Innvandrertjenesten

Innvandrertjenesten består av Flyktningtjenesten, Introduksjonsprogrammet for nybosatte flyktninger, Voksenopplæringa og Grunnskole for voksne. Flyktningtjenesten og Introduksjonsprogrammet har kontorer i andre etasje på Oppdal Distriktsmedisinske senter, og Voksenopplæringa og Grunnskole for voksne har tilholdssted på Oppdal videregående skole.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon

Leder innvandrertjenesten er Torhild Rogstad, e-post: torhild.rogstad@oppdal.kommune.no , tlf: 412 37 070

Målet med arbeidet med flyktninger i Oppdal er å gi dem et grunnlag for at de skal kunne få et godt liv med jobb, egen inntekt og være en del av det norske samfunnet. Mange ønsker å yte en innsats for å inkludere nyankomne flyktninger i aktiviteter og gjøre sitt til at kommunens nye innbyggere integreres i lokalsamfunnet. Ta kontakt med Innvandrertjenesten hvis du vil bidra i dette viktige arbeidet.

Regjeringens nettsider om integrering

Bosetting av flyktninger

De som bosettes i kommunen har fått innvilget oppholdstillatelse fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og kommer fra asylmottak rundt i landet eller som overføringsflyktninger direkte fra utlandet, ofte fra flyktningleirer. Overføringsflyktningene er plukket ut av UDI i samarbeid med De Forente Nasjoner (FN).

Oppdal skal i løpet av 2016 bosette 27 flyktninger som har fått oppholdstillatelse. I 2015 ble det bosatt 31, mens omkring 20 per år har vært vanlig i de forutgående årene.

Bo i Oppdal

Flyktninger som ønsker å bo i Oppdal, skal ta kontakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDI, ikke kommunen. Flyktninger blir bosatt etter avtale mellom kommunen og Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Introduksjonsprogram

Som nyankommet flyktning i Oppdal kan du ha rett og plikt til å delta i et introduksjonsprogram:

Regjerings nettside om introduksjonsprogram

I noen tilfeller vil også familiegjenforente ha rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram.

Mål med introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet skal dekke deltakernes behov for grunnleggende kvalifisering. I dette inngår:

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Tiltak som forbereder til videre opplæring eller jobb
  • Økonomisk uavhengighet

Introduksjonsprogrammet skal fremme en rask overgang til arbeid eller videre utdanning.

Stønad under introduksjonsprogrammet

Deltakelse i programmet gir rett til introduksjonsstønad. Stønaden utgjør to ganger folketrygdens grunnbeløp på årsbasis. Stønaden er skattepliktig, og ugyldig fravær medfører trekk i introduksjonsstønaden.

Norskopplæring

Vi tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap ut fra det nivået den enkelte behøver.

Regjeringens nettside om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, flyktninger og asylsøkere.

 

Flyktningvenn

Har du nylig fått oppholdstillatelse og er bosatt i Oppdal kommune?

Via Innvandrertjenesten kan du få kontakt med en flyktningvenn som hjelper deg med å bli en del av det norske samfunnet.

Oppgaven til flyktningvennen er å fortelle deg om samfunnet du har bosatt deg i, og å være til hjelp og støtte i å praktisere norsk språk. Flyktningvenner er personer som bor i kommunen og som stiller opp på frivillig basis.

Vil du være en flyktningvenn?

Å være flyktningvenn er å

  • være et kjent fjes for noen som trenger det.
  • møtes en gang i måneden eller annenhver måned.
  •  velge selv hva du vil bidra med; aktiviteter, leksehjelp, øvelseskjøring osv.
  •  bidra med integrering av nye familier eller enkeltmennesker i din egen kommune.

Spørsmål til deg som vil hjelpe flyktningene i Oppdal (spørreskjema):

Se vår åpne Facebookgruppe for mer informasjon om flyktningene i Oppdal som trenger hjelp, og om det å være flyktningvenn:

https://www.facebook.com/InnvandrertjenestenOppdalKommune

 

Tolketjenester

Hvis du har manglende norskkunnskaper, har du krav på tolk i møte med kommunale tjenester. Det er tjenestestedet som bestiller og betaler tolken. Du kan ikke selv bestille tolk.

Tolkingen foregår på telefon, eller ved at tolken møter opp personlig til samtalen.

Tolken har taushetsplikt, og skal være kvalifisert.

Arbeid i Norge

Ønsker du å arbeide i Norge? Her finner du informasjon som er utarbeidet av offentlige instanser:

workinnorway.no


Publisert: 10.05.2016
Sist endret: 10.05.2016 10.21