Avfall og gjenvinning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tømmekalender

Her finner du en oversikt over når husholdningsavfallet i Oppdal blir hentet, samt litt generell informasjon om avfallshåndtering i Oppdal. I tillegg er det mulig å laste ned en tømmeapp med diverse informasjon om avfallshåndteringen i Oppdal, hvor man bl.a. kan få varsel dagen før avfall blir hentet.

Tømmekalender 2. halvår 2019

Tømmekalender 1. halvår 2020

Tømmeapp

Generell info om avfallshåndtering i Oppdal

Er ikke avfallet hentet til rett tid? Ta kontakt med servicetorget på tlf: 72 40 10 00 eller e-post: servicetorg@oppdal.kommune.no

Oppdal Miljøstasjon 

miljøstasjonÅpningstider

 Besøkende fra boliger og hytter:

Mandag   Kl. 10.00-15.00
Tirsdag   Kl. 10.00-15.00
Onsdag   Stengt
Torsdag   Kl. 13.00-18.30
Fredag   Kl. 10.00-15.00
Lørdag   Lørdager i partallsuker kl. 10.00-14.00

Næringskunder:

Mandag Kl. 10.00-15.00
Tirsdag Kl. 10.00-15.00
Onsdag Stengt
Torsdag Kl. 13.00-15.00
Fredag Kl. 10.00-15.00
Lørdag Stengt

 

Hvem kan levere?

Privatpersoner som betaler avfallsgebyr kan levere sitt eget avfall gratis på Oppdal Miljøstasjon, dette gjelder avfall fra både ordinære husholdninger og fritidseiendommer.

Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter, institusjoner, lag og foreninger. Næringskunder må veie inn avfallet på vekta og betale for leveransen, se prisliste. I tillegg må farlig avfall fra næringskunder deklareres før det kan leveres på miljøstasjonen. Se veiledning på sortere.no for informasjon om hvordan man kommer i gang med deklareringen.

 

Sortering

Avfallet må sorteres, men de ansatte kan være behjelpelig med sorteringen hvis de har kapasitet. For en best mulig logistikk anbefales det at avfallet grovsorters før det blir tatt med til miljøstasjonen. , her finner du et kart som viser hvor de forskjellige avfallstypene leveres på Oppdal Miljøstasjon. For mer informasjon se hjemmesiden til Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR).

 

Dette kan leveres på Oppdal Miljøstasjon

Papp, papir og pappkartong

Aviser, tidsskrifter, reklame, eggekartonger, pappesker, drikkekartonger osv.

Emballasje av plast

Ren emballasje laget av plast som for eksempel isbokser, potetgullposer, innpakning av dagligvarer, plastfolie, plastposer, sjampoflasker osv.

Ikke alt som er laget av plast hører hjemme i denne avfallstypen. Eksempler på dette er: plastemballsje til produker som har inneholdt giftige eller miljøskadelige stoffer. Plastprodukter som akebrett, plastbestikk, leker osv regnes heller ikke som plastemballasje.

Emballasje av glass og metall

Ren emballasje som er laget av glass eller metall. Eksempler på dette er syltetøyglass, glassflasker uten pant, hermetikkbokser, metallokk og metallkorker.

Det er viktig at porselen, ildfast glass, krystallglass, melkeglass, lyspærer, metallprodukter som ikke er emballasje ikke legges i denne avfallstypen.

Metall

Produkter som er laget av metall. Sykler, metallrør, metallbeslag, tomme malingsspann av metall osv.

Rene fyllmasser

Rene masser fra gravearbeider som for eksempel jord, stein, grus osv.

Landbruksplast

Med landbruksplast menes folie og strekkplast. Nett og vevde sekker (storsekk) osv. må skilles fra landbruksplasten før levering. Plasten trenger ikke å rengjøres, men det kan ikke leveres fôr, stein og grus inne i plasten.

Hageavfall

Gress, løv, ugress, mose, planter, røtter og lignende. Merk at uønskede ugressarter som for eksempel lupiner, floghavre, kjempebjørnekjeks osv bør sortres ut og legges i restavfallet, slik at man unngår videre spredning av denne typen uønskede arter. Mer informasjon om dette finnes bl.a. hos Mattilsynet, Miljødirektoratet og i denne veilederen for hageeiere som er hentet fra Fylkesmannens hjemmesider.

Kvist

Busker, greiner, trær og små røtter.

Trevirke

Materiale av tre samt treprodukter som skap, bord stoler, paller og lignende.

Det godtas at materialet er malt eller beiset, og det kan inneholde mindre metalldeler som skruer og spiker. Vær oppmerksom på at det ikke skal legges trevirke med miljøskadelige stoffer som for eksempel trykkimpregnering eller vindusrammer med PCB og andre miljøskadelige isloasjonsmidler. For blandingsprodukter som inneholder noe tre og mye annet (større metalldeler, fastlimet flis osv.) anbefales det å ta kontakt med de ansatte på Oppdal Miljøstasjon. 

Trykkimpregnert trevirke

Trykkimpregnert trevirke. Er man i tvil, spør den ansatte på Oppdal Miljøstasjon om veiledning.

Møbler og større restavfallsobjekter

Store restavfallsobjekt som madrasser, møbler sammensatt av flere typer materialer, osv.

Hvitevarer

Større elektriske produkter som frysere, kjøleskap, komfyrer osv.

Inert avfall

Ikke brennbart eller nedbrytbart materiale som for eksempel murstein, steinull, porselen, speil osv.

Asbestholdig avfall

Materialer som inneholder asbestfibre. Dette kan for eksempel være taksten eller veggplater. For større partier skal asbestholdig materiale være innpakket i to lag med 0,2mm bygningsplast. Partiet må leveres på en Europalle. Eventuelt kan spesialsekker for asbestavfall benyttes. Det oppfordres til å ta kontakt før man leverer asbestholdig avfall, slik at man kan få tips om hvordan man skal transportere slikt på forsvarlig måte.

Elektrisk avfall

Kasserte elektriske produkter som TV'er, elektriske verktøy, elektriske leker, baterier, lyspærer osv.

Farlig avfall

 Produkter som inneholder miljøskadelige og helsefarlige stoffer samt lettantennelige og potensielt eksplosive stoffer. Olje, kjemikalier, spraybokser, gassbeholdere, maling, bilbatteri osv. Denne avfallstypen leveres i farlig avfallsmottaket på Oppdal Miljøstasjon og finsorteres av de ansatte.

Næringskunder må deklarere avfallet, eventuelt gi fullmakt til Oppdal Miljøstasjon via avfallsdeklarering.no slik at dette kan gjøres ved levering av det farlige avfallet. Veiledning om deklarerering av farlig avfall finnes på nettstedet sortere.no.

Isolerglassruter

Vindusruter og dører med miljøskadelig isolasjonsmateriale mellom selve glasset og rammen. Denne avfallstypen leveres i farlig avfallsmottaket på Oppdal Miljøstasjon og finsorteres av de ansatte.

Fritidsbåter

Fritidsbåter tas i mot på Oppdal Miljøstasjon. Det finnes panteordninger for fritidsbåter. Ved levering må det fylles ut et skjema (Bekreftelse på levert fritidsbåt til lovlig mottak) som man finner på Miljødirektoratets hjemmesider, dette skjemaet må fylles ut når båtene skal leveres på Oppdal Miljøstasjon. Ta kontakt for å avklare type og størrelse på båten.

Klær, sko og tekstiler

Tørre klær, sko og tekstiler leveres i plastikkposer i egen Fretex-beholder. Man kan levere tekstilene selv om de er istykkerrevne. Man kan levere alt av tekstiler, også sengetøy, gardiner, håndklær, matter, filler osv. Se infoplakat for nærmere informasjon. Fretexbeholdere finner man også på følgende returpunkter: Fagerhaug, Oppdal sentrum, Driva, Festa og Lønset.

Restavfall

Resten av avfallet som er igjen etter at alt som kan sorteres ut er utsotert. Denne avfallstypen går til et forbrenningsanlegg så det er viktig at mest mulig ikke brennbart, blir sortert ut. For større partier med restavfall kan det etter avtale tømmes rett i avfallssjakt.

 

Dette kan ikke leveres på Oppdal Miljøstasjon

Bildekk

Kontakt dekkforhandlere.

Amunisjon og sprengstoff

Kontakt lensmannskontoret.

Legemidler

Kontakt apotek.

Smitteavfall

Helseinstitusjoner oppfordres til å etablere egne ordninger for håndtering av smitteavfall. Privatpersoner oppfordres til å pakke inn  smitteavfall godt slik at man hidrer smitte. Sprøytspisser kan leveres i en tett beholder som for eksempel en brusflaske med skrukork.

Dyrekadaver

Kontakt veterinær.

Forurensede masser

Oppdal kommune kan være behjelpelig med å lete etter potensielle mottakere. Forurensede masser skal leveres til mottak med tillatelse til å ta i mot slikt.

 

Snakk med oss!

Har man andre typer avfall enn det som er nevn ovenfor kan Oppdal kommune forsøke å bistå med å finne ut hvem som kan ta i mot avfallet. For næringskunder er det ofte enklest å levere slike ting direkte til riktig mottaker, så slipper man en ekstra runde med transport. Er man i tvil om ting kan leveres oppfordres det til å ta kontakt i forveien.

 

Kontaktinfo

Telefonnummer: 72 40 16 55

Epost: servicetorg@oppdal.kommune.no

Adresse:

Oppdal Miljøstasjon

Ålmvegen 50

7340 Oppdal

Vegbeskrivelse:

Se kart nederst på siden.

Returpunkt

Her finner du nærmere informasjon om returpunktene for avfall.

 
Nr Navn på returpunkt   Plassering
1  Oppdal Sentrum  Ved indusrivegen Nord x Skytebanevegen
2  Driva  Ved tidligere samvirkelagstomt
3  Fagerhaug  Ved Skogtun
4  Midtbygda  Ved Rv70/Fjellvegen
5  Festa  Ved Festa Handel 
6  Lønset  Ved Kommunal veg/avkjøring til Lønset skole
7  Vangslia  Ved parkeringsplass (lengst ned) ved skiheisene
8  Slettvoll                   Ved Sletvold Apartementshotell/Gamle Kongeveg
9  Stølen   Ved vegkrysset Gorsetråket/Gml. Kongeveg 
10  Engan    Ved østside av bro over Driva til boligfelt 
11  Viken  Ved vegkrysset Vikavegen/Båggåstrondvegen
12  Skardalen             Nerskogvegen/avkjøring til Grøtsetra skianlegg
13  Nerskogen  Nerskogvegen ved Grøna bru
14  Storlidalen  Ved Brattegga

Avfallsgebyrer og avfallsforskrift

Avfallsforskrift gjeldende fra 01.01.2016.

Gebyrregulativ - avfallsgebyrer -husholdningsavfall gjeldende fra 01.01.2019.

Prisliste næringsavfall gjeldende fra 01.01.2017.

Enerettstildeling til Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap IKS (NIR)

Kommunestyret i Oppdal har 15. november 2018 i sak 116/2018 vedtatt å tildele NIR enerett for innsamling og behandling av det avfall som kommunen er lovpålagt å håndtere, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere og tette tanker, jf. anskaffelsesforskriftens § 2-3. Tjenestene skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven § 34. Eneretten gjelder så lenge kommunen er eier i NIR.


Publisert: 27.01.2016
Sist endret: 27.01.2016 11.11
Oppdal Miljøstasjon

Besøksadresse:

Ålmvegen 50
7340 Oppdal

Postadresse:

Inge Krokanns veg 2
7340 Oppdal

Telefon: 72401655

Kontaktperson: Stig Volden

Tittel: Arbeidsleder Oppdal Miljøstasjon

Telefon: 72 40 16 55

Kontaktperson: Vidar Sundseth

Tittel: Avdelingsleder avfall og renseanlegg

Telefon: 72 40 16 45