Motorferdsel i utmark

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Motorferdsel i utmark

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellova) har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner for motorferdsel til visse nytteformål som er nærmere beskrevet i lov om forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag. Det er et krav om at all motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulemper for naturmiljø og mennesker.

Miljødirektoratet har utgitt heftet: Kjenner du reglene? Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark - søknadsskjema

Søknadsskjema finner du her

Kjøretider og retningslinjer for Oppdal

Kjøretider og retningslinjer for Oppdal

Søknadsfrist 1. desember

Leiekjøring

Informasjon om leiekjøring

Søknadsskjema leiekjøring 2021-2025  (frist: 1. Desember).

Kart soner med traseer for leiekjøring 2021-2025

Oversikt over leiekjørere i perioden 2021-2025 (sist oppdatert 21.03.2024). 

Legeerklæring

I noen tilfeller kan forflytningshemmede få tillatelse til å bruke eget kjøretøy istedet for leiekjører. Legeerklæring må da fylles ut av legen og vedlegges søknaden.

Skjema for legeerklæring (ekstern side)

Bruk av motordrevne fartøy på innsjø og i vassdrag

I Oppdal er det bare Unndalsvatnet, Gjevilvatnet og Ångardsvatnet som er over 2 km² og hvor det er tillatt med motordrevne fartøy. I tillegg er det lokal forskrift for bruk av el-motor på Skarvatnet og Orkelsjøen.

Gjevilvatnet er det ikke satt noen begrensninger på motoreffekt på fartøyene av grunneier/OBA. Oppdal Kommune har laget en egen forskrift for bruk av motorfartøy på Gjevilvatnet (https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2003-06-25-1923) Her er det føringer som omhandler nærheten til Rauøra og vannskisport.

På Unndalsvatnet er det satt en maksimal motoreffekt på inntil 20 hk. Ångardsvatnet er maksimal motoreffekt satt til 9.9 hk, samt at fartøyet ikke skal ligge over til neste dag – det må altså tas opp fra vannet.

På innsjøer under 2 km², unntatt Skarvatnet og Orkelsjøen (egen forskrift), kan det nå søkes om å benytte el-motor med effekt inntil 800 watt. Søknadskjema finner du her

Dette sier regelverket:

Etter motorferdsellovens § 4 tredje ledd (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1977-06-10-82?q=motorferdsel) heter det: «Ferdsel med motorfartøy er tillatt på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunen kan likevel bestemme at ferdsel som nevnt helt eller delvis ikke skal være tillatt.»

Grunneier har gjennom § 10 i motorferdselloven adgang til å forby eller begrense motorisertferdsel på sin eiendom.

Transport i forbindelse med bygging

På vinterføre kan motorkjøretøy nyttes til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i samsvar med byggetillatelse. Dette er hjemlet i motorferdselforskriften § 3 bokstav d, og krever ingen søknad. Grunneiers tillatelse skal være innhentet, jf. § 10 i motorferdselloven.

Motorferdsel i utmark - transport i jord- og skogbruk

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i brev til alle kommunene i Sør-Trøndelag kommet med en presisering av regelverket innen motorferdsel i utmark, jf. vedlagte brev.

Etter lov om motorferdsel i utmark § 4 bokstav c er motorferdsel tillatt i blant annet jord- og skogbruksnæring. Her er det bare kjøring som er nødvendig i næring som er tillatt og det må dreie seg om reell næringsmessig virksomhet med et visst omfang og inntektsmessig betydning. Kjøring til hytte/seter som ikke er å betrakte som nødvending i næringen er dermed ikke tillatt, f.eks. rene fritidsturer med familien, selv eieren av hytta/setra driver et gårdsbruk. Slik transport vil kreve tillatelse etter motorferdselforskriften § 5 bokstav c, og det må sendes søknad til kommunen. Eventuelt kan transporten utføres av leiekjører.

Snørekjøring til Blåørpiken

Snørekjøring fra skiheisene i Vangslia og Stølen og opp til Blåørpiken blir nå tillatt i april måned i 5 sesonger. Oppdal kommunestyre vedtok 30.01.2020 å delta i forsøksordningen som en av seks kommuner i landet. Forsøksperioden er år fra 1.04.2020 til 20.04.2024. Se vedlagt trasé og forskrift med vilkår. Vedlagt ligger også selve saksframlegget med vedtak.

Kommunestyrets vedtak

Vedtatt forskrift forsøksordning med snørekjøring

Vedtatt trase til snørekjøring

 


Publisert: 26.01.2016
Sist endret: 10.02.2020 13.15