Jobbe i Oppdal kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Våre ledige stillinger

SE VÅRE LEDIGE STILLINGER

Slik søker du jobb hos oss 

Dersom du vil søke på en stilling hos oss, må søknaden sendes gjennom vårt elektroniske rekrutteringssystem Visma EasyCruit. Du kommer inn på elektronisk søknadsskjema ved å klikke på «Søk her» for den aktuelle stillingen.

Søknadsprosessen:
CV-informasjon skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg.

Vær oppmerksom på at hvis du er inaktiv i mer enn 30 minutter, vil du ramle ut av det elektroniske søknadsskjemaet.

Du velger selv om du ønsker å opprette deg brukerprofil i rekrutteringssystemet vårt eller ikke. Vil du at CV-informasjon din skal forbli lagret til neste gang du skal søke, må du opprette deg en brukerprofil som denne informasjonen kan lagres på. Du kan søke på stillinger uten å opprette en bruker.

Alle som har sendt inn søknad vil umiddelbart motta en bekreftelse på oppgitt epostadresse. Dersom du ikke mottar bekreftelse bør du ta kontakt for å sjekke at søknaden er mottatt.

Vær oppmerksom på følgende:

 • Alle felter med rød stjerne må fylles ut for å gå videre i prosessen og sende inn søknad.
 • Får du ikke sendt inn søknaden fordi rød boks med feilmelding vises? Finn ut hvilken informasjon som er mangelfull innlagt. I de fleste tilfellene vil dette være i feltene UNDER rød feilmelding. Trykk på «Endre» for å korrigere feilen, det vil da komme tydelig frem hva som mangler.
 • Dersom feilmelding vedvarer, er det mest sannsynlig ikke en systemfeil, men at det fortsatt er informasjon som er mangelfull innlagt.
 • Sjekk derfor alt grundig helt til systemet godtar all innlagt informasjon og til du får sendt inn søknaden.

Opplever du likevel problemer med å søke elektronisk, ta kontakt med kontaktpersonen i annonsen før søknadsfristens utløp.

Vedrørende offentlig søkerliste:
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere som har bedt om unntak fra offentlig søkerliste og oppgitt en begrunnelse for det, vil i så fall bli forhåndsvarslet om dette.

Konfidensiell behandling vurderes etter reglene i offentlighetsloven § 25, som åpner for at arbeidsgiver kan gjøre unntak fra innsyn dersom søkeren ber om det. Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, men som ikke oppgir begrunnelse, vil ikke bli vurdert for konfidensiell behandling av sin søknad og heller ikke varslet om oppføring på offentlig søkerliste.

Like muligheter:
I Oppdal kommune har alle like muligheter til ansettelse uavhengig av kjønn, alder, etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Vi tilrettelegger for personer med nedsatt funksjonsevne, så langt det er mulig. 

Ditt arbeidsforhold

1. juli 2024 tar Oppdal kommune i bruk nye avtaler for alle nye arbeidsforhold. Nye regler i arbeidsmiljøloven stiller strengere krav til at arbeidsgiver deler informasjon om relevante lover, forskrifter, avtaler og reglement til nye ansatte før signering av arbeidsavtalen. 

Ved signering av arbeidsavtale bekrefter den ansatte å ha gjort seg kjent med innholdet på denne siden.

Sentrale lover og avtaler

Hovedtariffavtalen (HTA) i KS-området: https://www.ks.no/hta 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven): https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62 

Lokale reglement og retningslinjer

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Oppdal kommune

Taushetsplikt og behandling av personopplysninger

Erklæring om taushetsplikt og behandling av personopplysninger for ansatte i Oppdal kommune

Ved å signere arbeidsavtale med Oppdal kommune bekrefter jeg å ha lest og satt meg inn i bestemmelsene som regulerer taushetsplikt og behandling av personopplysningerpå mitt arbeidsområde: 

For alle: 

For helsepersonell: 

Jeg forstår: 

 • at jeg i forbindelse med mitt arbeidsforhold i Oppdal kommune vil kunne få tilgang til opplysninger som ikke må bli kjent for uvedkommende 
 • at taushetsplikten innebærer at opplysningene ikke gjøres kjent for andre enn de som trenger opplysningene for å utføre sitt arbeid for kommunen 
 • at dokumenter og filer m.m. som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal oppbevares på en sikker måte 
 • at jeg må ha et tjenstlig behov for å gjøre oppslag i personopplysninger  

Jeg forplikter meg til:  

 • å bevare taushet om taushetsbelagte opplysninger jeg får kjennskap til i mitt arbeid for Oppdal kommune 
 • å behandle personopplysninger i tråd med gjeldende regelverk, jf. personopplysningsloven og personvernforordningen (se vedlegg)  

Jeg er klar over:

 • at forsettlig eller grovt uaktsomt brudd på lovbestemt taushetsplikt kan medføre straffeansvar, jf. straffelovens §§ 209, 210 og 211 
 • at brudd på taushetsplikten kan få konsekvenser for mitt arbeidsforhold i Oppdal kommune. Det samme gjelder brudd på bestemmelsene om personopplysninger. 
 • at det kan foreligge lovbestemmelser som utdyper taushetsplikten for offentlige tjenestepersoner, for eksempel forvaltningsloven § 13 for særskilte yrkesgrupper, for helsepersonell jf. helsepersonelloven §§ 21 og for arbeid innen barnevern jf. barnevernloven § 6-7 
 • at taushetsplikten ikke er tidsbegrenset og gjelder fortsatt etter at mitt arbeidsforhold i Oppdal kommune er avsluttet 

Jeg er kjent med de regler som gjelder for behandling av personopplysninger som fremgår av personvernforordningen artikkel 5 til og med 11, samt personopplysningsloven kapittel 3. Jeg er også kjent med og samtykker til at Oppdal kommune som arbeidsgiver fører et journalsystem for alle ansatte, samt at hver ansatt har en personalmappe som oppdateres kontinuerlig av arbeidsgiver.  

Videre informasjon om taushetsplikt og behandlingen av personopplysninger vil bli nærmere gjennomgått i medarbeidersamtaler. De mest sentrale lovbestemmelsene følger også vedlagt. Jeg har fått nødvendig informasjon for å kunne oppfylle taushetsplikten og hvordan personopplysninger behandles. Ved tvil om taushetsplikten eller behandlingen av personopplysninger kan jeg kontakte enhetsleder.

Vedlegg 1 - Informasjon om personopplysningslovens og personvernforordningen  

Personvernforordningen artikkel 5 til og med 11, samt Personopplysningsloven §§ 5 og 6. Personopplysningslovens overordnede formål vedrørende de alminnelige regler for behandling av personopplysninger.  

Lovens utgangspunkt er at alle mennesker eier informasjonen om seg selv. Når vi som ansatte i Oppdal kommune behandler informasjon om våre tjenestemottakere og ansatte så krever loven at vi har en hjemmel for behandlingen.  

Et utgangspunkt er at personopplysninger bare kan behandles dersom: 

 1. det er gitt samtykke, eller  
 2. behandlingen har hjemmel i lov, eller 
 3. behandlingen er nødvendig (iht. vilkår beskrevet i loven)  

Det er tilstrekkelig at ett av vilkårene er oppfylt.  

Ved samtykke må informasjonen være tilstrekkelig slik at den registrerte vet hva vedkommende samtykker til.  

Hvis den ansatte er usikker på om behandlingen av personopplysninger er lovlig, så har den ansatte plikt til å undersøke dette via sin nærmeste leder.  

Personopplysningsloven og Personvernforordningen er tilgjengelig på Internett. 

Jobbe i Oppdal kommune

Oppdal er den sørligste kommunen i Trøndelag, og har rett i overkant av 7300 innbyggere. Med korte avstander til Trondheim og mørebyene Molde og Kristiansund er Oppdal den største hyttekommunen nord for Dovre med over 4200 hytter.

Om Oppdal

 

 


Publisert: 01.02.2016
Sist endret: 01.10.2020 08.19
Oppdal rådhus

Besøksadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Postadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Telefon: 72 40 10 00