Private avløpsanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Slamtømming:

Slamavskillere tilknyttet boliger blir årlig tømt gjennom egen tømmeordning. Fritidsboliger med egne avløpsanlegg  tømmes også av kommunen.

Boliger blir tømt gjennom bruk av bil med eget avvanningsutstyr. Dette betyr at bilen suger opp alt slam fra slamavskilleren og filtrerer ut vannet som føres tilbake i slamavskilleren. Slammet blir igjen i bilen og fraktes bort. Det er kun eget vann som føres tilbake i slamavskilleren.

Ved tømming av tette tanker og gråvannstanker (fritidsboliger) blir alt innhold (slam/vann) tømt med eget utstyr.

Vis dokultur! Slamtømmebilen kan få problemer med slam som inneholder ting som ikke hører hjemme i avløpet. Les nærmere her om riktig dokultur

Den ordinære slamtømmingen foregår i sommerhalvåret (mai- oktober). Er det mot formodning noen av våre abonnenter som ikke har fått sin slamavskiller tømt vil Oppdal kommune v/Tekniske tjenester ha melding om dette. Melding om dette gis enten via tlf: 72 40 10 00 eller epost: post@oppdal.kommune.no

Har du behov for ekstra tømming eller nødtømming av tank, ta kontakt med kommunens renovatør på telefon 46 30 22 56. NB! Vakttelefonen kan ikke ta imot sms. Fra og med 2017 kan dette bestilles direkte på e-post tilstryn@norva24.no

Utslippstillatelse:

Alle som har innlagt vann må ha et godkjent avløpsanlegg (utslippstillatelse).

Det betyr at dersom det ikke finnes offentlig avløp i nærheten, må det søkes utslippstillatelse før det kan legges inn vann. Dette gjelder også for fritidsboliger og uansett vannforbruk. Kravet om utslippstillatelse og godkjent avløpsanlegg gjelder uansett om det er installert WC eller ikke.

Det må søkes utslippstillatelse i forbindelse med nybygg, innlegging av vann i eksisterende bygg, ved økning av belastningen på anlegget, ved behov for oppgradering, utvidelse etc.

De som i forbindelse med opprydding i spredt avløp mottar varsel eller pålegg om oppgradering av avløpsanlegget sitt, må også søke utslippstillatelse på vanlig måte

Hvordan søker du om utslippstillatelse:

Dersom dere ønsker å etablere, endre eller oppdatere et privat avløpsanlegg, eller har fått varsel/pålegg om oppgradering, må dere kontakte et foretak som kan stå som ansvarlig søker for tiltaket, prosjektere og bygge avløpsanlegget. Dette kan være et eller flere foretak da ikke alle aktuelle foretak både prosjekterer og utfører.

Ansvarlig søker vil fungere som et bindeledd mellom tiltakshaver (eieren) og kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at de nødvendige funksjoner etter Plan og bygningsloven blir ivaretatt og for at blanketter blir korrekt utfylt og levert samlet til kommunen. Dette bidrar til en lettere og raskere saksbehandling.

Dersom avløpsanlegget, eller deler av dette, blir liggende på en annens eiendom må det inngås en avtale om rett til å etablere og vedlikeholde anlegget. Avtalen må gjelde både nåværende og fremtidige eiere av eiendommene og den må tinglyses.

Søknadsskjema fylles ut av ansvarshavende og signeres av denne og tiltakshaver og sendes inn sammen med påkrevd dokumentasjon og prosjektering til Oppdal kommune.

Søknadsskjema for utslippstilatelse

Søknad om utslippstillatelse (elektronisk)

Valg av renseløsning:

Det er prosjekterende som etter nødvendige forundersøkelser velger beste renseløsning for den enkelte. Det er her viktig med dialog med kommunen.

Du som anleggseier bør ikke gjøre avtale om kjøp direkte med en leverandør av en type avløpsanlegg. Det er ikke sikkert at denne løsningen blir godkjent hos dere.

Det er altså ikke nødvendig at du som eier setter deg inn i alle de ulike typene av renseløsninger på markedet. Det er imidlertid viktig at du setter deg inn i prinsippene for det anlegget som blir bygget hos deg! Dette for å kunne sikre rett bruk og oppdage eventuelle feil som skulle oppstå på en tidlig fase. Det vil både kunne øke levetiden til avløpsanlegget og minske faren for forurensning.

Du kan lese om ulike renseløsninger på avlop.no (ekstern lenke)

Har du fått melding om feil eller mangler på avløpsanlegget i forbindelse med tømming ?

Mangler du dykker, har sprekk i tank, dårlig lokk eller tett filtergrøft eller andre feil/mangler må du rette opp manglene.

I dette veiledningsbladet finner du råd om hvordan du kan rette opp manglene.

Aktuelle linker

Kommunens tømmeforskrift

Avløp.no

Min tank

Gebyrregulativ slamtømming

 


Publisert: 17.03.2016
Sist endret: 17.03.2016 07.32