Spillemidler

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som årlig fordeles av kulturdepartementet til ulike allmennyttige formål innen idrett, kultur og friluftsliv. Fristen for å søke i 2019 er 1. November.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva kan det søkes om?

Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, friluftsanlegg og kulturarenaer. Ordningen for kulturbygg forvaltes av fylkeskommunen, og ordningen for friluftsanlegg forvaltes av DNT. Tilskuddsordningen rettet mot idrett og fysisk aktivitet har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold.

Hvem kan søke?

Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om spillemidler til alle anleggstyper:

  • Kommuner og fylkeskommuner
  • Norges idrettsforbund
  • Samenes Idrettsforbund-Norge
  • Studentsamskipnader
  • Norges Jeger- og Fiskerforbund
  • Den Norske Turistforening
  • Norges Bilsportforbund
  • Det Frivillige Skyttervesen

Følgende organisasjoner og tilknyttetede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftsanlegg:

  • Friluftsrådenes Landsforbund
  • Norsk Friluftsliv
  • Oslofjordens Friluftsråd

Følgende sammenslutninger kan kun søke tilskudd til nærmiljøanlegg:

  • Borettslag og velforeninger

Vilkår for å søke

Det stilles en rekke krav for å søke om spillemidler, i tillegg til at søker representerer en av lagene/organisasjonene over, må følgende krav tilfredsstilles:

  • Anlegget er registrert i anleggsregisteret.
  • Anlegget er universelt utformet.
  • Søker har råderett over grunnen der anlegget skal ligge.
  • Anlegget er idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent før byggearbeidene igangsettes (NB: kravet utgår og gjelder kun tiltak hvor arbeidet er igangsatt før 15. Juni 2019).
  • Anlegget er en del av en kommunal plan.

Søknadsprosessen:

  • Kontakt kommunen for å registrere anlegget i anleggsregisteret.
  • Søk om å få anlegget inn i kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet.
  • Søk om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning fra kommunen. (NB: kravet utgår og gjelder kun tiltak hvor arbeidet er igangsatt før 15. Juni 2019).
  • Send inn spillemiddelsøknaden til kommunen innen 1. November.
  • Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen innen 15. Januar.
  • Fylkeskommunen gjennomgår og behandler søknadene innen 15. Mars.
  • Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene innen 1. Mai.
  • Fylket innvilger eller avslår søknad, og sender svar til søker innen 1. Juli.
  • Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

Kommunen har også laget en praktisk veileder til søknadsprosessen som gir utfyllende informasjon på hvert steg. Denne finner du her:

Praktisk veileder (Gjelder også for 2019)

Informasjonen over er ikke komplett da det finnes en rekke egne bestemmelser for ulike typer tiltak og anlegg. For komplette bestemmelser, se www.idrettsanlegg.no. Skulle du ha spørsmål knyttet til bestemmelsene, søknadsprosessen eller annet, ta kontakt med kulturkonsulent sjur.vammervold@oppdal.kommune.no, tlf: 72 40 18 27. Alle som planlegger å søke spillemidler oppfordres til å ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig i prosessen.

Nyttige lenker:

www.anleggsregisteret.no: Informasjon om spillemiddelordningen vedrørende anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kulturarenaer, og løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Her finner du søknadsskjema, veiledning i prosessen, samt maler og dokumentasjonskrav. Det anbefales sterkt at man bruker denne både før og under søknadsprosessen. Her finner man også kart over alle idrettsanlegg i hele landet.

www.idrettsanlegg.no: Kulturdepartementets nettsider med publikasjoner og informasjon om idrettsanlegg fra det offentlige.

www.godeidrettsanlegg.no: Her finner du informasjon om ulike typer idrettsanlegg, materialvalg, samt eksempler på planløsninger og fremgangsmåter for utvikling av nye og gamle anlegg. Her finner du det du trenger for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

Delplan idrett og fysisk aktivitet

Nyttige begrepsforklaringer:

Ordinære anlegg: Anlegg primært for organisert idrett, men som også kan brukes til egenorganisert aktivitet. Som hovedregel får man dekket 1/3 av tilskuddsberettigede kostnader til ordinære anlegg.

Nærmiljøanlegg: Utendørsanlegg for egenorganisert, fysisk aktivitet, som regel beliggende i tilknytning til bo- og/eller aktivitetsområder. Som hovedregeler får man dekket 50% av tilskuddsberettigete kostnader til nærmiljøanlegg.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning: En bekreftelse fra kommunen på at anlegget gjennomføres med behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger. Denne må være på plass før bygging kan iverksettes. Har man startet å bygge anlegget uten idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, mister man retten til spillemidler. NB: ordningen med idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning utgår for tiltak som påbegynnes etter 15. Juni 2019.

Spillemidler til lokale kulturarenaer og friluftstiltak

For mer informasjon om ordningen med lokale kulturarenaer:

Lokale kulturarenaer

For mer informasjon om friluftsanlegg:

Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter


Publisert: 06.11.2017
Sist endret: 06.11.2017 09.22