Oppdal Helsesenter - Sykehjemmet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kontaktinformasjon 

Adresse:

logoOppdal Helsesenter
Seljevegen 6
7340 Oppdal

Konstituert enhetsleder:

Møyfrid Fedje
moyfrid.fedje@oppdal.kommune.no   
Tlf. 48 26 61 16

 

Tunet tlf. 482 84 052

Høa tlf. 905 10 741

Sanatelltunet hovednummer rød avdeling tlf. 480 78 694

Sanatelltunet hovednummer blå avdeling tlf. 480 50 493

Hovedkjøkken tlf. 901 61 328

 

Besøksrutiner Oppdal helsesenter og Sanatelltunet

Vaksinasjon og gjennomgått Covid-smitte gir god beskyttelse, men er ingen garanti mot å bli smittet av korona og evt. smitte andre.

Det anbefales å følge overordnede smittevernråd:

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Test deg ved symptomer.
  • Ved positiv Covid-test anbefales det å holde seg hjemme i fire dager.

Det foreligger ikke lenger generell anbefaling om å bruke munnbind ved besøk i sykehjem og omsorgsboliger

 

Telefonnummer:

Tunet 482 84 052

Høa 905 10 741

Sanatelltunet hovednummer rød avdeling tlf. 480 78 694

Sanatelltunet hovednummer blå avdeling tlf. 480 50 493

Velkommen til oss!

 

Sanatelltunet bofellesskap for personer med demens

Sanatelltunet er et frittstående heldøgns bofellesskap for 16 personer med demens. Bofellesskapet har to avdelinger (rød og blå), med egne kjøkken og oppholdsrom på hver avdeling. I tillegg er en stor felles vinterhage tilknyttet utendørs sansehage. Sanatelltunet tilbyr aktiviteter, daglige gjøremål og stimulering tilrettelagt for beboere som har en demensdiagnose som hovedutfordring. Dersom beboer får varig svekket funksjonsnivå og/eller sammensatte medisinske utfordringer må flytting til høyere omsorgsnivå påregnes.

 

Sanatelltunet hovednummer rød avdeling tlf. 480 78 694

Sanatelltunet hovednummer blå avdeling tlf. 480 50 493

Avdelingsleder: 482 66 116

Egenandel; Det betales ordinær husleie etter satser fastsatt av kommunestyret, beboer kan motta bostøtte etter vanlige regler. I tillegg kommer utgifter til eget hushold og indeksregulert egenbetaling for andre tjenester.

Avdeling Høa

Avdelingen ligger i 2.etasje og har 30 enerom. Avdelingen er delt i 3 fløyer med 10 rom på hver. Hver fløy har eget spisekjøkken og dagligstue. Avdelingen har en skjermet enhet for personer med demens og lindrende seng.

Høa tilbyr 7 korttidsplasser (avlastning-, rehabilitering-, utredning) og 23 langtidsplasser.

Kontaktinformasjon: 905 10 741

Avdelingssykepleier: 482 37 792

Avdeling Tunet

Avdelingen ligger i 1.etasje og har 30 enerom. Avdelingen er delt i 3 fløyer med 10 enerom på hver. Hver fløy har eget spisekjøkken og dagligstue. Avdelingen har en skjermet enhet for personer med demens, og denne er tilknyttet utendørs sansehage. Helsesenterets laboratorie ligger på Tunet.

Tunet tilbyr 1 plass kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbud, 6 korttidsplasser (avlastning-, rehabilitering-, utredning-) og 23 langtidsplasser. 

Kontaktinformasjon: 482 84 052

Avdelingssykepleier: 482 37 895

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Tidsbegrenset (inntil 3 døgn) opphold på sykehjemmet for medisinsk vurdering og behandling av avklarte, akutte tilstander i stedet for sykehusinnleggelse. Forutsetningen er at tilstanden kan observeres og behandles forsvarlig med helsesenterets ressurser. Fastlege eller legevakt organiserer innleggelse.

Egenandel: Vederlagsfritt.

Kortidsopphold - Utredning

Utredningsopphold innebærer tidsbegrenset behandling og/eller tverrfaglig kartlegging av funksjonsnivå, oppfølging av lege og avklaring av tjenestebehov ved uavklarte tilstander eller funksjonstap. Tjenesten kan også tilbys ved behov for lindrende- og terminal pleie. Utredningsopphold erstatter ikke sykehusopphold ved akutte tilstander.

Egenandel: kr. 185 kr/døgn, døgnsats justeres årlig av Helse- og omsorgsdepartementet.

Kortidsopphold - Rehabilitering

Rehabiliteringsopphold innebærer tidsbegrenset behandling, tverrfaglig kartlegging, oppfølging av lege og rehabilitering på grunn av funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade. Videre kan det under oppholdet være aktuelt å gjøre vurdering av hjemmesituasjonen. Forutsetningen er at det foreligger potensiale og motivasjon for rehabilitering, samt at pasient kan samarbeide om opplegget.

Egenandel: Kr. 185 kroner/døgn, døgnsats justeres årlig av Helse- og omsorgsdepartementet.

Avlastningsopphold

Avlastningsopphold innebærer pleie og omsorg i institusjon i en tidsbegrenset periode. Tjenesten innebærer ikke legetilsyn, utredning eller behandling av medisinske tilstander. Egne medisiner og medisinske forbruksvarer må medbringes. Forutsetningen er at omsorgsperson bor sammen med den pleietrengende, og at denne har særlig tyngende omsorgsoppgaver og behov for avlastning.

Egenandel: Vederlagsfritt.

Dag - og nattopphold

Dag- og nattopphold kan tilbys ved kortvarig behov for kontinuerlig tilsyn.

Egenandel: Kr. 105, sats justeres årlig av Helse- og omsorgsdepartementet.

Langtidsopphold

Langtidsopphold innebærer medisinsk behandling, pleie og omsorg ved døgnkontinuerlig og langvarig behov, hvor det er lite trolig at pasients tilstand forbedres slik at vedkommende kan bo i eget hjem. For å komme i betraktning bør alle andre relevante tiltak være utprøvd eller vurdert på forhånd.

Egenandel: Vederlag beregnes individuelt. 75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp (fratrukket et fribeløp som fastsettes av departementet), samt 85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp. Som inntekt regnes også renter av formue. Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et årlig fribeløp.
For mer informasjon, se Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1 § 3 (ekstern lenke)

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester

Søknadskjema for helse- og omsorgstjenester finner du under alle skjema

Røntgen

Avdelingen er bemannet med en radiograf, og er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 08:00 – 15:30.

Kontaktinformasjon: 482 38 376

Dialyse

Avdelingen er bemannet av sykepleiere. Det er tett samarbeid med dialyseavdelingen på St. Olavs Hospital, og nefrolog (nyrespesialist) har visitt med jevne mellomrom.

Det er for tiden dialyse 4 dager pr. uke, og det er kapasitet til 5 pasienter samtidig. Avdelingen tar også imot gjestepasienter.

Kontaktinformasjon: 901 62 319

Hovedkjøkken

Kjøkkenet produserer varm og kald mat til sykehjemmets beboere, samt varm mat til Sanatelltunet og Boas. Videre produseres det middag til matombringing for hjemmeboende som leveres to dager i uken.

Her er det kantine med mulighet for å kjøpe ulike typer mat til en rimelig pris.

Kontaktinformasjon: 901 61 328

Kjøkkensjef: 482 41 391

Renholdsavdeling

Renholderne utfører daglig renhold på alle avdelinger og fellesarealer, i tillegg til kontorfløy og lokalene til fysio/ergo og psykisk helse- og rusarbeid.

Renholdsleder: 482 38 269

Frisør

Frisørsalongen er åpen på tirsdager, primært for helsesenterets beboere - men kan også ta imot andre kunder.
Egenandel: Pasienter betaler selv for hårpleie.

For bestilling:

  • Tove Moen tlf. 917 73 683

Fotpleie

Fotterapeut Anne Snoen Flatmo tilbyr fotpleie i helsesenterets lokaler.

Åpningstider:  Gjennomsnittlig 1 dag pr. /mnd.

For bestilling, ring 905 60 839

Egenandel: Pasient betaler selv for fotpleie.

Kriterier for helse- og omsorgstjenester

Hensikten med kriteriene er å skape en felles forståelse for nivået på tjenestene med bakgrunn i krav fra overordnede myndigheter, gjennom lov og forskrifter, politiske rammebetingelser og mål for helse og omsorgstjenesten i Oppdal kommune. Det vil medføre en større forutsigbarhet for brukere, pårørende og ansatte om hva som er fastsatt tjenesteniva innenfor de ulike tjenestetilbudene.

Kriterier for helse- og omsorgstjenester

Forskrift om rett til opphold i sykehjem

Facebook

Oppdal Helsesenter (sykehjemmet) har egen konto på Facebook.


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 13.01.2021 15.07
Oppdal Helsesenter

Besøksadresse:

Seljevegen 6
7340 Oppdal

Postadresse:

Seljevegen 6
7340 Oppdal

Telefon: 72 40 10 20