Mulighetsstudie Oppdal Sentrum

Plankontoret har på vegne av Oppdal kommune utarbeidet en mulighetsstudie for Oppdal sentrum.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Prosess

Mulighetsstudiet har blitt gjennomført i perioden juni - november 2021. En stor del av arbeidet har gått
ut på å gjennomføre medvirkningsprosesser. Medvirkningen ble gjennomført i to faser. Mellom de to fasene ble det gjennomført møter med innbyggere og en rekke aktører. I fase en var hensikten å informere om oppstart og åpne opp for innspill, få oversikt over hovedutfordringene, og lage grunnlaget for videre medvirkning. I fase to var hensikten å finne løsninger i felleskap med innbyggerne og å skape tilhørighet til prosjektet. Blant annet ble et arrangert et åpent ideverksted på Krux. Mulighetsstudien redegjør ytterligere for prosessen. 

Innholdet

Mulighetsstudiet beskriver dagens situasjon fra perspektivet til gående og syklende. Resultatet av studiet er forslag til forbedringer av gang- og sykkelveinettet med bedre forbindelser mellom boligområder, skoler, store arbeidsplasser, rekreasjonsområder og andre viktige samlingsplasser. Studiet peker på en rekke tiltak som kan bidra til å bedre forholdene. 

Les mulighetsstudiet her!

Bakgrunn for arbeidet

Arbeidet kommer som et resultat av følgende vedtak gjort i utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester 23.03.2021 - sak 21/10: 

"Det foretas en samlet utredning av sentrum. Denne skal inneholde framtidige parkeringsløsninger, både for sykkel og bil samt planer for utvidelse av togstasjonen på Oppdal. Utredningen må ivareta gang og sykkelmuligheter til arbeidsplasser og næringsliv og god merking i sentrum. Tilknytningen fra sentrum til fritidsparken blir en del av arbeidet.
Utredingen skal videre inneholde planer for grøntområder og sosiale myldrearealer for trivsel, helse, livskvalitet og moderne sentrumsutvikling. Utredningen kan skje eksempelvis i samarbeid med Nasjonalparken Næringshage og NTNU-universitetsavtalen.
Utredningen gjennomføres for kommunestyret ved at:

1. Kommunedirektøren nedsetter en administrativ prosjektgruppe som vil ha ansvar for følgende:

   • Sørge for fremdrift i henhold til rammene fra Miljødirektoratet
   • Formidle politiske vedtak og føringer i saken ovenfor utførende part og følge opp dette.

2. Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester får rollen som styringsgruppe, og vil ha ansvar for følgende:

   • Å være formell prosjekteier. 
   • Behandle fremdrift og organisering, inklusive å peke på mulighetsrommet som er gitt. Dette i et samarbeide med prosjektgruppen gjennom møter i styringsgruppen.
   • Behandle og innstille ovenfor Kommunestyret.

3. Utvalget for kultur, miljø og tekniske tjenester ber kommunedirektøren iverksette arbeidet omgående, og inngå avtale med Plankontoret som utførende part. Fremdriften behandles i styringsgruppen og skal følge rammene fra Miljødirektoratet, med sluttrapportering 15. november. Tiltaket finansieres gjennom tilsagn fra Miljødirektoratet, administrativ egeninnsats, og avtale med Plankontoret innenfor allerede vedtatt budsjett for 2021."


Publisert: 28.06.2021
Sist endret: 28.06.2021 10.38