Gravfeltet på Vang

Gravfeltet på Vang i Oppdal er unikt. Dette er Norges og ett av Nord-Europas største gravfelt fra jernalderen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Om gravfeltet

Gravfeltet består av over 900 store og små gravhauger og røyser som ligger konsentrert i et lett tilgjengelig og enestående kulturlandskapsmiljø.

Vangfeltet dekker et 700 m langt og over 100 dekar stort område mellom elva Skjørdøla og den gamle bygdevegen langs Prestbakkan. Gravfeltet på Vang er et av svært få fornminneområder i Trøndelag som er vurdert til å ha nasjonal verdi. Det er gjort en rekke funn av internasjonal interesse, og gravfeltet fremstår som en unik fornminnepark av uvanlig format.

Vang

De fleste gravleggingene på Vang er fra yngre jernalder eller vikingtid ca. 750-1000 e.Kr. Nyere utgravninger har imidlertid vist at bruken av Vang som gravplass går helt tilbake til eldre jernalder eller folkevandringstid ca. 400-600 e.Kr.

Totalt er 15 graver på Vang arkeologisk undersøkt. Dette har gitt omfattende kunnskap om fjellbygda Oppdal gjennom jernalderen. Ved Oppdal møtes hovedveiene mellom øst-vest og nord-sør. Med sin strategiske beliggenhet ved det som i dag også er de sentrale ferdselsårene gjennom landet, er Vang et møtested og trafikknutepunkt i dag som i vikingtida.

Siden 2010 har Oppdal kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune, arbeidet for en standardheving av Vangfeltet ved målrettet skjøtsel, tilrettelegging og formidling. En arbeidsgruppe for gravfeltet på Vang ble konstituert våren 2016. Gruppen arbeider for å løfte frem Vangfeltet som kulturminne av nasjonal verdi og interesse. Hovedmålet et at Vangfeltet skal kunne utvikles og tilrettelegges videre som en bærekraftig attraksjon og opplevelse, og danne utgangspunkt for ny næringsvirksomhet, bolyst, folkehelse, reiseliv og friluftsliv. Økt kunnskap om Vangfeltet, egen historie og nærmiljø er også viktig for kommunens innbyggere. Vangfeltet skal bidra til eierskap, stolthet, tilhørighet og identitet.

I dag er området tilrettelagt med servicebygg, informasjonstavler, 2 km. med tursti og informasjonskuber. Deler av turstien er universelt utformet. 

Mer informasjon:

 

Oppdal historielag Laserkart som viser de mange gravene på Vangfeltet Gravfeltets facebookside

 

Informasjonsfilmer om Vang: kulmin.no

Kontaktopplysninger

Kontaktperson    Stilling               Kontaktinfo                                                                              
Sjur Vammervold Kulturkonsulent tlf: 90695579, e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no

Publisert: 10.03.2016
Sist endret: 29.01.2018 15.39
Gravfeltet på Vang

Besøksadresse:

Vang
7340 Oppdal

Telefon: 72 40 10 00