Redusert pris/gratis kjernetid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Fra høsten 2021 finnes moderasjonsordninger i betaling av barnehage og Skolefritidsordningen (SFO). Maksimalprisen, gjeldende fra 1. august 2022 - for opphold i barnehage er kr. 3.050,- i måneden for kommunale og private barnehager. Ordningen sier at ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en helplass i barnehage samt 1. -  4. trinn på SFO. Det er også gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn. Betaling for mat kommer i tillegg.

Reduksjon i foreldrebetaling i barnehage

 • Husholdninger med en samlet årsinntekt under kr 559.166,-  skal betale maks 6% av inntekten i foreldrebetaling for første barn. Dersom familien har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre barna. 70% av det den betaler for første barn, 50% av prisen for barn nr. tre (eller flere barn)

Gratis kjernetid barnehage

 • Gratis kjernetid 20 timer (20 timer gratis opphold i barnehage pr uke) for 2, 3, 4 og 5  åringer og barn med utsatt skolestart der husholdningens samlede årsinntekt er under kr. 598.825,-.

Ny moderasjonsordning i SFO fra august 2021

Fra høsten 2021 innfører regjeringen en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i Skolefritidsordningen (SFO) for elever på 1. - 4. trinn, som benytter et heltidstilbud i SFO. Foreldrebetalingen for et tilbud i SFO på 1.- 4. trinn skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt.

Fra 1. august 2022 innføres det gratis kjernetid i SFO for førsteklassinger (12 timer pr. uke).

Ut ifra satsene for heltidsplass fra 01.08.2022 i Oppdal, vil den nye moderasjonsordningen inntre når en husholdnings samlede inntekt er lavere enn kr. 476.117,-

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Deler barnet bosted mellom mor og far, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Siste års skattemelding(er) skal legges ved søknaden som dokumentasjon.

Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Postene som er relevante er post 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 og 3.1 i skattemeldingen. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden.

Dersom det ikke kan legges frem skattemelding (selvangivelse), f.eks om det er kort botid i landet, kan det legges frem annen dokumentasjon for inntekt.

Dokumentasjon kan være:

For arbeidstakere:

 • Kopi av siste måneds lønnsslipp
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon

For selvstendig næringsdrivende:

 • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (både person- og næringsinntekt)

For arbeidsledige/mottakere av stønader/sosialhjelp:

 • Kopi av siste utbetaling fra NAV

For studenter:

 • Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen om studieplass
 • Dokumentasjon på overgangsstønad

Det skal leveres kopi av siste skattemelding for alle i husholdningen. Er foreldrene samboere, gift eller har registrert partnerskap eller bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer eller partner, skal det leveres dokumentasjon for begge

Endring i inntekt

Dersom det er en vesentlig og varig nedgang i inntekten kan man søke på nytt, man må da legge ved dokumentasjon på ny inntekt.

Dersom inntekten har økt vesentlig siden siste års skattemelding eller øker etter at vedtak om redusert foreldrebetaling er fattet, plikter søker å opplyse kommunen om dette.

Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Slik søker du - søknadsfrist

 • Sjekk om inntekten din er under grensen for å få reduksjon
 • Finn fram siste års skattemelding og eventuelle andre lønnsopplysninger, disse skal legges ved søknaden
 • Fyll ut skjemaet, du kan velge mellom å skrive ut skjema (pdf) eller å sende det inn elektronisk
 • Søknadsfrist for 2022/2023 er 1. juni.

 • Søker du senere enn 1. juni vil søknadsfrist være innen 15. i hver måned med virkning fra 1. i neste måned.
      

SØKNADSSKJEMAER:

Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid (PDF)

SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling (PDF)

 

Skjemaet leveres /sendes Oppdal kommune, Inge Krokannsveg 2, 7340 Oppdal

 

Trenger du hjelp, ta kontakt med servicetorget på rådhuset eller pr. tlf: 72 40 10 00. 

Vil du lese mer om ordningen? https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordninger-foreldrebetaling/

 


Publisert: 25.02.2016
Sist endret: 13.05.2020 12.21