Husdyr

Oppdal er den kommunen i landet som har flest sau og tamrev. I tillegg er melkeproduksjon og kjøttproduksjon på storfe bærebjelker i Oppdalslandbruket.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Beiting

Beiteplan for Oppdal 2018-2025, med vedlegg, ble vedtatt i Oppdal kommunestyre 18.10.2018.  Et av tiltakene i beiteplanen er å lage et verktøy for beitelag /utmarkslag  i forhold til medvirkning i planprosesser: Verktøykasse for beitelag - utmarkslag.

Dette har vi gjort et forsøk på å få til her nå, og har kalt den ‘verktøykasse for beitelag-utmarkslag’.

Ett av tiltaka i forrige beiteplanperiode var å utarbeide beiteressurskart over Oppdal. Her fant vi ut at vi manglet vegetasjonskart for store deler av kommunen. Norsk institutt for biøkonomi har i to somre kartlagt vegetasjon i østfjellet, rapporten kan du lese her. Det er også laget et faktaark med sammendrag fra rapporten. Se vegetasjonskartet på nett. Med utgangspunkt i vegetasjonskartene er det også laget beitekart for sau, beitekart for storfe og beitekart for rein.

Oppdal har en godt organisert beitelagsstruktur med 12 beitelag for sau, ett beitelag for kalv/storfe og Trollheimen Sijte for tamrein. Hele kommunen er dekt med denne ordningen, og beitelaga har ansvar for tilsyn og sanking av ca 45 000 sau og 500 storfe på utmarksbeite. Beitelaga er organisert med eget styre og egen drift. Beitelaga kan søke om tilskudd tiltiltak i beiteområder og drift av beitelaget (gjennom regionalt miljøprogeam - RMP).

Ser du sau på avveie eller som er syke/skada kan du kontakte aktuelt beitlag. Kart over beitelag. Kontaktpersoner for beitelaga.

Ved beitedyr på jernebanelinja kontakt Bane Nor på tlf 22 45 50 00.

Ved beitedyr på E6 ring tlf 175 - Viktig trafikkmelding. 

Dyr på beite

Husdyra i Oppdal som bruker innmarks- og utmarksbeitet er for tiden ca 49.000 sau, ca 4.000 storfe og ca 2000 tamrein. Oppdal kommune har utarbeidet ulike beiteplakater og en "flyer" med aktuell informasjon for folk som går eller sykler på tur i beiteområdene. Ta kontakt med servicetorget dersom du ønsker å få kopiert opp og laminert plakater.

Her beiter husdyr og tamrein - plakat

Lam trenger mor - plakat

Del stien - flyer

Gjerding

Inngjerding av ut- og innmark reguleres gjennom både gjerdeloven, naboloven og plan- og bygningsloven. Lovene er ment å beskytte allmenne interesser likeså mye som landbruket. De regulerer både oppsett av nye gjerder og vedlikehold av eksisterende gjerder.

En kan søke om SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i jordbruket) til gjerding og rydding av gammel kulturmark og utmarksbeiter som trues av gjengroing.

Norsk sau og Geit har utviklet en nettside om beiterettslige spørsmål og den omhandler også gjerdehold.

Oppdal kommune har utarbeidet en informasjonsfolder om beitebruk og gjerding, og en gjerdeveileder med godte tips og råd for praktisk gjerding. Vi gjør oppmerksom på at bruk av piggtråd ved oppsetting av nye gjerder er forbudt.

Gjerdefolder - info til eiere av friditdseiendommer

Gjerdeveileder

Piggtrådforbud

Husdyrgjødsel

Av hensyn til miljø og natur stilles det krav til lagring og bruk av husdyrgjødsel. Forskrift for bruk av husdyrgjødsel har som formål blant annet å forebygge forurensingsmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av gjødselvarer av organisk opphav.

Bruk av husdyrgjødsel skal inngå i en gjødselsplan og er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre på snødekket eller frossen mark

Rovviltkontakter

Ved mistanke om rovviltskade skal dyret/kadaveret undersøkes av rovviltkontakt.

Rovviltkontakter (SNO)
NavnTelefonMobil
Ingolv Røtvei 72 42 02 77 482 12 690

Håvard Rønning

72 42 02 77 482 12 691
Steingrim Horvli (kun storfe og rein)   926 13 845

Får du ikke tak i rovviltkontakt, kan Statens naturoppsyn (SNO), Oppdal kontaktes:

Tord Bretten: 959 11 774 eller Frode Aalbu: 468 99 505

Det er veldig viktig for beitelaga at ALLE DØDE DYR BLIR REGISTRERT, selv om det er nesten bare skinnfeller og beingrinder som finnes igjen, så lenge det er tydelig at her er det et helt dyr. Kadaver som ikke skal (kan) undersøkes, men registreres, meldes også til rovviltkontakten.

Beredskapsplan for akuttsituasjoner beitedyr-rovdyr i Oppdal.

 

Lisensjegere

Oppdal beite- og rovviltutvalg oppfordrer alle som skal på storviltjakt i Oppdal - om det er reinsjakt eller elg-/hjortejakt: MELD DERE SOM LISENSJEGRE

Det er lisensjakt på bjørn i perioden 21.august til 15.oktober, jerv fra 10.september til 15. februar

Deler av lisensjaktperiodene sammenfaller med reinsjakt og elg-/hjortejakt. Lisensjakt er et middel for å regulerer rovviltstammen i tråd med vedtatte bestandsmål. Det er tildelt en kvote på 36 jerv for region 6 for kommende periode. Kvote for bjørn vedtas i disse dager.

Oppdal beite- og rovviltutvalg oppfordrer flere storviltjegere til å registrere seg. For å kunne drive lisensjakt er kravet betalt Jegeravgift for inneværende sesong, godkjent oppskyting for storviltjakt og du må registrere deg som lisensjeger for bjørn, jerv eller begge. Registrering for lisensjakt gjøres enkelt ved å gå inn på

www.brreg.no/ eller ved å ringe Jegerregisteret i Brønnøysund på tlf 75 00 79 99. Du må oppgi nummeret fra jegeravgiftskortet ditt.

I tillegg må du ha grunneiers tillatelse for å drive lisensjakt. Flere grunneierlag i Oppdal har forenklet ordning, der formannen er gitt fullmakt til å gi tillatelse til lisensjakt. Kontakt grunneierlaget i det område du driver storviltjakt.

Veterinærvakt

Oppdal dyreklinikk har ansvaret for veterinærvakt i Oppdal, og kan nås på telefon 72 42 17 00.

Hvis det gjelder et skadet eller sykt vilt, løshund eller ulovlig hunderase, ta kontakt med politiet på telefon 02800 eller se

www.politi.no

Kontaktopplysninger

Marit Hjellmo

 

Rådgiver landbruk

 

91896049 

marit.hjellmo@oppdal.kommune.no

Beitebruk

Jenny Kristin Heggvold

Rådgiver landbruk

91896036

 jenny.heggvold@oppdal.kommune.no  Gjødselvareforskrift

Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 16.06.2021 09.46