Snøscooterløyper for fornøyelseskjøring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bakgrunn

Nye regler om snøscooterløyper for fornøyelseskjøring trådte i kraft den 19.juni 2015 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1988-05-15-356). Dette åpner for at kommunen kan etablere fornøyelseskjøring med snøscooter i faste løyper. Det er kommunestyret som har myndighet til å fastsette snøscooterløyper på vinterføre. Løypene skal fastsettes i kartet til kommuneplanens arealdel, og kommunestyret skal i forskrift gi bestemmelser for bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Det kan i bestemmelsene fastsettes krav om brukerbetaling til dekning av kostander for drift av løypene.

Det er gitt klare føringer for hvor slike løyper kan legges, samt at også krav til selve prosessen for å fastsette snøscooterløypene er nærmere angitt i motorferdselloven med forskrift. Det er i egne merknader til § 4a i forskriften gitt klare retningslinjer for prosessen og krav til hvilke utredninger som skal gjennomføres:

Snøscooterløyper skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep. Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og kulturmiljøer og sikkerheten for de som kjører og andre.

Det skal utredes hvilke virkninger løypene vil ha for friluftslivet og naturmangfoldet i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.

Etter en interpellasjon i kommunestyret den 16.12.2015 gjorde kommunestyret følgende vedtak: «Kommunestyret ber om at bygningsrådet igangsetter arbeidet med trasevalg for snøscooterløyper i Oppdal kommune.

Ved første gangs fremlegging til bygningsrådet redegjør rådmannen for innholdet i § 4a i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark, og skisserer en plan for hvordan prosessen kan gjennomføres».

Før kommunen kan vedta snøscooterløyper for fornøyelseskjøring skal både kart over løypene og bestemmelser for bruken av løypene sendes på høring i tråd med bestemmelsene i plan- og bygningslovens (pbl) § 11-14. Kommunens vedtak skal kunngjøres etter reglene i pbl § 12-12 fjerde og femte ledd. Kommunestyret sitt vedtak om snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen.

En mer grundig gjennomgang av prosessen for hvordan arbeidet med opprettelse av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring finnes her på nettstedet Miljøkommunen.no:  :

http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Motorferdsel/Motorferdsel/Fastsette-snoskuterloyper/

 

Status for Oppdal

Etter et vedtak i Bygningsrådet den 6.3.2017 i utvalgssak 17/20, har en arbeidsgruppe utarbeidet et forslag til trasé for snøscooterløype i området øst for Byna, mellom Fagerhaug og kommunegrensen mot Rennebu. Traséforslaget utgjør en lengde på ca. 8 km og følger i stor grad skogsveger, traktorveger og stier.

Se kart her:

Aktuell adkomst til scooterløypa er via avkjørselen fra E6 ved Oppdalsporten. Et aktuelt område for parkeringsplass kan være et grustak som ligger på sørøstsiden av Byna og sørsiden av Langvella. Adkomst, parkering og kryssing av Langvella er imidlertid forhold som vil kreve nærmere avklaring på et senere stadium i prosessen.

Kommunen kan ikke treffe vedtak om snøscooterløype over en eiendom før grunneier har samtykket. Dvs. at alle eierne av grunn som løypa skal gå over må gi skriftlig samtykke for at løypa kan etableres.  Dette må nå avklares før kommunen eventuelt kan arbeide videre med tiltaket, og alle berørte grunneier får i disse dager tilsendt brev med forespørsel om å gi en skriftlige tilbakemelding om samtykke/ikke samtykke med svarfrist 1. juni 2018.

Det må foreligge positive svar fra alle grunneiere før kommunen kan gå videre i prosessen slik den er beskrevet i forskriften.

 


Publisert: 09.05.2018
Sist endret: 09.05.2018 14.51