Bygge idrettsanlegg?

Å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg kan være en tidkrevende og komplisert prosess som krever god planlegging og en fornuftig organisering. På denne siden ønsker vi å hjelpe alle som ønsker å bygge idrettsanlegg.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Prosjektskisse

Modellen over er utformet av Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU. SIAT drifter nettsiden Gode idrettsanlegg i samarbeid med Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund. Nettsiden kan være svært nyttig for alle som ønsker å bygge idrettsanlegg. Her kan man finne informasjon om de ulike anleggstypene, forbildeanlegg, kilder til finansiering og forskning på idrettsanlegg. Modellen har som målsetting å bidra til bygging av bedre idrettsanlegg gjennom kompetanseheving og bevisstgjøring gjennom hele prosessen fra idé og drift. Hele modellen med forklaring kan leses her: prosjektmodell - gode idrettsanlegg.

Idé

Idéfasen utreder muligheten og behovet for et nytt idrettsanlegg. Fasen er delt i tre underfaser: Organisering, Utgangspunkt og Programmering. I Utgangspunktet skal fokuset ligge på å avdekke behov og formål med det nye anlegget for å skape grunnlaget for den videre programmeringen som går ut på å utrede og beskrive anleggets funksjoner og kvaliteter. Idéfasen gjennomføres oftest internt i klubben og i samarbeid med kommunen.

Mer om Idéfasen

Prosjektering

Prosjekteringsfasen består av tre underfaser: Skisseprosjekt, Forprosjekt og Detaljprosjekt. Idéen om idrettsanlegget utvikles videre gjennom evaluering og valg av utforming, arealdisponering og funksjonalitet. Når prosjektet har kommet til denne fasen bør aktuelle rådgivere involveres for å oppnå en god prosjekteringsfase.

Mer om prosjekteringsfasen

Utførelse

Utførelsesfasen består av fire deler: Kontrahering, Produksjonsprosjektering, Byggingen og Overtagelse. For klubben og kommunen går denne fasen oftest ut på å følge med på prosessen. Prosjektleders oppgave er å styre prosjektet etter de tid, kostnad og kvalitetsmål som er fastsatt i prosjektdokumentene. Fasen tar prosjektet fra det valgte utbyggingskonseptet til ferdig anlegg.

Før man starter denne fasen av prosjektet må man ta avgjørelsen om prosjektet skal stanses eller gjennomføres. Man må evaluere det valgte konseptet mot behov og de økonomiske rammene for prosjektet.

Mer om utførelsesfasen

Drift

Driftsfasen starter når anlegget er overlevert eier og skal tas i bruk. Fasen består av tre underfaser; igangkjøring, daglig drift og avhending. I denne fasen overlevers anlegget til eier og anlegget settes i drift. Det sentrale i begynnelsen av fasen er å kontrollere at alle systemer og løsninger yter som prosjektert.

Mer om driftsfasen

Ytre rammebetingelser

Kommunale rammebetingelser for aktuelle tomteområder og bidrag i planlegging av prosjektet må undersøkes. De kommunale rammebetingelsene finnes i områdeplaner og reguleringsplaner, samt tilhørende rekkefølgebestemmelser. Her må den kommunale planen for idrett og fysisk aktivitet undersøkes ettersom den inneholder vedtatte planer for idrettsanlegg i området og fungerer som et styringsredskap for å oppnå gitte mål innen feltet.

I mange tilfeller må det også søkes om byggetillatelse. Her anbefaler vi at du undersøker med kommunen før prosjektet igangsettes. Les mer her: Skal du bygge?

Kontaktopplysninger

Kontaktperson Stilling Kontaktinfo
Sjur Vammervold Kulturkonsulent tlf: 90695579, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no

Publisert: 04.12.2018
Sist endret: 04.12.2018 10.45