Oppmåling, deling og seksjonering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Hva vil du gjøre med eiendommen din?

Deling av eiendom

Ved deling av eiendom blir en parsell (en bit) av en eksisterende eiendom oppmålt, gitt et nytt gårds- og bruksnummer, og registrert i matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister.

Slik søker du om deling:

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

  • Tillatelse til opprettelse av ny grunneiendom
  • Oppmåling (grensepunktene blir merket, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, og søknaden krever nabovarsling. Situasjonskart må legges ved søknaden.

Det forutsettes at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan

Søknadsskjema

Saksbehandlingstid:

 

 Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning

Melding om eiendomsetableringen sendes deretter til tinglysing hos Statens kartverk - tinglysingen. Der blir eiendommen registrert i grunnboken. Den nye eiendommen er med dette opprettet og blir et selvstendig panteobjekt.

 

 

Justering av eiendomsgrenser

For å gjøre eiendomsgrenser mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Ved justering kan bare små arealer overføres mellom de berørte eierne. Arealet kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. Justeringen skjer gjennom en oppmålingsforretning, enten som en separat forretning eller som en del av en forretning som omfatter flere temaer. Under en oppmålingsforretning må alle berørte parter samtykke i at justeringen kan gjennomføres.

Slik søker du om grensejustering:

 

Saksbehandlingstid:

 

Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning

 

Blir arealene for store eller verdioverføringen for høy må arealene overføres ved tinglysing av skjøte på tilleggsareal eller gjøres som arealoverføring etter matrikkellovens regler om dette.

Klarlegging av grense

Grensepunkt kan påvises.

Dersom du har ønske om å få påvist og eventuelt merket en grense som er nøyaktig kartfestet gjennom tidligere avholdt oppmålingsforretning, kan du rekvirere klarlegging av eksisterende grense hos oss. Vi vil da bruke grensepunktenes koordinater til utstikking og merke punktene. Merkingen er normalt aluminiumsbolter i fjell eller jord. Bolting inngår i gebyret.

Vi kan også bidra til at grenser som tidligere ikke er nøyaktig kartfestet blir merket, nøyaktig innmålt og ført i matrikkelkartet. I slike saker er vi avhengig av at det oppnås enighet mellom partene, vi har ikke myndighet til å avgjøre tvister.

Sammenslåing av eiendommer

Hvis du eier to eiendommer som grenser inntil hverandre og brukes under ett, kan det være aktuelt å slå disse sammen til en eiendom. 

Det er en fordel å sammenføye slike eiendommer av flere grunner. Tilleggsarealet blir ikke glemt ved salg, man vil kunne få en lavere eiendomsskatt, og det gir ryddigere eiendomsstruktur.

Det er noen vilkår som må oppfylles for å kunne slå sammen eiendommer:

  • Eiendommene må grense inntil hverandre
  • Eiendommene må ha samme eier/e (hjemmelshaver)
  • Det må ikke være motstridende heftelser (pant) på eiendommene

Rent praktisk foregår sammenslåingen ved at eier/e fyller ut skjema for krav om sammenslåing.

Utfylt skjema leveres kommunen for behandling. Hvis vilkårene er oppfylt, sender kommunen kravet om sammenføying til tinglysingsmyndigheten. Etter sammenslåingen vil eiendommen ha ett gårds- og bruksnummer, og eventuell heftelse vil gjelde hele eiendommen.

Seksjonering

Seksjonering – oppdeling i eierseksjoner – er en måte å dele opp en eiendom i flere andeler som kan omsettes fritt. En boligseksjon omtales ofte som en selveierleilighet. Endringer av allerede seksjonerte eiendommer kalles reseksjonering.

Skjema for seksjonering kan hentes i servicetorget på rådhuset.

Skjema

Søknadsskjema Du kan bruke dette skjemaet til deling, justering og klarlegging av eiendomsgrenser.

Kontaktinfo

Fagansvarlig Plan, byggesak og oppmåling: e-post: stine.elverhoi@oppdal.kommune.no Tlf: 72 40 18 17 / 959 90 769

Pris

Se gebyr/betalingssatser


Publisert: 01.03.2016 13:41
Sist endret: 01.03.2016 13:41
Plan og forvaltning

Besøksadresse:

Inge krokans veg 2
7340 Oppdal

Telefon: 72401000