Prosjekt Sett i Oppdal

Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Oppdal kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vansker som gjør at ikke alle har det så bra. Oppdal kommune er nå i gang med å utivkle en samhandlingsmodell som skal sikre at vi på alle nivå ser barn og unge.

 

Samhandlingsmodell for barn og unge i Oppdal kommune

Forskning og erfaring fra hele landet viser at for mange barn og unge med ulike utfordringer ikke fanges opp tidlig nok, ikke får den hjelpen de har behov for og rammes av for dårlig samhandling mellom tjenestene. Slik kan det ikke være.

Oppdal kommune har utviklet, og er nå i gang med å implementere en samhandlingsmodell (sett-modellen) som viser hvordan vi jobber for å sikre at barn og unge i Oppdal blir sett og får den oppfølgingen de trenger. Sett i Oppdal skal bidra til at utsatte barn, unge og deres familier får nødvendig og samordnet hjelp så tidlig som mulig for å unngå skjevutvikling og redusere skade. Modellen viser hvordan vi sikrer dette på alle nivå;  kommune-, tjeneste og indivinivå. 

Et viktig verktøy i modellen er Sett-handlingsveilederen, som viser veien å gå fra undring/ bekymring til handling. 

 

Sett- handlingsveilederen

Sett-handlingsveilederen viser veien å gå når en underer seg over eller bekymrer seg for et barn, ungdom eller en familie. Gjennom systematisk bruk av handlingsveilederen kan vi komme tidlig inn, samarbeide på tvers og sikre medvirkning. Dermed kan vi få til den helhetlige og koordinerte innsatsen for de som har behov ofr det, uten brudd i oppfølgingen. 

Sett-handlingsveilederen er basert på BTI, en anerkjent modell for bedre tverrfaglig innsats. Veilederen er delt inn i fire nivåer fra 0-3. Hvert nivå beskriver forløpet i arbeidet med å avklare undringer/ bekymringer og iverksette tiltak i og mellom tjenestene. 

 

Prosjekt Sett i Oppdal 2021-2022

Arbeidet med sett i Oppdal er finansiert gjennom tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Prosjektet eies av kommunedirektør og prosjektplan er presentert for utvalg for helse og oppvekst. Styringsgruppen leder arbeidet og det er ansatt en prosjketleder i perioden. Prosjektleder leder det daglige arbeidet sammen med en tverrfalgig prosjektgruppe.

Prosjektet startet med å kartlegge vår samhandling, kompetanse og tilbud, som dannet grunnlaget for innholdet på alle nivå i den digitale samhandlingsmodellen og tilhørende sett-handlingsveileder

 

Implementering sett-modellen 2023

Arbeidet med å implementere sett-modellen har foregått kontinuerlig, men opplæring i bruk av sett-handlingsveilederen gjennomføres i 2023.

Har du spørsmål, ta kontakt med rådgiver oppvekst Inger Beate Måren Sundseth på e-post: inger.sundseth@oppdal.kommune.no eller telefon: 93280773