Analyse av omsorgsbehov 2014 - 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Analyse av behov i omsorgssektoren 2015 er revidert. Bakgrunnen for denne revideringen er et økende behov for investeringer og driftstiltak for å møte krav og målsettinger om gode omsorgstjenester i Oppdal kommune.

Analysen peker på ulike utfordringer knyttet til et økt antall eldre, økt antall personer med demens samt et økende behov fra unge mennesker med ulik type funksjonshemming som har behov for bistand.

Analysen viser behov for investeringer knyttet til heldøgns omsorgsboliger, samt tilrettelagte boliger for unge personer med behov for bistand. Utover dette har kommunen som følge av samhandlingsreformen flere oppgaver som skal løses lokalt. Flere brukere skal ha hjelp og behandling utenfor sykehus, noe som medfører et nødvendig fokus på hva de ulike tjenestene skal inneholde av kompetanse og tilbud i fremtiden.

Med de utfordringer kommunen står overfor har det vært nødvendig å tenke omsorgssektoren under ett. Oppdal kommune skal fremstå med helhetlig tjenestetilbud med brukerne i fokus. Dette er illustrert gjennom «omsorgstrappa».

Forebyggende helsearbeid utgjør en vesentlig del av den nødvendige prioritering offentlig sektor må gjøre for å på sikt kunne nå de utfordringene vi har i helse og omsorgssektoren i årene fremover. Den gode velferdsstandarden kan ikke opprettholdes på lang sikt uten gode og helsefremmende tiltak. Dette er tiltak knyttet til befolkningen generelt med fokus på gode levevaner og ansvarliggjøring for egen helse, samt tiltak knyttet til personer i risikosonen.

Hverdagsrehabilitering og egenomsorg er to viktige begreper i forebyggende arbeid. Det er økt behov for rehabilitering som følge av reduksjon av antall rehabiliteringsplasser i institusjon. Flere brukere kommer hjem etter sykehusopphold med behov for opptrening. Å legge til rette for tilstrekkelig trening i brukers naturlige omgivelse vil forebygge sykehjemsopphold. Satsing på egenomsorg krever tett samhandling mellom ulike tjenesteområder. Koordinering av disse vil være sentralt for å lykkes.

Planen gir en beskrivelse av de ulike tjenestetilbud kommune har i dag. Videre redegjøres det for de utfordringer og behov Oppdal kommune har for å kunne møte fremtidige krav og målsettinger om gode omsorgstjenester.

Analysens kostnadsoversikt er knyttet til nye boliger for personer med demens, da dette er vedtatt i kommunens handlingsplan.

Revidering av omsorgsanalyse for Oppdal kommune 2014 - 2017


Publisert: 02.11.2016
Sist endret: 02.11.2016 11.14