Kommunelegen skjerper karantene- og oppholdsbestemmelser

Vedtak fra kommuneoverlegen i Oppdal kommune 20.03.20, korrigert 21.03.20.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kommuneoverlegen i Oppdal kommune fatter følgende vedtak:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen fredag 20.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d, jfr. fjerde ledd:

 1) Alle som tar opphold i kommunen, dvs. overnatter i kommunen etter reiser utenfor kommunegrensene ilegges hjemmekarantene i 14 dager.

 2) Personer som er tilreisende fra områder utenfor kommunens grenser og som ikke har fast bolig/bosted eller arbeidssted i kommunen, forbys å overnatte i kommunen.

Bestemmelsene gjelder ikke for nødetater.

Personer som av helsemessige årsaker reiser til undersøkelser og kontroller og som ikke overnatter utenfor kommunens grenser, unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Det oppfordres til at timer som kan utsettes blir utsatt. Unntaket gjelder også for ledsager dersom det er nødvendig.

Personer som dagpendler/ukependler i egen bil til/eller fra en annen kommune unntas fra karantenekravet. De personer dette gjelder innprentes plikten til ikke å utsette seg for smittesituasjoner i nabokommunen. Dvs. at det er strengt regime på at dagpendlingen kun gjelder dirkete til/fra hjemmet/jobbsted.

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket har virkning fra 21.03.2020 klokka 12.00 og gjelder frem til og 28.03.2020 klokka 12.00

Klage over dette vedtaket avgjøres av Fylkesmannen i Trøndelag, jfr. Smittevernloven § 8-3.

Begrunnelse for vedtaket

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge.

Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. Som angitt tidligere har Folkehelseinstituttet angitt at epidemien på nasjonalt nivå har gått over i fase 2. Dette er etter min vurdering ikke tilfellet for Oppdal kommune. I den nåværende situasjonen er det derfor min vurdering å gjennomføre tiltak som er strengere enn det som er gjort på nasjonalt nivå. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i Oppdal kommune. 

Kommuneoverlegen anser vilkårene i Smittevernloven § 4-1 bokstav d som oppfylt. Tiltakene er nødvendig for å forebygge en allmenfarlig smittsom sykdom og motvirke at den blir overført. Vedtaket er nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Folkehelseinstituttet har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet («antall personer en smittet person smitter»), vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet.

Vedtaket er derfor etter min vurdering forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering.   Kommuneoverlegen vurderer at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig begrunnelse og er nødvendig av hensyn til smittevernet i kommunen. Dette for i så stor grad som mulig å kunne opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommunen.  I det ligger det også at St.Olavs hospital skal ha så gode forutsetninger som mulig for å sikre nødvendig helsehjelp til befolkningen i opptaksområdet. 

 

Kirsten Vikan Opdahl

Kommuneoverlege Oppdal


Publisert: 20.03.2020
Sist endret: 21.03.2020 11.49