.11.17.  

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til: 

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2015

Vedtatt hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2015

Vedtatt detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 20.09.17, sak 17/80, vedtatt detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby. 

Planområdet er på ca. 111 da., og ligger nord for Prestløkkja hytteområde og Vangslia Fjelltun, øst for Håkerekspressen i Vangslia. Planen inneholder 79 tomter til fritidsformål, og omfatter i tillegg eksisterende hytter i Vangslia Fjelltun. Fritidsbebyggelsen skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp. Adkomst til området er via kommunal veg fra RV 70. Planen er i all hovedsak i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.09.17. 

Eventuelle klager eller erstatningskrav sendes til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Kommunestyrets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Kvamsløkkja hytter

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 18.09.17, sak 17/91, vedtatt detaljreguleringsplan for Kvamsløkkja hytter.

Planområdet er på ca. 8 da, og ligger nord for Gamle Kongeveg ved Fagerhaug. Planen legger til rette for etablering av to fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Adkomst er fra Gamle Kongeveg via godkjent adkomst til Nyhaugen Søndre Hyttegrend. Vannforsyning er fra planlagt borebrønn, og avløp er felles renseanlegg med Nyhaugen Søndre Hyttegrend. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.09.17.  

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Arealbruksplan i Oppdal sentrum, vedtatt av kommunestyret 24.5.2017

Arealbruksplan i Oppdal sentrum, vedtatt av kommunestyret 24.5.2017

Vedtatt detaljreguleringsplan Sletvold vestre hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 28.08.17, sak 17/73, vedtatt detaljreguleringsplan for Sletvold Vestre hyttegrend.

Planområdet er på ca. 4 da, og ligger nord for Gamle Kongeveg rett sør for Låven. Planen legger til rette for etablering av tre fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Adkomst er fra Gamle Kongeveg via Bukkeråket. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.09.17. 

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Setrumsmoen masseuttak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 21.06.17, sak 17/62, vedtatt detaljreguleringsplan for Setrumsmoen masseuttak.

Planområdet er på ca. 130 da, og ligger på vestsida av Driva, ca. 1,7 km nord for Skoremsbrua. Nytt masseuttak utgjør ca. 21 da av planområdet. Planforslaget legger til rette for uttak av ca. 100 000 m³ masser. Beregnet driftstid er 10 år. Området skal etter endt uttak tilbakeføres til landbruksformål.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 13.07.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Vognill boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.17, sak 17/43, vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Vognill boligområde.

Endringen gjelder i hovedsak hovedadkomsten til boligområdet, som er flyttet noe østover. Det er i tillegg foretatt mindre justeringer av plankart og bestemmelser.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 24.05.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Stølen Panorama

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 03.04.17, sak 17/33, vedtatt detaljreguleringsplan for Stølen Panorama.

Planområdet er ca. 1470 m², og ligger like øst for Stølen Skisenter. Vedtatt plan viser to nye tomter for fritidsbebyggelse. Fritidsboligene skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Adkomst er fra parkeringsplass i Stølen. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 20.04.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 30.01.17, sak 17/3, vedtatt detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteområde

Planområdet er ca. 41 da, og ligger på vestsida av Gjevilvassvegen, ca. 600 meter sør for krysset mellom Gjevilvassvegen og Osvegen. Planen legger til rette for etablering av 19 tomter for fritidsbebyggelse, og 16 tomter for kombinert formål fritid og fritid/turistformål. Planområdet skal opparbeides med veg, vann og avløp. Vinterparkering er ved Gjevilvassosen.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for del av Hoksenget og del av Løkkjsetra

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 01.02.17, sak 17/4, vedtatt detaljreguleringsplan for del av Hoksenget og del av Løkkjsetra

Planområdet er ca. 28 da, og ligger øst for Osvegen, ca. 2,3 km nord for Gjevilvassosen. Planområdet inneholder 8 eksisterende tomter til fritidsformål, hvorav 7 er bebygd. Planen viser 7 nye tomter til fritidsformål, med tilhørende infratruktur.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Sandbekken hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 01.02.17, sak 17/2, vedtatt detaljreguleringsplan for Sandbekken hyttegrend.

Planområdet er ca. 154 da, og ligger nord for Storlidalsvegen ved vestenden av Ångardsvatnet. Innenfor planområdet er det 21 eksisterende tomter, hvorav 16 er bebygd. I vedtatt plan er det tatt inn 13 nye tomter. Adkomst er eksisterende avkjørsel fra Storlidalsvegen. Planen erstatter bebyggelsesplanen for Sandbekken hyttegrend, som ble vedtatt i 2001.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Rasmusslætte del 2 hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 30.01.17, sak 17/6 vedtatt detaljreguleringsplan for Rasmusslætte del 2 hytteområde.

Planområdet er ca. 80 da, og ligger øst for Osvegen, ca. 2,3 km nord for Festa. Planen viser 28 nye tomter til fritidsformål, med tilhørende infrastruktur. Planen omfatter også gjeldende plan for Rasmusslætte med planID 2004008. Vedtatt plan erstatter denne planen.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Moen masseuttak og massedeponi

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 14.12.16, sak 16/148 vedtatt detaljreguleringsplan for Moen masseuttak og massedeponi.

Planområdet er ca. 700 da, og ligger på Moen, ca. 6 km nordøst for Oppdal sentrum. Planen medfører endring av gjeldende reguleringsplan for Moen masseuttak og asfaltverk, som ble vedtatt av kommunestyret i 2006. Planen omfatter ikke Moen motorsportsanlegg. Planen legger opp til en utvidelse av gjeldende uttaksområder for masser, samt at deler av området blir regulert til massedeponi. Forventet driftstid er estimert til 20 – 25 år.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 19.01.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt reguleringsplan for boligområde på Driva og erosjonssikring Skoremsbru - Driva

Kommunestyret har den 14.12.2016, utvalgssaksnr.16/147, vedtatt områdereguleringsplan for boligområde på Driva og erosjonssikring Skoremsbru - Driva.

Som det framgår av vedtaket (kursiv) er den delen av planen, i plankartet og bestemmelsene, som gjelder erosjonssikring i og langs Driva unntatt rettsvirkning. Dette inntil Fylkesmannens innsigelse er imøtekommet slik forutsatt i vedtaket, og det foreligger et nytt vedtak etter plan- og bygningsloven.     

 Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljreguleringsplan for boligområde på Driva avgrenset til boligfeltet, jfr. § 12-13. Denne delen av planen vedtas med rettsvirkning.

Vedtaket gjelder plankart og bestemmelser datert 01.08.2016.

Innsigelse fra fylkesmannen tas til følge. Det medfører at den delen av planen som gjelder erosjonssikring langs Driva, unntas rettsvirkning.

Rådmannen bes om å ta initiativet til en dialog med fylkesmannen knyttet til vilkåret for å få utrede virkningen på naturmangfoldet ved bygging av flomvoll og uttak av grus i elveløpet. Kommunestyret ber om å bli orientert om utfallet og vil deretter ta stilling til videre saksgang.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Om klage og omgjøring. 

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. Fristene gjelder fra 09.01.2017.

Eventuelle klager framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: postmottak@oppdal.kommune.no

Kommunestyrets behandling

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gjelhaugtrøa hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.08.16, sak 16/85 vedtatt detaljreguleringsplan for Gjelhaugtrøa hyttegrend

Planområdet er ca. 24 da, og ligger mellom Lona og Storlidalsvegen, ca. 650 meter sørøst for Storli Gard. Planen legger til rette for etablering av 8 tomter til fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Adkomst til planområdet er egen avkjørsel fra Storlidalsvegen. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og er sluttbehandlet av bygningsrådet.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 09.09.16.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av del av bebyggelsesplanen for Skarvassosen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.08.16, sak 16/86 vedtatt endring av del av bebyggelsesplanen for Skarassosen hyttefelt.

 Planendringen består i at det etableres ca. 60 meter ny veg som adkomst til 3 eksisterende tomter. Reguleringsbestemmelsene er ikke endret. Plankartet er rettet opp for 11 eksisterende tomter. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og saken er sluttbehandlet av bygningsrådet.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 09.09.16.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Vangshaug hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 20.06.16, sak 16/51, vedtatt detaljreguleringsplan for Vangshaug hyttegrend.

NVE`s vilkår for egengodkjenning er imøtekommet ved at det er utarbeidet en flomvurdering. Denne konkluderer med at planområdet er flomsikkert i forhold til en 200-årsflom i Skjørdøla. Fylkesmannens faglige råd er tatt inn i planen, jfr. Fylkesmannens brev av 26.05.16, ref. 2015/3385-421.4.

Plankart revidert 23.06.2016

VA-plankart revidert 23.06.2016

Reguleringsbestemmelser revidert 23.06.2016

Særutskrift Detaljreguleringsplan for Vangshaug hyttegrend - Sluttbehandling

Flomvurdering for Skjørdøla

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Langberga hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 22.06.16, sak 16/49, vedtatt detaljreguleringsplan for Langberga hytteområde.

Langberga VA-traseer

Langberga -reviderte reguleringsbestemmelser

Langberga plankart

Særutskrift Reguleringsplan for Langberga hytteområde, sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene - sluttbehandling

Kommunestyret har i medhold av plan- og bygningslovens §11-15 vedtatt at kommuneplanens arealdel endres i samsvar i med kart datert 01.04.2016. Endringen omfatter: Fra Gjevilvassosen til Langodden i Gjevilvassdalen legges det inn formål turveg og samleveg.

Kommunestyret har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene.

Vedtaket kan påklages i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven, jfr. plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 11.07.2016.

Eventuelle klager framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:    

postmottak@oppdal.kommune.no  

 

Særutskrift kommunestyrets sluttbehandling

Planbeskrivelse

Plankart

Sakens dokumenter er også lagt ut i servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Kleberberget sør hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 20.06.16, sak 16/52 vedtatt detaljreguleringsplan for Kleberberget sør hytteområde.

Planområdet er ca. 170 da, og ligger øst for Ordførarvegen, ca. 1 km nordøst for Festa. Planen åpner  for etablering av 44 tomter til fritidsbebyggelse, og 26 tomter til konsentrert fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur. Adkomst er via Osvegen og Ordførarvegen. Vannforsyning og avløp skal tilkobles Vardammen vann- og avløpsanlegg. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og saken er sluttbehandlet av bygningsrådet.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 24.06.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av bebyggelsesplan for Breen hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 20.06.16, sak 16/53 vedtatt endring av bebyggelsesplanen for Breen hytteområde.

Planområdet er ca. 20 da., og ligger øverst i Hornlia, ca. 1,3 km nordvest for Festa. Vedtaket innebærer at det etableres 1 ny hyttetomt i området. I tillegg åpner planendringen for bygging av ca. 60 meter veg fram til tomta. Endringen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og saken er sluttbehandlet av bygningsrådet.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 24.06.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Nyhaugen Søndre hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.16, sak 16/43 vedtatt detaljreguleringsplan for Nyhaugen Søndre hyttegrend.

 Planområdet er ca. 34 da., og ligger på oversiden av Gamle kongeveg, ca. 1 km. nordøst for Fagerhaug sentrum. Planen legger til rette for etablering av 12 nye tomter til fritidsformål, med tilhørende infrastruktur.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 27.05.16.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Bjørkmoen 4 boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.16, sak 16/42 vedtatt detaljreguleringsplan for Bjørkmoen 4 boligområde.

Planområdet er ca. 40 da., og ligger mellom E6 og Gamle kongeveg øst for Bjørkmoen 3 boligområde. Planen legger til rette for etablering av 26 nye boligtomter med tilhørende infrastruktur. Alle boligene i planområdet skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp.

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Evenetuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.05.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Bjørndalshåggån boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.16, sak 16/41 vedtatt detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde.

Planområdet er ca. 10 da., og ligger på sørsiden av Gamle kongeveg sørvest for Hovden skisenter. Planen legger til rette for etablering av 9 nye tomter til boligformål, med tilhørende infrastruktur. Planområdet skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp.

 Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.05.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Solly hytteområde - mindre endring av detaljreguleringsplan

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 11.04.16, sak 16/33 vedtatt mindre endring av detaljreguleringsplan for Solly hytteområde.

Planområdet er ca. 6,5 da, og ligger nord for E6 på Togvollan. Gjennom vedtaket er 5 av tomtene i planområdet delt i to, slik at det totalt blir 12 mindre tomter. Planområdet skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp.

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. Fristene gjelder fra 15.04.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:   Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal eller  epost: post@oppdal.kommune.no

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

Vedtatt detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 07.03.16, sak 16/16 vedtatt detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun.

Planområdet er ca. 6,3 da, og ligger øst for dalstasjonen i Stølen skisenter, ca. 3 km nordøst for Oppdal sentrum. Vedtaket innebærer at planområdet er omregulert fra næring/utleie til fritidsformål med tanke på salg av ca. 70 leiligheter. Planområdet er tilkoblet kommunalt anlegg for vannforsyning og avløp. Adkomst til planområdet er fra Gamle kongeveg.

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Evenetuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 10.03.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

Andre høringer

Høring av nye vegnavn

Stadnamnkomiteen i Oppdal har i møte 06.09.2018 vedtatt å sende følgende navn ut på offentlig høring:

 Øvre Negardslia

 Nedre Negardslia

 Øvre Vekvesenget

 Drivstuvegen

 Hamnvegen

Kjerkvegen skal ikke ut på høring da den har vært det tidligere. Her er det bare snakk om en forlenging av eksisterende veg – dette avgjør bygningsrådet.

 Se vedlagt kart for plassering av vegene.

Innspill sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal.

Høringsfrist: 16. desember.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Oppdal 2019-21, vedt. lagt ut til høring av driftsutv. 3.10.2018

Driftsutvalgets behandling

Kommunedelplan trafikksikkerhet, høring

Aune, plan nord

Aune, plan sør

Driva

Lønset

Midtbygda

Sti- og løypeplan - høring av planutkast

Oppdal kommune har vedtatt i kommunens planstrategi for 2016 – 2019 og folkehelseplanen for Oppdal 2017 – 2021 at det skal utarbeides et sti- og løypeplan for kommunen. I interpellasjon Fo 17/9 ble arbeidet vedtatt framskyndet begrunnet i arbeidet med kommuneplanens arealdel. På bakgrunn av dette foreligger det nå på vegne av arbeidsgruppen et utkast til planen.

Planen har status som en temaplan. Dette innebærer at den hverken binder arealmessige eller økonomiske prioriteringer, men skal brukes som kunnskapsgrunnlag og være retningsgivende i kommunens saksbehandling og planarbeid.

Dette er første gang det lages en sti- og løypeplan for kommunen, og den vil derfor danne et viktig grunnlag for fremtidige rulleringer og revideringer av planen. Oppdal kommune er sammen med flere kommuner deltagere i et pilotprosjekt i regi av Miljødirektoratet for utformingen av en nasjonal veileder for utforming av plan for friluftslivets ferdselsårer. Utkastet til denne veilederen har dannet grunnlaget til planutkastet.

Høringsinnspill sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no eller per brev til Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Planutkastet ligger også tilgjengelig på kommunens nettside, i servicetorget på Rådhuset og i biblioteket.


Høringsfristen settes til 2. september 2018.

Sti- og løypeplan - høringsutkast

Vedlegg 1 Innkomne innspill

Vedlegg 2 Kilder til finansiering

Vedlegg 3 Avtale om tilrettelegging og merking av stier i Oppdal kommune

Vedlegg 4 Eksempelavtale for skiløypetrase over innmark i Oppdal kommune

Vedlegg 5 Eksempelavtale for skiløypetrase over utmark i Oppdal kommune

Vedlegg 6 Definisjoner og bestemmelser gjennom spillemiddelordningen

Vedtatt planprogram for klima- og energiplan, vedtatt 21.06.18

Vedtatt planprogram for klima- og energiplan, vedtatt 21.06.18

Vedtatt planprogram rullering kommuneplanens arealdel 2018-2029

Vedtatt planprogram rullering kommuneplanens arealdel 2018-2029

Vedtatt planprogram for delplan idrett og fysisk aktivitet, vedtatt 24.05.2018

Vedtatt planprogram for delplan idrett og fysisk aktivitet 

Revisjon av kommunedelplan for klima- og energi 2018-2029

Høring av planprogram og oppstart av arbeid.

Formannskapet vedtok den 12.04.2018 å legge ut forslag til planprogram for revisjon av kommunedelplan for klima- og energi ut til høring og offentlig ettersyn, samt at det varsles oppstart av arbeid med revisjonen.

Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Audhild Bjerke tlf 72428163 eller Oppdal kommune ved Eli Grete Nisja tlf 72401824.

Eventuelle merknader til planprogrammet eller innspill til oppstart av kommunedelplan for klima- og energi framstilles skriftlig innen 28.5.2018 til

post@oppdal.kommune.no eller

 

Oppdal kommune

Inge Krokanns veg 2

7340 Oppdal

Klima og energiplan - planprogram

Følgebrev

Beiteplan for Oppdal 2018-2025

Høringsfrist er satt til 10. april - ikke 8. april, slik det står i høringsbrevet.

Beiteplan for Oppdal 2018-2025

Høringsbrev

Vedlegg

Ordensreglement for elever i grunnskolen i Oppdal kommune - høring

Driftsutvalget vedtok 21.3.18 i sak 18/4 å sende forslag til revidering av Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Oppdal på høring.

Innspill kan sendes på e-post til post@oppdal.kommune.no eller pr. post til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Innspillet merkes med Ordensreglement for grunnskolen.

Høringsfrist 25.april

Spørsmål rettes til rådgiver oppvekst Dordi Aalbu.

Ordensreglement for elever i grunnskolen i Oppdal kommune - høring

Planprogram for delplan idrett og fysisk aktivitet høring

Formannskapet vedtok 13.03.18 i sak 18/7 å sende forslag til planprogram for delplan idrett og fysisk aktivitet ut på høring og offentlig ettersyn. Innspill kan sendes per e-post til post@oppdal.kommune.no eller per post til Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Innspillet merkes «delplan idrett og fysisk aktivitet». Høringsperioden er fra 14.03.18 til 26.04.18.
Forslaget med protokoll kan også leses i servicetorget og i biblioteket. Spørsmål kan rettes til
sjur.vammervold@oppdal.kommune.no , tlf 72 40 18 27.

Planprogram delplan idrett og fysisk aktivitet 2018-2022 - høringsforslag

Formannskapets behandling 

REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Høring av planprogram og oppstart av arbeid.

Kommunestyret vedtok den 18.01.2018 å legge ut forslag til planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel ut til høring og offentlig ettersyn, samt at det varsles oppstart av arbeid med revisjonen.

Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Norunn Fossum tlf 72428160 eller Oppdal kommune ved Jan Kåre Husa tlf 72401192.

Eventuelle merknader til planprogrammet framstilles skriftlig innen 9.3.2018.

Innspill til oppstart av kommuneplanens arealdel framstilles skriftlig innen 23.02.2018 til post@oppdal.kommune.no eller

 

Oppdal kommune

Inge Krokanns veg 2

7340 Oppdal

 

 


Publisert: 05.02.2016 09:40
Sist endret: 03.09.2018 11:11