Tilskudds- og velferdsordninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Produksjonstilskudd

Produksjonstilskuddet er sammensatt av flere ordninger, bl.a. arealtilskudd dyretilskudd og tilskudd til økologisk produksjon.  

Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og disponerer dyr og/eller areal, kan søke om produksjonstilskudd. Det er registrering av opplysninger to ganger i året; 1.-15. mars og 1.-15. oktober. Når du har sendt inn søknaden i oktober kommer utbetaling av tilskudd i februar. (tidligere to ganger pr år). For å søke produksjonstilskudd må du være registrert i Enhetsregisteret og oppgi organisasjonsnr. i søknaden.

Alt areal det søkes arealtilskudd for må være registrert i gardskart med samme markslag (fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite) som i søknaden.

 Les mer om ordningene og hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet

Regionalt miljøprogram - RMP

Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. RMP-midlene søkes elektronisk på samme måte som ved søknad om produksjonstilskudd. De fleste tiltak som det søkes tilskudd på skal tegnes/plottes inn i kart, basert på Gardskart, inne i Altinn. Dersom du søkte på det samme arealet i fjor vil du kunne laste ned kartet fra da.

Du kan søke Miljøtilskudd – RMP mellom 1.8. og 15.10. Søknadsfristen er altså nå flyttet fra 20.august til 15.oktober, og det blir samme frist som for søknad om produksjonstilskudd.

Søknadsfrist for Organisert beitebruk er fortsatt 1.november.

For tiltakene beite eller slått av biologisk verdifulle arealer er det krav om en skjøtselsplan som skal ligg med søknaden, Oppdal kommune har laget en mal for skjøtselsplan som kan brukes. Verdien av biologisk verdifulle arealer er dokumentert enten gjennom naturtypekartlegging, i så fall er de registrert i Naturbase, eller de er del av et verdifult kulturlandskap, oversikt over disse arealene finner du her: Oversikt over viktige kulturlandskap i Oppdal

Les mer om de ulike tilskuddsordningene i Regionalt miljøprgram hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Se veiledning i tekst og film om hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet

Tilskudd til miljø- og kulturlandskapstiltak

Miljø- og kulturmyndigheter gjør hvert år ulike tiltak for å ta vare på natur og kultur og for å bedre miljøtilstanden i fylket. Du, din organisasjon, din kommune eller bedrift kan bidra og vi ønsker din hjelp. Søk om midler til ulike tiltak for å ta vare på arter, natur og kulturminner eller tiltak innen friluftsliv, vannforvaltning, fiskeforvaltning, klima og forurensning.  Søknadsfristen er for de fleste tiltak 15. januar hvert år.

Les mer hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

SMIL-tilskudd

Det kan søkes tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å i vareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapa til jordbruket, samt  å redusere forurensninga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Det er kun søkere som er berettiget produksjonstilskudd som kan få SMIL-tilskudd. Søknadsfrist for SMIL-midlene i Oppdal kommune er 1.mai, men det er mulig å søke gjennom hele året.  Du får 3 års frist for å gjennomføre tiltaket

Oppdal kommune får tildelt ca 800 000 i SMIL-midler årlig.

Krav til søknaden, tilskuddssatser og veiledende priser finner du i Retningslinjer for SMIL-midler i Oppdal kommune

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Søknadsskjema

Dreneringstilskudd

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

Både eier og leietaker av tidligere drenert jordbruksjord kan søke om tilskudd. Det gis kr 1000,- pr daa drenert areal, eller 15 kr per løpemeter grøft ved usystematisk grøfting. Nødvendige vedlegg til søknaden er grøfteplan, grøftekart (du kan lage ditt eget kart på gardskart), miljøvurdering av drenering og eventuelt andre relevante vedlegg.

Norsk landbruksrådgiving trøndelag kan gi hjelp til å utarbeide dreneringsplan/søknad.

Informasjonsbrosjyren På tide å drenere

Les mer hos landbruksdirektoratet

Søknadskjema

Nydyrkingstilskudd

Fra og med 2017 inførte Oppdal kommune nydyrkingstilskudd. Det er innvilget kr  300.000 kroner fra Næringsfondet i 2018 til nydyrking. Det er vedtatt en sats på inntil  kr 2000 pr dekar som nydyrkes, Søknadsfrist: 1.juli. Det kan søkes om tilskudd til areal der Plan for nydyrkinga er vedtatt etter 1.1.2015 og arbeidet ikke er påbegynt.

Retningslinjer

Søknadsskjema

Velferdsordninger

Avløsertilskudd - ferie og fritid

For avløsertilskudd ved ferie og fritid er søknadsfristen 15.oktober.

Søknaden kan leveres i tidsrommet fra og med 1. oktober til og med 15. oktober.

Du kan etterregisterer avløserkostnader fram til 10. januar.

Landbrukdirektoratet har felles søknadsskjema for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid:

Søk om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Ordningen skal gi dem som driver med husdyrproduksjon muligheten til å kunne få ferie og fritid ved å få tilskudd til å leie inn hjelp.

Ordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til avløsing (ekstern lenke).

Avløsning ved sykdom m.v.

For å søke om avløsing ved sykdom skal det brukes søknadsskjema SLF-151.

Tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning i foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når en som har næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet som følge av sykdom mv. I onnetida fra den 15. april til 1. oktober, kan tilskuddet også finansiere avløsning i foretak med planteproduksjon og honningproduksjon.

Det kan ytes tilskudd ved sykdom, svangerskap og fødsel, ved følge av syke barn til sykehus/spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom og ved dødsfall. Her kan du lese mer om tilskuddene og krav til søker.

Avløsertilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Ordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til avløsing .

Trenger du hjelp med søknadsprosessen eller til å finne avløser kan du få hjelp hos Oppdal Landbrukstjenester

Landbruksvikar

Oppdal Landbrukstjenester SA formidler landbruksvikartjenester i Oppdal, og skal kontaktes ved behov for landbruksvikar: tlf. 960 13 669.

Ved betaling for bruk av landbruksvikar benyttes det en dagsats som tilsvarer den maksimale dagsatsen for refusjon ved sykdomsavløsning, kr 1530 per dag.

Tidligpensjon

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan motta tidligpensjon. Aldersgrensen for ektefelle/samboer er 57 år når det søkes om tobrukerpensjon. Det stilles krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder. Det er også forutsatt at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer. Les mer hos Landbruksdirektoratet.

For å få tidligpensjon må det sendes søknad på skjema SLF-108

Ordningen er hjemlet i forskrift om tidligpensjon til jordbrukere.

Erstatningsordninger

Det er ulike ordninger du kan søke erstatning etter:

Søknad om tiltak i beiteområder

Beitelag kan søke om investeringsmidler til tiltak i beitefelt, med søknadsfrist  ca 1. februar, søknad sendes på eget skjema via kommunen til Fylkesmannen. 

Søknadskjema

Bygdeutviklingsmidler

Informasjon om BU-midler finner du under Næringsutvikling. 

Søknad om støtte fra legat

Oppdal kommune har to legater det kan søkes støtte fra. Ole og Elisabeth Mellems legat og Marit Stølens legat. Renter fra Ole og Elisabeth Mellems legat skal deles ut som stipend til ungdom som tar landbruksfaglig utdanning.

For å få støtte må søkeren være hjemmehørende i Oppdal, og ha til hensikt å utøve sitt yrke i landbruksnæringen i kommunen. Renter fra Marit Stølens legat skal deles ut som støtte til personer i Oppdal som gjennom bosted og næringsutøvelse på et gårdsbruk holder gammel landbrukskultur og/eller husflidtradisjoner i hevd.

Søknad om støtte fra disse legatene blir lyst ut på kommunens hjemmeside og i lokalavisene hvert år. Søknadsfrist er vanligvis i slutten av november.


Publisert: 28.01.2016 13:09
Sist endret: 28.01.2016 13:10