Friluftsliv

Oppdal har store og varierte naturområder for mange forskjellige friluftslivsaktiviteter sommer som vinter.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Velkommen 

Friluftsområdene våre er tilrettelagte for å brukes. Dette innebærer imidlertid at vi tar visse forhåndsregler når vi besøker friluftsområdene.   

Søppel 

En plastflaske eller aliminumumsboks kan bruke over 200 år på å brytes ned om den blir liggende i naturen. Mer nedbrytbart avfall som epleskrotter og drikkekartonger kan bruke henholdsvis 2 og 3 måneder før det brytes ned. Bruk avfallsbeholderne der dette er utplassert, er det ikke avfallsbeholdere - ta med deg søpla hjem så det ikke er til forskjemmelse for de som kommer etter deg. Brenn ikke søppel på bålet! 

Telting og rasting

Ta gjerne med deg telt, men ikke overnatt på samme sted i mer enn to døgn og uansett ikke nærmere enn 150 meter fra bebodde hus og hytter. 

Det samme gjelder rasting, rast ikke i tett inntill bebodde hus, hytter, gardstun eller på innmark. 

Allemannsrett- og plikter 

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier.
Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten.
Reglene finner du her.

Allemannspliktene

Retten til fri ferdsel er imidlerid ikke ubegrenset og kan kun utøves innenfor gitte rammer. På lik linje med at lovverket gir oss rettigheter til å ferdes i naturen, følger det også en del plikter hver og en av oss må forholde oss til. Dette kommer av Friluftsloven §§ 2 og 11. § 11 sier følgende: "Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen."

Noen huskeregler etter allemannspliktene: 

  • Ikke etterlat noe form for søppel. 
  • Lukk alltid grinda etter deg - selv om du ser folk komme etter deg.
  • Ikke raste, telte eller ferdes på innmark.
  • Respekter bålforbudet. 
  • Ikke hugg ned eller ta greiner fra friske trær. Ta med egen ved eller bruk kun døde trær. 
  • Ikke forstyr husdyr på beite eller annet dyreliv. 
  • Hold hunden i bånd i perioden 1. april – 20. august, og frem til 31. oktober der husdyr beiter. 

Bålbrenning

Det er et generelt forbud mot bålbrenning i perioden 15. April til 15. September. Forbudet gjelder all bruk av åpen ild: kaffebål, bålpanne, grill, engangsgrill, primus osv. Det er likevel åpnet for unntak for små kaffebål, primus ol. hvis du er helt sikker på at det ikke kan føre til brann. Er du i tvil, la være å fyre opp. Det er ditt eget ansvar å vurdere faren. Ikke hent ved fra friske trær, og søppel skal kastes eller tas med hjem - og ikke legges på bålet. 

Mer informasjon om bålbrenning

Båltenning er en del av allemannsretten i Norge. Det betyr imidlertid ikke at det alltid er lov å brenne bål, eller at bål kan tennes under alle forhold. Det kan derfor være lurt å sette seg inn i reglene om bålbrenning, og å lære seg når og hvordan man kan brenne bål på en trygg måte. 

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det som hovedregel forbudt å tenne opp bål og grille i eller i nærheten av utmark. Utmark er det meste av skog, fjell, strender og myr. Forbudet gjelder all bruk av åpen ild:  kaffebål , bålpanne , grill, engangsgrill, primus, stormkjøkken osv.

Bålforbudet åpner for unntak. Hvis du er helt sikker på at det ikke kan føre til brann kan du tenne små kaffebål, grille, bruke primus eller lignende. Da trenger du heller ikke søke om tillatelse fra brannvesenet.

Sjekk alltid skogbrannvarslet på yr.no før du gjør opp ild i eller i nærheten av utmark. Ikke tenn bål når verdien er over 40.

Du kan grille i din egen hage selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet. Vær oppmerksom på at dersom skogbrannfarevarselet viser høyt farenivå frarådes all bruk av åpen flamme eller all aktivitet som kan medføre brann.

Det vil alltid være du som gjør opp ild som har det hele og fulle ansvaret for brannsikkerheten, og du må selv vurdere om det er forsvarlig. Dette gjelder også på definerte bål- og grillplasser opprettet av kommunen eller grunneiere.  Er du i tvil? La være å fyre opp!  Trykk her for hjelp til å vurdere

Større bål (Sankthansbål og pinsebål)

Alle større bål som sankthans- og pinsebål skal meldes til brannvesenet senest to uker før bålbrenningen. Brudd på regelverket kan føre til anmeldelse og bot. Søknad skal sendes per e-post til postmottak@tbrt.no.

 

Båndtvang

Ta gjerne med deg hund, men vennligst respekter båntvangen. På Rauøra er det båndtvang i perioden 1. April til 1. Oktober. På Kullsjøen er det båndtvang hele året. 

Forskrift om båndtvang

I Oppdal kommune skal hunder ut over den generelle båndtvangen i perioden 1. april – 20. august holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram av pkt. a-e nedenfor.

a)            hele året i og i tilknytning til boligområder (områder vist til boligformål i kommuneplanens arealdel) og handleområder i Oppdal sentrum

b)           hele året på og ved idrettsanleggene i Oppdal sentrum      

c)            på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram til og med 31. mars

d)           i rekreasjonsområdene, avgrenset slik det går fram av vedtatte reguleringsplaner, ved Kullsjøen (hele året) og Rauøra (i perioden 21. august – 1. oktober)

e)           i områder der bufe beiter i tida fra 21. august til 31. oktober.    

Sikringsreglene i pkt. a-e ovenfor gjelder ikke for hunder som brukes til de formål som er beskrevet i hundelovens § 9.

I Oppdal kommune har hunder ikke adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder. Bestemmelsen gjelder dog ikke hund som ledsager blinde eller svaksynte (førerhunder).

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. I utmark i jakttiden der jakt er lovlig kan likevel bare rettighetshavere i området eller politiet oppta løse hunder. Hund som opptas skal leveres til hundeholderen dersom denne er tilstede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen skal den snarest leveres til politiet. Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er varslet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Det vises for øvrig til hundelovens § 10.

Oppdal kommune kan etter skriftlig søknad i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i punkt I og II i denne forskriften.

Hundeholder som forsettlig eller uaktsomt overtrer båndtvangen gitt i denne forskrift straffes med bøter og/eller fengsel i tråd med hundelovens § 28.

Rauøra friluftsområde

Rauøra badestrandRauøra ligger ved Gjevilvatnet i Gjevilvassdalen, og den 1,5 km lange sandstranda er et meget populært utfartsområde på varme sommerdager. Området er opparbeidet med to toalettanlegg, informasjonstavler, søppelcontainere og to parkeringsplasser med plass til i alt 140 biler. 

Det er skiltet fra Rv70 til Gjevilvassdalen, og videre skilting fra Gjevilvassvegen til anvist parkersingsplass ved Rauøra. Det er bomvegavgift på Gjevilvassvegen. Det kan være mye beitedyr i området, ha derfor hunden i bånd til enhver tid og kast søpla i containerne. 

Skal du arrangere fellestur eller arrangement med et større antall deltagere? Ta kontakt med Oppdal kommune på forhånd. 

Overnatting i bobil/campingvogn på parkeringsplassene er forbudt. 

Kart over Rauøra

Badeliv i KullsjøenKullsjøen friluftsområde

Kullsjøen friluftsområde ligger like sør for Oppdal sentrum og er et attraktivt nærmiljøområde med parkeringsplass, badeplass, grillplasser, bord og benker, toalettbygg, infotavler og turstier gjennom området. På Kullsjøen er det båndtvang hele året. For å komme til Kullsjøen; følg skilting ut fra Vikavegen nedover Bregnevegen og ta til venstre etter ca 350 meter.

Kart over Kullsjøen Kart over friluftsområder i sentrum

Elgtjønna

Elgtjønna ligger lunt og fint til i Kåsen, lett tilgjengelig for alle. Start ved parkeringsplasen på skytebanen eller krysset Morkelvegen/Nordre industriveg og følg merket sti/turvei. Ved Elgtjønna er det satt opp flere rasteplasser og gapahuk med bålpanner. Området er godt tilrettelagt for rullestolbrukere og med barnevogn. 

Turforslag

For forslag til aktiviteter du kan finne på i Oppdal, se Visit Oppdal sine hjemmesider.

For forslag til turer, se www.ut.no 

Statlig sikrede friluftsområder

Oppdal kommune har fire statlig sikrede friluftsområder; Ålma, Kåsen p-plass, Rauøra p-plass og Kullsjøen. Disse områdene skal tilrettelegges og brukes til friluftsformål. Kommunestyret har vedtatt en forvaltningsplan for de statlig sikrede friluftsområdene. 

Forvaltningsplanen kan du lese her! 

I forvaltningsplanen finner du også informasjon, kart og bilder over de fire områdene. 

Du kan lese mer om ordningen med statlig sikrede friluftsområder på Miljødirektoratet sine hjemmesider. 


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 29.01.2018 15.38