Høringer og vedtatte planer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid

Varsler om arbeid med nye reguleringsplaner vil bli kunngjort her.

Pir II AS - Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, endring av gjeldende plan

Pir II AS - Områdereguleringsplan for Oppdal sentrum, endring av gjeldende plan

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan, Oppdal brannstasjon

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Oppdal brannstasjon. Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Oppdal kommune.  

Planområdet ligger i Oppdal sentrum, mellom Vikavegen (fylkesveg 513) og Ålma. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny brannstasjon med tilhørende trafikk-/parkeringsløsning og utearealer. Planarbeidet bygger på lokalisering av brannstasjon vedtatt av kommunestyret i sak 86/2017, 20.9.17.

Planstatus, utfordringer og behov for utredninger

Det aktuelle området er avsatt til friområde i kommuneplanens arealdel, vedtatt 2013. Planområdet inngår i reguleringsplan for Vikavegen, vedtatt 1982, og er der regulert til friluftsområde.

Planområdet ligger forholdsvis nært Ålma, og det vil ikke være mulig å opprettholde krav til 50 meters byggeavstand fra vassdrag, jf. bestemmelse 1.6.1 til kommuneplanens arealdel.

I forprosjektet for brannstasjon som legges til grunn for regulering (se vedlegg), er det forutsatt direkte utkjøring til Vikavegen fra flere garasjer. Det kan dermed være aktuelt å legge opp til en åpen situasjon mellom Vikavegen og manøvreringsarealene foran brannstasjonen.

Oppdal kommune har i oppstartsmøte for planarbeidet avgjort at det ikke stilles krav om planprogram og konsekvensutredning for planforslaget. Virkninger av planforslaget vil bli vurdert i planbeskrivelsen, og sentrale tema for utredning vil være trafikksikkerhet og forholdet til Ålma når det gjelder flom og verneinteresser for nedslagsfeltet til Driva. I og med at planen legger opp til utbygging, vil det bli utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse.

Innspill til planarbeidet sendes innen 19.1.18 til:

post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Eventuelle spørsmål kan rettes til Plankontoret ved Leif Conradi Skorem tlf 72 42 81 67 , eller Oppdal kommune v/ Jan Kåre Husa, tlf. 415 45 054.

Vedlegg:

Planavgrensning

Situasjonsplan forprosjekt

Varsel om oppstart av planarbeid Solrabben hytteområde

Varsel om oppstart av planarbeid Solrabben hytteområde

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Myran boligfelt, gnr/bnr 231/17

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Myran boligfelt, gnr/bnr 231/17

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Hestdalsegga boligområde, del av gnr/bnr. 34/2 på Mjøen

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Hestdalsegga boligområde, del av gnr /bnr. 34/2 på Mjøen

Varsel om oppstart av arbeid med forslag til endring - del av detaljreguleringsplan for Nedre Kinnpiken hytteområde

Varsel om oppstart av arbeid med forslag til endring - del av detaljreguleringsplan for Nedre Kinnpiken hytteområde, gnr/bnr. 303/3

Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Remma hytteområde, del av gnr/bnr 210/2

Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan for Remma hytteområde, del av gnr/bnr 210/2

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny idrettshall i Oppdal

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for ny idrettshall i Oppdal

Varsel om oppstart av privat reguleringsforslag - Aunevegen 57 - gbnr. 280/98

Varsel om oppstart av privat reguleringsforslag - Aunevegen 57 - gbnr. 280/98

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Ørnkjell hytteområde, gnr/bnr. 232/9 og del av gnr/bnr 232/2 på Nerskogen

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Storli hytteområde

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Storli hytteområde

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Sletvoldtunet

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Sletvoldtunet

Varsel om oppstart av arbeid med Stavåløkkja hytteområde

Varsel om oppstart av arbeid med Stavåløkkja hytteområde, deler av gnr/bnr. 276/1, 290/1, 294/3, 296/1 og 309/1 i Oppdal kommune

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Nausthaugen hyttegrend

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Nausthaugen hyttegrend

Svahøa skiferbrudd - oppstart av planarbeid

Svahøa skiferbrudd - oppstart av planarbeid

Plankart til varsling

Kart 1:50000

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for gnr. 296, bnr. 1 ved Stølen skisenter

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for gnr. 296, bnr. 1 ved Stølen skisenter

Kart

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Gorsetgrenda nord

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Gorsetgrenda nord. Gnr./bnr. 294/109,

294/108, 294/107, 294/104, 294/105 og 294/106 i Oppdal kommune

 

Varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregleringsplan for Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS, ved Skoresbruhølen - gnr/bnr. 44/1, 54/1, 55/5, 74/1, 75/1, 75/17, 77/1 og 77/2 i Oppdal Kommune.

Varsel – oppstart av arbeid med detasjreguleringsplan Oppdal Fjellmat og Fjellfisk

Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Oppstartmøte Oppdal Fjellmat og Fjellfisk

 

Varsel om oppstart av reguleringsplan, Nestu Vognill

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for boligtomter Nestu, Vognill

Nabovarsel

Kart

Høring av reguleringsplaner

Forslag til endring av del av detaljreguleringsplanen for Kinnpiken hytteområde  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har bygningsrådet i møte 20.11.17, sak 17/107, vedtatt å sende forslag til endring av del av detaljreguleringsplanen for Kinnpiken hytteområde på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca. 14 da., og ligger mellom Gamle Kongeveg og E6 ved Hamna, ca. 6 km. nordøst for Oppdal sentrum. Planforslaget legger opp til at to eksisterende tomter til fritidsbebyggelse gjøres om til to boligtomter. Adkomst er fra Gamle Kongeveg. Bebyggelsen skal kobles til privat anlegg for vannforsyning og avløp.

Eventuelle merknader må innen 19. januar 2018 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets 1. gangs behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Forslag til endring av detaljreguleringsplanen for Hestdalsegga boligområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har bygningsrådet i møte 20.11.17, sak 17/108, vedtatt å sende forslag til endring av detaljreguleringsplanen for Hestdalsegga boligområde på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca. 131 da., og ligger på Mjøen, ca. 2 km. sørvest for Oppdal sentrum. Adkomst til området er Mjøavegen. Bebyggelsen skal kobles til privat vannforsyning og avløp. Gjeldende plan inneholder 16 tomter, hvorav 5 er bebygd. Hensikten med planendringen er å etablere 1 ny tomt.  Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Eventuelle merknader må innen 19. januar 2018 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets 1. gangs behandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Nord

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har bygningsrådet i møte 07.11.17, sak 17/100, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Gorsetgrenda Nord på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca. 7 da., og ligger nord for Gamle Kongeveg og vest for Stølen Skisenter. Adkomst til området er etter eksisterende veger, Øvre Gorsetråket og Gardåvegen, med avkjørsel fra Gamle Kongeveg. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Hensikten med planen er å dele de tre tomtene i nedre rekke i fem tomter. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Eventuelle merknader må innen 5. januar 2018 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets 1. gangs behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Forslag til detaljreguleringsplan for ny idrettshall

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har bygningsrådet i møte 07.11.17, sak 17/99, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for ny idrettshall på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca. 33 da., og ligger mellom eksisterende idrettshall og Oppdal videregående skole. Adkomst til området er eksisterende avkjørsel og veg fra RV 70. Vannforsyning og avløp skal kobles til kommunalt nett. Planen legger til rette for etablering av ny idrettshall med tilhørende infrastruktur.

Eventuelle merknader må innen 5. januar 2018 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets 1. gangs behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Forslag til detaljreguleringsplan for Nausthaugen hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har bygningsrådet i møte 16.10.17, sak 17/94, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Nausthaugen Hytteområde på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca. 170 da, og ligger nord for Storlidalsvegen i sørøstenden av Ångardsvatnet. Gjeldende bebyggelsesplan for området har 17 tomter, hvorav to er ubebygd. Planforslaget viser 13 nye tomter til fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur. Bebyggelsen på de nye tomtene skal kobles til privat nett for vannforsyning og avløp. Adkomst er fra Storlidalsvegen og Gamle Storlidalsvegen. Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan, og skal sluttbehandles av bygningsrådet.

Eventuelle merknader må innen 7. desember 2017 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets 1. gangs behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Forslag til detaljreguleringsplan for Gardågrenda Hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har bygningsrådet i møte 18.09.17, sak 17/90, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Gardågrenda Hytteområde på lovbestemt høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca. 23,5 da, og ligger mellom Gamle Kongeveg og Gardåvegen i Stølen. Planforslaget viser 38 tomter til fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur. Området skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan, og skal sluttbehandles av bygningsrådet.

Eventuelle merknader må innen 10. november 2017 framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

eller på e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets 1. gangs behandling

 Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget på Rådhuset.

Vedtatte reguleringsplaner

Vedtatt detaljreguleringsplan for utvidelse av Motorhuset Oppdal AS

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 13.12.17, sak 17/111, vedtatt detaljreguleringsplan for utvidelse av Motorhuset Oppdal AS.

Planområdet er på ca. 8,7 da., og ligger i Oppdal sentrum med avkjøring fra E6 via Smivegen. Hensikten med planen er å omregulere gnr/bnr 280/66 og del av gnr/bnr 280/75 fra boligformål til forretning/næringsformål. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 05.01.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Sandbekktun hytteområde 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 07.11.17, sak 17/102, vedtatt detaljreguleringsplan for Øvre Sandbekktun hytteområde. 

Planområdet er på ca. 5,8 da., og ligger like øst for ytre nedfartsløype i Stølen skisenter. Planen legger til rette for etablering av 13 nye tomter for fritidsbebyggelse. Planområdet skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Adkomst er fra Gardåvegen. Planen erstatter tidligere godkjent plan, der området var vist til næringsbebyggelse (utleiehytter). 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. 

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. 

Fristene gjelder fra 15.11.17.  

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til: 

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Letom hyttegrend

 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 07.11.17, sak 17/101, vedtatt detaljreguleringsplan for Letom hyttegrend. 

Planområdet er på ca. 105 da., og ligger nord Gamle Kongeveg, ca. 2,5 km nordøst for Fagerhaug. Gjeldende plan inneholder 17 godkjente tomter, hvorav 15 er bebygd. Planen legger til rette for etablering av fem nye tomter for fritidsbebyggelse. Adkomst er fra Gamle Kongeveg. Planområdet har privat vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan. 

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker. 

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. 

Fristene gjelder fra 15.11.17.  

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til: 

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2015

Vedtatt hovedplan for avløp og vannmiljø 2017-2015

Vedtatt detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 20.09.17, sak 17/80, vedtatt detaljreguleringsplan for Vangslia Fjellandsby. 

Planområdet er på ca. 111 da., og ligger nord for Prestløkkja hytteområde og Vangslia Fjelltun, øst for Håkerekspressen i Vangslia. Planen inneholder 79 tomter til fritidsformål, og omfatter i tillegg eksisterende hytter i Vangslia Fjelltun. Fritidsbebyggelsen skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp. Adkomst til området er via kommunal veg fra RV 70. Planen er i all hovedsak i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.09.17. 

Eventuelle klager eller erstatningskrav sendes til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Kommunestyrets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Kvamsløkkja hytter

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 18.09.17, sak 17/91, vedtatt detaljreguleringsplan for Kvamsløkkja hytter.

Planområdet er på ca. 8 da, og ligger nord for Gamle Kongeveg ved Fagerhaug. Planen legger til rette for etablering av to fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Adkomst er fra Gamle Kongeveg via godkjent adkomst til Nyhaugen Søndre Hyttegrend. Vannforsyning er fra planlagt borebrønn, og avløp er felles renseanlegg med Nyhaugen Søndre Hyttegrend. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.09.17.  

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Arealbruksplan i Oppdal sentrum, vedtatt av kommunestyret 24.5.2017

Arealbruksplan i Oppdal sentrum, vedtatt av kommunestyret 24.5.2017

Vedtatt detaljreguleringsplan Sletvold vestre hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 28.08.17, sak 17/73, vedtatt detaljreguleringsplan for Sletvold Vestre hyttegrend.

Planområdet er på ca. 4 da, og ligger nord for Gamle Kongeveg rett sør for Låven. Planen legger til rette for etablering av tre fritidsboliger med tilhørende infrastruktur. Adkomst er fra Gamle Kongeveg via Bukkeråket. Bebyggelsen skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 07.09.17. 

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Setrumsmoen masseuttak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 21.06.17, sak 17/62, vedtatt detaljreguleringsplan for Setrumsmoen masseuttak.

Planområdet er på ca. 130 da, og ligger på vestsida av Driva, ca. 1,7 km nord for Skoremsbrua. Nytt masseuttak utgjør ca. 21 da av planområdet. Planforslaget legger til rette for uttak av ca. 100 000 m³ masser. Beregnet driftstid er 10 år. Området skal etter endt uttak tilbakeføres til landbruksformål.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 13.07.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Vognill boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.17, sak 17/43, vedtatt endring av detaljreguleringsplan for Vognill boligområde.

Endringen gjelder i hovedsak hovedadkomsten til boligområdet, som er flyttet noe østover. Det er i tillegg foretatt mindre justeringer av plankart og bestemmelser.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 24.05.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Stølen Panorama

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 03.04.17, sak 17/33, vedtatt detaljreguleringsplan for Stølen Panorama.

Planområdet er ca. 1470 m², og ligger like øst for Stølen Skisenter. Vedtatt plan viser to nye tomter for fritidsbebyggelse. Fritidsboligene skal kobles til kommunalt nett for vannforsyning og avløp. Adkomst er fra parkeringsplass i Stølen. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 20.04.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 30.01.17, sak 17/3, vedtatt detaljreguleringsplan for Solgrenda hytteområde

Planområdet er ca. 41 da, og ligger på vestsida av Gjevilvassvegen, ca. 600 meter sør for krysset mellom Gjevilvassvegen og Osvegen. Planen legger til rette for etablering av 19 tomter for fritidsbebyggelse, og 16 tomter for kombinert formål fritid og fritid/turistformål. Planområdet skal opparbeides med veg, vann og avløp. Vinterparkering er ved Gjevilvassosen.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for del av Hoksenget og del av Løkkjsetra

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 01.02.17, sak 17/4, vedtatt detaljreguleringsplan for del av Hoksenget og del av Løkkjsetra

Planområdet er ca. 28 da, og ligger øst for Osvegen, ca. 2,3 km nord for Gjevilvassosen. Planområdet inneholder 8 eksisterende tomter til fritidsformål, hvorav 7 er bebygd. Planen viser 7 nye tomter til fritidsformål, med tilhørende infratruktur.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Sandbekken hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 01.02.17, sak 17/2, vedtatt detaljreguleringsplan for Sandbekken hyttegrend.

Planområdet er ca. 154 da, og ligger nord for Storlidalsvegen ved vestenden av Ångardsvatnet. Innenfor planområdet er det 21 eksisterende tomter, hvorav 16 er bebygd. I vedtatt plan er det tatt inn 13 nye tomter. Adkomst er eksisterende avkjørsel fra Storlidalsvegen. Planen erstatter bebyggelsesplanen for Sandbekken hyttegrend, som ble vedtatt i 2001.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Rasmusslætte del 2 hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 30.01.17, sak 17/6 vedtatt detaljreguleringsplan for Rasmusslætte del 2 hytteområde.

Planområdet er ca. 80 da, og ligger øst for Osvegen, ca. 2,3 km nord for Festa. Planen viser 28 nye tomter til fritidsformål, med tilhørende infrastruktur. Planen omfatter også gjeldende plan for Rasmusslætte med planID 2004008. Vedtatt plan erstatter denne planen.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 09.02.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Moen masseuttak og massedeponi

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 14.12.16, sak 16/148 vedtatt detaljreguleringsplan for Moen masseuttak og massedeponi.

Planområdet er ca. 700 da, og ligger på Moen, ca. 6 km nordøst for Oppdal sentrum. Planen medfører endring av gjeldende reguleringsplan for Moen masseuttak og asfaltverk, som ble vedtatt av kommunestyret i 2006. Planen omfatter ikke Moen motorsportsanlegg. Planen legger opp til en utvidelse av gjeldende uttaksområder for masser, samt at deler av området blir regulert til massedeponi. Forventet driftstid er estimert til 20 – 25 år.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 19.01.17.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Bestemmelser

Plankart

Kommunestyrets behandling

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt reguleringsplan for boligområde på Driva og erosjonssikring Skoremsbru - Driva

Kommunestyret har den 14.12.2016, utvalgssaksnr.16/147, vedtatt områdereguleringsplan for boligområde på Driva og erosjonssikring Skoremsbru - Driva.

Som det framgår av vedtaket (kursiv) er den delen av planen, i plankartet og bestemmelsene, som gjelder erosjonssikring i og langs Driva unntatt rettsvirkning. Dette inntil Fylkesmannens innsigelse er imøtekommet slik forutsatt i vedtaket, og det foreligger et nytt vedtak etter plan- og bygningsloven.     

 Kommunestyret vedtar i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 Detaljreguleringsplan for boligområde på Driva avgrenset til boligfeltet, jfr. § 12-13. Denne delen av planen vedtas med rettsvirkning.

Vedtaket gjelder plankart og bestemmelser datert 01.08.2016.

Innsigelse fra fylkesmannen tas til følge. Det medfører at den delen av planen som gjelder erosjonssikring langs Driva, unntas rettsvirkning.

Rådmannen bes om å ta initiativet til en dialog med fylkesmannen knyttet til vilkåret for å få utrede virkningen på naturmangfoldet ved bygging av flomvoll og uttak av grus i elveløpet. Kommunestyret ber om å bli orientert om utfallet og vil deretter ta stilling til videre saksgang.

Vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Om klage og omgjøring. 

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. Fristene gjelder fra 09.01.2017.

Eventuelle klager framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: postmottak@oppdal.kommune.no

Kommunestyrets behandling

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Gjelhaugtrøa hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.08.16, sak 16/85 vedtatt detaljreguleringsplan for Gjelhaugtrøa hyttegrend

Planområdet er ca. 24 da, og ligger mellom Lona og Storlidalsvegen, ca. 650 meter sørøst for Storli Gard. Planen legger til rette for etablering av 8 tomter til fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Adkomst til planområdet er egen avkjørsel fra Storlidalsvegen. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og er sluttbehandlet av bygningsrådet.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 09.09.16.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Bestemmelser

Plankart

VA-plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av del av bebyggelsesplanen for Skarvassosen

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 29.08.16, sak 16/86 vedtatt endring av del av bebyggelsesplanen for Skarassosen hyttefelt.

 Planendringen består i at det etableres ca. 60 meter ny veg som adkomst til 3 eksisterende tomter. Reguleringsbestemmelsene er ikke endret. Plankartet er rettet opp for 11 eksisterende tomter. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og saken er sluttbehandlet av bygningsrådet.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 09.09.16.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Vangshaug hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 20.06.16, sak 16/51, vedtatt detaljreguleringsplan for Vangshaug hyttegrend.

NVE`s vilkår for egengodkjenning er imøtekommet ved at det er utarbeidet en flomvurdering. Denne konkluderer med at planområdet er flomsikkert i forhold til en 200-årsflom i Skjørdøla. Fylkesmannens faglige råd er tatt inn i planen, jfr. Fylkesmannens brev av 26.05.16, ref. 2015/3385-421.4.

Plankart revidert 23.06.2016

VA-plankart revidert 23.06.2016

Reguleringsbestemmelser revidert 23.06.2016

Særutskrift Detaljreguleringsplan for Vangshaug hyttegrend - Sluttbehandling

Flomvurdering for Skjørdøla

 

Vedtatt detaljreguleringsplan for Langberga hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 22.06.16, sak 16/49, vedtatt detaljreguleringsplan for Langberga hytteområde.

Langberga VA-traseer

Langberga -reviderte reguleringsbestemmelser

Langberga plankart

Særutskrift Reguleringsplan for Langberga hytteområde, sluttbehandling

Områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene - sluttbehandling

Kommunestyret har i medhold av plan- og bygningslovens §11-15 vedtatt at kommuneplanens arealdel endres i samsvar i med kart datert 01.04.2016. Endringen omfatter: Fra Gjevilvassosen til Langodden i Gjevilvassdalen legges det inn formål turveg og samleveg.

Kommunestyret har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtatt områdereguleringsplan for Gjevilvassveiene.

Vedtaket kan påklages i henhold til bestemmelsene i forvaltningsloven, jfr. plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 11.07.2016.

Eventuelle klager framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:    

postmottak@oppdal.kommune.no  

 

Særutskrift kommunestyrets sluttbehandling

Planbeskrivelse

Plankart

Sakens dokumenter er også lagt ut i servicetorget.

Vedtatt detaljreguleringsplan for Kleberberget sør hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 20.06.16, sak 16/52 vedtatt detaljreguleringsplan for Kleberberget sør hytteområde.

Planområdet er ca. 170 da, og ligger øst for Ordførarvegen, ca. 1 km nordøst for Festa. Planen åpner  for etablering av 44 tomter til fritidsbebyggelse, og 26 tomter til konsentrert fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur. Adkomst er via Osvegen og Ordførarvegen. Vannforsyning og avløp skal tilkobles Vardammen vann- og avløpsanlegg. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og saken er sluttbehandlet av bygningsrådet.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 24.06.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Vedtatt endring av bebyggelsesplan for Breen hytteområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 20.06.16, sak 16/53 vedtatt endring av bebyggelsesplanen for Breen hytteområde.

Planområdet er ca. 20 da., og ligger øverst i Hornlia, ca. 1,3 km nordvest for Festa. Vedtaket innebærer at det etableres 1 ny hyttetomt i området. I tillegg åpner planendringen for bygging av ca. 60 meter veg fram til tomta. Endringen er i tråd med kommuneplanens arealdel, og saken er sluttbehandlet av bygningsrådet.

Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 24.06.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Nyhaugen Søndre hyttegrend

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.16, sak 16/43 vedtatt detaljreguleringsplan for Nyhaugen Søndre hyttegrend.

 Planområdet er ca. 34 da., og ligger på oversiden av Gamle kongeveg, ca. 1 km. nordøst for Fagerhaug sentrum. Planen legger til rette for etablering av 12 nye tomter til fritidsformål, med tilhørende infrastruktur.

 Vedtaket kan påklages av personer eller organisasjoner med rettslig klageinteresse. Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

 Fristene gjelder fra 27.05.16.

 Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

 Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Bjørkmoen 4 boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.16, sak 16/42 vedtatt detaljreguleringsplan for Bjørkmoen 4 boligområde.

Planområdet er ca. 40 da., og ligger mellom E6 og Gamle kongeveg øst for Bjørkmoen 3 boligområde. Planen legger til rette for etablering av 26 nye boligtomter med tilhørende infrastruktur. Alle boligene i planområdet skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp.

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Evenetuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.05.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Bjørndalshåggån boligområde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 09.05.16, sak 16/41 vedtatt detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde.

Planområdet er ca. 10 da., og ligger på sørsiden av Gamle kongeveg sørvest for Hovden skisenter. Planen legger til rette for etablering av 9 nye tomter til boligformål, med tilhørende infrastruktur. Planområdet skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp.

 Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 27.05.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post:

post@oppdal.kommune.no

 

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

 

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget.

Solly hytteområde - mindre endring av detaljreguleringsplan

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 11.04.16, sak 16/33 vedtatt mindre endring av detaljreguleringsplan for Solly hytteområde.

Planområdet er ca. 6,5 da, og ligger nord for E6 på Togvollan. Gjennom vedtaket er 5 av tomtene i planområdet delt i to, slik at det totalt blir 12 mindre tomter. Planområdet skal kobles til kommunal vannforsyning og avløp.

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år. Fristene gjelder fra 15.04.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:   Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal eller  epost: post@oppdal.kommune.no

Plankart

VA-plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

Vedtatt detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 har bygningsrådet i møte 07.03.16, sak 16/16 vedtatt detaljreguleringsplan for Oppdal Alpintun.

Planområdet er ca. 6,3 da, og ligger øst for dalstasjonen i Stølen skisenter, ca. 3 km nordøst for Oppdal sentrum. Vedtaket innebærer at planområdet er omregulert fra næring/utleie til fritidsformål med tanke på salg av ca. 70 leiligheter. Planområdet er tilkoblet kommunalt anlegg for vannforsyning og avløp. Adkomst til planområdet er fra Gamle kongeveg.

Eventuell klage må framsettes innen 3 uker.

Evenetuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må framsettes innen 3 år.

Fristene gjelder fra 10.03.16.

Eventuelle klager eller erstatningskrav framsettes skriftlig til:

Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Plankart

Bestemmelser

Bygningsrådets behandling

Andre høringer

Forslag til forskrift torghandel - høring

Formannskapet har i møte 16. januar 2018 vedtatt å legge ut endring av Forskrift for Torghandel (F-sak 18/1). Forslaget fra Formannskapet har blitt lagt ut til offentlig gjennomsyn ved servicetorget og på kommunens hjemmeside.

Merknader til forskriftene må være kommunen i hende innen 5. februar. Merknader kan sendes på epost til  postmottak@oppdal.kommune.no.

Forslag til forskrift torghandel - høring

Offentlig ettersyn - formannskapets budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2018

Offentlig ettersyn - formannskapets budsjettinnstilling og gebyrregulativ 2018

Høring nye vegnavn

Stadnavnkomiteen i Oppdal har utarbeidet forslag til 4 nye vegnavn. I henhold til Lov om stadnamn § 6, legges forslaget ut til høring. Høringsfrist er 20.01.2017. Send høringsuttalelse til Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal eller på e-post til

post@oppdal.kommune.no

Høringsdokumentet

Oppstartsvarsel for utarbeidelse av strategisk næringsplan for Oppdal kommune

Oppdal kommune starter opp et arbeid med å lage en strategisk næringsplan. Planforslaget skal utarbeides av Plankontoret og rådmannen.

Den strategiske næringsplanen skal fastsette mål for næringsutviklingen i kommunen og avklare hvilke tiltak og ressurser som er nødvendige for å nå disse målene. Det skal legges vekt på langsiktighet og forutsigbarhet.

Med bakgrunn i dette ber vi om innspill fra næringsaktørene innen 3. november 2017.

Spørsmål kan stilles til post@plankontoret.net eller jan.husa@oppdal.kommun.no

Innspill sendes til:

post@plankontoret.net eller Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu.

Høring av søknad fra Miljøgjenvinning AS - tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven -høringsfrist 31.10.2017

Søknad om tillatelse for mottak og sortering av næringsavfall i Oppdal

Høring eventuell grensejustering Rennebu - Oppdal

Nedenfor ligger brev (med 3 vedlegg) fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag av 10.05.02017 om å legge spørsmålet om ev grenseendring Rennebu-Oppdal ut på høring. Høringsfrist er 9. juni 2017 og alle innspill sendes til fmstpostmottak@fylkesmannen.no.

I brevet sies det også noe om prosessen etter høringen.

Høringsbrev fra Fylkesmannen

Rapport fra Plankontoret

Brev fra Fylkesmannen 03.02.2017

Søknad fra initiativtakerne fra 26.01.2017

Forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem

Forslag til ny kommunal forskrift om rett til langtidsopphold eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester,  jfr. Vedtak i Driftsutvalget 22.3 – sak 17/9. Høringsfrist er 16. april.

Forslag til folkehelseplan for Oppdal  2017 - 2021

Forslaget til folkehelseplan for Oppdal 2017 – 2021, legges nå ut på høring. Planen har status som en fagplan og skal vedtas i kommunestyret.

Høringsforslag sendes til post@oppdal.kommune.no eller sendes til Oppdal kommune v/ fagansvarlig folkehelse Vigdis L Thun, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal, innen 25.04.17.

Ved spørsmål: Ta kontakt med fagansvarlig folkehelse: Vigdis L. Thun på telefon 48212713 eller på mail:vigdis.thun@oppdal.kommune.no

Forslag til folkehelseplan for Oppdal  2017 - 2021

Driftsutvalgets behandling

 

Arealbruksplan sentralskoleanlegget - offentlig ettersyn

Bygningsrådet har i møte 06.03.17 vedtatt å legge ut forslag til «Arealbruksplan for sentralskoleanlegget» på offentlig ettersyn.

Flerbruksområdet i Oppdal sentrum - bygningsrådets forslag

Skoleanleggene oversiktskart

Sommeraktiviteter

Nye sommeraktiviteter

Vinteraktiviteter

Avfallsbeholdere

Prinsippskisse parkering

Illustrasjon sti

Hockeybane -parkering

Hockeybane

Dokumentene er også lagt ut i servicetorget.

Eventuelle merknader bes sendt skriftlig til  

Plankontoret, Myrvegen 1, 7391 Rennebu innen fredag 07. april 2017. Merknader kan også sendes som epost: post@plankontoret.net

Oppdal sentrum - Parkeringsutredning II - utlegging til off. ettersyn

Bygningsrådet vedtar å sende forslag til «Oppdal sentrum – parkeringsutredning II» på høring, og å legge forslaget ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist mandag 20. februar 2017.

Parkeringsutredning

Kart 1

Kart 2

Bygningsrådets behandling

 

Vedtak om ekspropriering

Kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon for å bruke Gjevilvassvegene som skiløype om vinteren: Vedtak om ekspropriasjon - Gjevilvassvegene

Nye vegnavn – høring

Stadnavnkomiteen i Oppdal har utarbeidet forslag til 18 nye vegnavn. I henhold til Lov om stadnamn § 6, legges forslaget ut til høring. Høringsfrist er 22.02.2017. Send høringsuttalelse til Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal
eller e-post: post@oppdal.kommune.no

Adressekart

Adressenavn


Publisert: 05.02.2016 09:40
Sist endret: 03.05.2016 12:52