Husbanken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bostøtte 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Sjekk om du kan få bostøtte

Slik søker du om bostøtte?

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til Oppdal kommune, Helse og familie, 7340 Oppdal 

Meld fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

 • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
 • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
 • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
 • hvis boutgiftene endrer seg
 • hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer

Klage på vedtak

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du i tillegg å søke bostøtte for kommende måneder, må du også sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. Ta da kontakt med Oppdal kommune, Helse og familie, Rådhuset, tlf. 72401300.

Regelverk

Lov om bostøtte

Forskrift om bostøtte

Startlån

Startlån er et virkemiddel kommunen har for å hjelpe økonomiske vanskeligstilte til å skaffe seg bolig, utbedre boligen man bor i eller trenger hjelp for å beholde boligen.

Kan jeg få startlån?

Barnefamilier

 • Du har barn og mangler bolig, eller bor i en bolig som ikke er godt egnet.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.
 • Du ønsker å beholde boligen for deg og barna ved samlivsbrudd.

Mottar trygd/offentlige ytelser

 • du har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Boliglåntakere med gjelds-problemer

 • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
 • Du  har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Forutsetninger for å få startlån

 • Du må først søke lån i privat bank. Dette må dokumenteres.
 • Du må ha høy nok fast varig inntekt til å kunne betjene lånet.
 • Samlet lån på boligen må være innenfor boligens verdi.
 • Lånet gis kun med pant i boligen.

Hva kan du søke om startlån til?

 • Kjøp av nøktern bolig som er tilpasset husstandens boligbehov.
 • Refinansiering av dyre boliglån i spesielle tilfeller, dersom det er fare for å miste boligen, og det er pant i fast eiendom.
 • Unntaksvis refinansiering av forbruksgjeld mot pant i fast eiendom.

Startlån gis som regel i kombinasjon med grunnfinansiering i privat bank.

Slik søker du om startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Les mer på husbanken.no

Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?

Søk lån og/eller tilskudd

Du kan også ta kontakt med servicetorget i rådhuset, så hjelper vi deg gjennom prosessen.  

Tilskudd til etablering

Enkeltpersoner og husstander som har varig lav inntekt, og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig, kan få tilskudd til å etablere seg. På grunn av begrensede tilskuddsmidler er ordningen sterkt behovsprøvd. Bare de aller mest vanskeligstilte kan få tilskudd.

Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?

Søk lån og/eller tilskudd

Tilskudd til tilpasning

Dette er et tilskudd til deg som har funksjonsnedsettelse og som trenger økonomisk støtte til å bygge om boligen for å kunne fortsette å bo der.

Er du i målgruppen for startlån og tilskudd?

Søk lån og/eller tilskudd

Kommunen søker Husbanken om midler, og disse blir videreformidlet. Beløpet kommunen har til rådighet, er begrenset.

Husbanken

 Les mer om startlån, tilskudd og bostøtte på Husbankens nettsider    Her finner du lånekalkulator, lover og retningslinjer.

Kontaktinformasjon

Trenger du hjelp og/eller veiledning ta kontakt med servicetorget på tlf: 72 40 10 00 eller på e-post: servicetorg@oppdal.kommune.no

Boligsosial handlingsplan

Oppdal kommune har en boligsosial handlingsplan som er rettet mot de som stiller svakt på boligmarkedet, og som har behov for hjelp til å komme seg inn i en egnet bolig. Det kan være økonomiske, sosiale eller helsemessige årsaker til problemene eller en kombinasjon av disse. Planen er rettet mor disse gruppene

 

 

 


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 25.03.2019 13.00