Aktuelt

 • Følg kommunestyret direkte på nett

  22.06.2023
  Kommunestyremøtet torsdag 20. juni kl. 0930 avholdes på kommunestyresalen i rådhuset.
  Les mer
 • Høring - Planstrategi for Oppdal kommune 2024-2027

  13.06.2024
  Formannskapet vedtok 04.06.24 å legge forslag til Planstrategi for Oppdal kommune 2024-2027 datert 15.05.2024 ut til offentlig ettersyn og sendes på offentlig høring i samsvar med plan- og bygningslovens §10-1.
  Les mer
 • Høring - søknad om fornyelse av konsesjon for å drive og inneha Oppdal flyplass, Fagerhaug

  12.06.2024
  Luftfartstilsynet gjennomfører offentlig høring av søknad fra Midtnorsk Fly- og Luftsportsenter AS (heretter MFL) om fornyelse av konsesjon for Oppdal flyplass, Fagerhaug.
  Les mer
 • Badevannskvaliteten ved Kullsjøen badeplass er utmerket ved første prøve i år

  12.06.2024
  Kommunen sjekker badevannskvaliteten ved Kullsjøen badeplass minst 3 ganger i løpet av badesesongen. Miljørettet helsevern tar ut vannprøver fra juni til august etter behov, og ut fra en vurdering av hvordan vannkvaliteten har vært tidligere og ved siste prøve.
  Les mer
 • Høring - Revidering av Forskrift om båndtvang for hund i Oppdal kommune

  11.06.2024
  Formannskapet i Oppdal gjorde følgende vedtak i sak 24/56: I medhold av Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven) §§6 og 11, samt Forvaltningsloven §37 sender Formannskapet forslag til endring av Forskrift om båndtvang for hund, og områder der hunder ikke har adgang, Oppdal kommune, Trøndelag - på lovbestemt høring.
  Les mer
 • Kartlegger geologien fra lufta

  11.06.2024
  Fra tirsdag 11. juni og i cirka åtte uker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målinger fra helikopter i kommunene Tynset, Tolga, Alvdal, Folldal og Oppdal. Hensikten med målingen er generell geologisk kartlegging.
  Les mer
 • Offentlig ettersyn - Formannskapets innstilling til økonomiplan 2025-2028

  05.06.2024
  Formannskapets innstilling legges ut til offentlig gjennomsyn 5. juni i servicetorget, biblioteket og kommunens hjemmeside. Økonomiplanen skal behandles av kommunestyret 20. juni 2024.
  Les mer
 • Nye eiendomsskattetakster i Oppdal

  30.05.2024
  Befaring av eiendommer i Oppdal starter i uke 25.
  Les mer
 • Beiteslipp 2024

  30.05.2024
  I disse dager slippes førti tusen sauer og lam og noen tusen kyr og kalver på beite i fjellbygda.
  Les mer
 • Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner 2024

  27.05.2024
  Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2024.
  Les mer
 • Telerestriksjoner - opphevet

  21.05.2024
  Telerestriksjonene på kommunale veger i Oppdal kommune er opphevet fra og med i dag, tirsdag 21.05.2024
  Les mer
 • Seniorkafe 24.05.2024

  16.05.2024
  Seniorkafe kl. 12:00 på Oppdal Turisthotell med påmelding
  Les mer
 • ØKONOMIPLAN 2025-2028

  07.05.2024
  Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2025-2028 ble presentert for de politiske utvalgene 7. mai kl. 09.00
  Les mer
 • Nå er Oppdal kommune på Helseplattformen

  26.04.2024
  27. april klokka 09:29 mottok Oppdal kommune den første e-meldingen i Helseplattformen fra St. Olavs Hospital. Da hadde det nye journalsystemet vært i drift siden klokka 04:00 for de åtte kommunene som gikk på samtidig som sykehusene i Møre og Romsdal.
  Les mer
 • Høring

  25.04.2024
  Forslag til planprogram for delplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er nå på høring. Les mer her om hvordan du kan komme med innspill.
  Les mer
 • Kunngjøring: vedtak om 4 nye vegnavn

  23.04.2024
  Utvalget for bygg- og arealplansaker har gjort vedtak om 4 nye vegnavn. Skrivemåten kan nå påklages.
  Les mer
 • Kommuneplanens arealdel - Innspill

  16.04.2024
  Kommunestyret vedtok ny "Kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal kommune 2024-2034" i møte 14.03.2024. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver kommunens langsiktige mål for samfunnsutvikling. Den vedtatte samfunnsdelens satsningsområder har en tydelig forankring i FNs bærekraftsmål og de tre dimensjonene sosial, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft. Kommuneplanens samfunnsdel gjelder for kommunen som organisasjon og oppdalssamfunnet som helhet. Den angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen.
  Les mer
 • Fagdag for landbruket om fornybar energi og ENØK

  12.04.2024
  Rennebu og Oppdal kommuner og Kraftlaget Rise Elektro 1 AS ønsker velkommen til fagdag for landbruket om fornybar energi og ENØK - onsdag 17. april fra kl. 10.00 på Oppdalsporten
  Les mer
 • Kunne du tenke deg å bli meddommer? Frist 30. april

  05.04.2024
  Meddommere deltar i straffesaker i ting-, lagmanns- og jordskifterettene. I det norske rettssystemet blir det sett på som en garanti for rettssikkerheten at vanlige folk dømmer i straffesaker. Frist for å melde din interesse er 30. april 2024.
  Les mer
 • Seniorkafe 12.04.24

  26.03.2024
  Seniorkafe fredag 12.04 kl. 12:00 i Kulturhuset
  Les mer
 • Flyfotografering - landmåling

  14.03.2024
  De nærmeste månedene kan du treffe på landmålere som maler hvite firkanter på bakken. Ta godt imot dem, og la merkene være i fred. Disse fastmerkene skal brukes når kommunen skal flyfotograferes.
  Les mer
 • Seniorkafé - program våren 2024

  14.03.2024
  Gjennom tilbudet seniorkafé til innbyggerne i Oppdal spres det helsefremmende informasjon og åpner for et sosialt møtepunkt for å motvirke ensomhet.
  Les mer
 • Rapport om overforbruk i legetjenesten 2023

  14.03.2024
  I kommunestyret 14. mars 2024 presenterte kommunedirektøren sin rapport etter en intern granskning av årsakene til overforbruk knyttet til innleie av legevikarer og legevaktvikarer i 2023.
  Les mer
 • Digitalt informasjonsmøte om lærerutdanninger v. Nord universitet

  13.03.2024
  Tenker du på å utdanne deg til lærer i barnehage eller skole? Ønsker du mer informasjon om muligheter til å studere samtidig som du bor i Oppdal?
  Les mer
 • Besøksstrategi Oppdal

  29.02.2024
  Tirsdag 27. februar fikk formannskapet en orientering om Besøksstrategi Oppdal - rapporten etter pilotprosjektet om besøksforvaltning.
  Les mer
 • Gratis skolesekk til alle 1. klassinger

  28.02.2024
  Trøndelag fylkeskommune gir ut gratis skolesekker til alle som begynner i 1. klasse
  Les mer
 • Pressemelding eiendomsskatt 2024

  26.02.2024
  Eiendomsskatten er utskrevet for 2024. Alle som eier eiendom i Oppdal kommune får i disse dager tilsendt eiendomsskatteseddel og faktura på eiendomsskatten for første halvår.
  Les mer
 • Tilskuddsordning - Sommerjobb for ungdom

  21.02.2024
  Trøndelag Fylkeskommune fortsetter praksis fra siste fire år og lyser ut tilskudd til sommerjobb for ungdom også sommeren 2024.
  Les mer
 • HelsaMi - logg deg på allerede nå

  15.02.2024
  HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge. Det er en innbyggerportal som gir befolkningen mange nye muligheter.
  Les mer
 • Tilpasset aktiv fritid

  09.02.2024
  Treningstilbud til barn og ungdom med psykisk utviklingshemming
  Les mer
 • Informasjon om støtteordning for bedrifter med omstillingsbehov

  08.02.2024
  Bedriftsintern opplæring - BIO Trøndelag 2024
  Les mer
 • Høring: fire nye vegnavn

  06.02.2024
  Du kan nå komme med innspill til fire nye vegnavn i området Gardåråket/Gorsetråket. Frist: 13.03.25.
  Les mer
 • Desentralisert sykepleieutdanning

  02.02.2024
  NORD Universitet fikk avslag på søknad om midler til opprettelse av desentralisert sykepleieutdanning for kandidater fra Trøndelag Sør og Trøndelag Sørvest i 2024.
  Les mer
 • Avlesning av vannmåler

  18.01.2024
  Mulighet til å sende inn vannmåleravlesning via sms og leseav.no er nå stengt.
  Les mer
 • Skogbruksplankurs

  17.01.2024
  Vi kjører nytt kurs i bruk av skogbruksplan torsdag 15. februar, og her er du velkommen både om du var på kurs i fjor, men ønsker litt repetisjon, eller om du ikke var med på forrige kurs.
  Les mer
 • Retting av kommunestyreprotokoll 31.08.23

  09.01.2024
  Det ble oppdaget en feil i protokollen fra kommunestyremøte 31. august 2023. Dette gjelder sak PS 23/96 - Fastsetting av nye eiendomsskattetakster. Under behandlingen i protokollen på denne saken kommer det tydelig frem at et tilleggsforslag ikke ble vedtatt. Likevel ble tilleggsforslaget lagt ved i vedtaket. Vedtaket i sak PS 23/96 er derfor korrigert 8. januar 2024. Vi beklager ulempen dette kan ha medført.
  Les mer
 • Hovedopptak barnehage 2024

  08.01.2024
  1.mars er fristen for å søke barnehageplass, og få søknaden behandlet gjennom hovedopptaket.
  Les mer
 • Sett i Oppdal

  22.12.2023
  Det skal være trygt og godt for barn og unge å vokse opp i Oppdal kommune. Av og til oppstår det likevel utfordringer og vansker som gjør at ikke alle har det så bra.
  Les mer
 • Betalingssatser 2024

  20.12.2023
  Kommunestyret vedtok i møte 14.12.23 betalingssatser for 2024 for skolefritidsordning (SFO), barnehage, hjemmetjenesten, helse og familie, boliger, lokaler, arealer, innvandrertjenesten og eiendomsopplysninger.
  Les mer
 • Vannmåleravlesning 2023

  14.12.2023
  Fredag 15. desember 2023 ble det sendt ut sms til eier/regningsmottaker/avleser av vannmåler. De som ikke er oppført med mobilnummer i telefonregisteret får tilsendt vannmålerkort. De som mottar vannmålerkort kan enten registrere avlesningen sin på web eller returnere svarslippen. Frist for avlesning gis via sms og/eller vannmålerkort.
  Les mer
 • Bærekraft i Oppdal og Trøndelag

  14.12.2023
  Oppdal kommune har kommet langt med bærekraftsarbeidet, men det er flere områder med forbedringspotensial. Det viser en ny bærekraftsrapport utarbeidet for Trøndelag fylkeskommune og Bærekraftsnettverket i Trøndelag.
  Les mer
 • Trening i varmtvannsbasseng

  06.12.2023
  Starter opp igjen 9./10. januar - Kun 6 ledige plasser
  Les mer
 • Kunnskapsgrunnlag for fremtidig organisering

  05.12.2023
  Avtroppende kommunestyre bestilte et kunnskapsgrunnlag for fremtidig organisering som skal benyttes ved fastsetting av ny økonomiplan for 2025-2028. Rapporten er utarbeidet av PWC (ekstern firma).
  Les mer
 • Offentlig ettersyn - Formannskapet innstilling til budsjett 2024

  29.11.2023
  Kommunestyret skal i møte 14. desember 2023 behandle budsjett 2024. Formannskapets innstilling til budsjett 2024 fra møte 28.11.23 legges ut til offentlig gjennomsyn på kommunens hjemmesider, i servicetorget på Rådhuset og på biblioteket i perioden 29.11.-13.12.23.
  Les mer
 • influensa - og koronavaksine

  21.11.2023
  Det er fremdeles mulig å få influensa - og koronavaksine i Oppdal
  Les mer
 • Kommunen tilbyr fremdeles gratis hurtigtester

  16.11.2023
  Det er ikke lenger en nasjonal anbefaling om hverken å isolere seg eller å teste seg ved symptomer på korona, men det er fremdeles viktig å ta hensyn til andre for å unngå å smitte.
  Les mer
 • Omadressering av Tiurvegen og Meisevegen

  15.11.2023
  Oppdal kommune varsler herved om omadressering av Tiurvegen og Meisevegen.
  Les mer
 • Seniorkafé 17. november

  13.11.2023
  Fredag 17. november kl. 12.00. Foredrag med Birger Andreas Myrstad.
  Les mer
 • Innspill dagsturhytta

  10.11.2023
  Du kan nå komme med innspill til plassering av dagsturhytta i Oppdal. Frist: 26. november.
  Les mer
 • Skråfoto tatt i Oppdal på 1950-tallet er nå tilgjengelig

  08.11.2023
  Oppdal Historielag har gjort kopi av bildene tilgjengelig og de er nå digitalisert inn i et kart over Oppdal.
  Les mer
 • Ny besøksadresse for innvandrertjenesten

  07.11.2023
  Kontordelen av Innvandrertjenesten leier nå lokaler i 1. etasje i Inge Krokanns veg 14.
  Les mer
 • Kommunedirektørens forslag til Budsjett 2024

  07.11.2023
  Kl. 09.00 tirsdag 7.11.23 ble politiske råd og utvalg informert om kommunedirektørens forslag til Budsjett 2024.
  Les mer
 • Ålmen bru skal rehabiliteres

  06.11.2023
  Ålmen bru, som ligger rett nord for Miljøstasjonen, skal rehabiliteres. Dette arbeidet krever at brua holdes stengt i perioden 8.11.2023 - 20.1.2024. Ålmvegen blir derfor stengt for all ferdsel ved Ålmen bru i denne perioden.
  Les mer
 • Støtte lag/foreninger

  06.11.2023
  200 000 kroner skal deles ut før jul. Søknadsfrist søndag 19. november.
  Les mer
 • Høring - lokal forskrift om gebyr for lovfestet feiing og tilsyn med fyringsanlegg

  03.11.2023
  Administrasjonen i Oppdal kommune viser til brann- og eksplosjonsvernloven § 28 og informerer med dette at det er utarbeidet forslag til ny lokal gebyrforskrift.
  Les mer
 • Beverkartlegging

  26.10.2023
  Oppdal kommune ønsker å få en bedre oversikt over bestanden av bever i kommunen og har leid inn Oppdal Bygdealmenning for å gjennomføre kartlegging i Oppdal i høst.
  Les mer
 • Kulturprisnominasjoner

  13.10.2023
  Du kan nå nominere din kandidat til Oppdal kommunes kulturpris for 2023. Frist:15. november.
  Les mer
 • Tilskudd til store arrangement

  12.10.2023
  Frivillige lag og foreninger kan nå søke tilskudd fra Oppdal kommune til større idretts- og kulturarrangement. Frist: 10.11.23.
  Les mer
 • Korona- og influensavaksinering

  11.10.2023
  Vaksinering med influensa - og koronavaksine tilbys i Oppdal kulturhus torsdag 2 november og fredag 3 november.
  Les mer
 • Fjellandbrukskonferansen 2023

  06.10.2023
  Arrangeres 21. november på Skifer Hotell. Årets tema er bærekraft og klima. Det blir parallelle fagseksjoner med mjølkeku, sau og ammeku. I tillegg kommer tidligere generalløytnant Robert Mood og snakker om matvaresikkerhet.
  Les mer
 • Morten Johan Johansen blir ny kommunedirektør

  05.10.2023
  Kommunestyret i Oppdal har i dag, torsdag 5. oktober 2023, tilsatt Morten Johan Johansen som ny kommunedirektør.
  Les mer
 • Besøksstrategi Oppdal - Tema IV

  28.09.2023
  I arbeidet med Besøksstrategi Oppdal er vi nå kommet til Tema IV: "Roller, ansvar og tiltak". HVA må vi gjøre for at utviklingen av reisemålet skal bidra til et bærekraftig lokalsamfunn? Og HVEM skal ta ansvar for å gjøre det? Nå har du mulighet til å gi innspill gjennom den digitale spørreundersøkelsen!
  Les mer
 • Pårørendeskolen - oppstart høsten 2023

  28.09.2023
  Oppdal kommune i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Oppdal demensforening arrangerer pårørendeskole, med oppstart 18. oktober. Påmeldingsfrist er 13. oktober.
  Les mer
 • Landbruksplan for Oppdal 2023-2033

  28.09.2023
  Oppdal kommunestyre vedtok 31.08.2023 landbruksplan for Oppdal 2023-2033.
  Les mer
 • Stortingsmelding om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen

  15.09.2023
  Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om folkehelse og levekår i den samiske befolkningen våren 2024. De vil gjerne ha innspill til arbeidet med meldingen. De ønsker fortrinnsvis innspill om utfordringer og om ressurser og tiltak som kan virke forebyggende og helsefremmende. Det kan være tiltak for å fremme god psykisk helse og livskvalitet, gode levevaner, styrket helsekompetanse og andre ting.
  Les mer
 • Målinger i berggrunnen i Trøndelag og nord i Innlandet

  15.09.2023
  Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i høst, i samarbeid med Luleå Tekniske Universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet (og litt i Møre og Romsdal). Målingene er passive og skjer uten større inngrep i naturen. Magnetometre og elektriske sensorer graves 10-20 centimeter ned i bakken – og fjernes igjen etter et par dager. Dette er en fortsettelse av feltarbeid som begynte i fjor sommer. Hovedmålet er å kartlegge dype strukturer i berggrunnen; de kaledonske skyvedekkene og det underliggende baltiske skjold.
  Les mer
 • Innkjøpsseminar for næringsliv og kommune

  14.09.2023
  Fredag 27. oktober 2023 kl. 13.00 – 15.30 inviterer Oppdal kommune og Oppdal Næringsforening til innkjøpsseminar for næringsliv og kommune på Oppdal Turisthotell.
  Les mer
 • Eierskiftekurs

  12.09.2023
  Går du med tanker om å overdra gården til neste generasjon? Lurer du på hvor mye du må betale for å overta gården? Hvordan blir det i forhold til søsknene mine når jeg skal overta?
  Les mer
 • BIO Trøndelag 2023

  07.09.2023
  Trøndelag fylkeskommune har fortsatt midler igjen til å støtte opplæringstiltak i Trønderske bedrifter med omstillingsbehov.
  Les mer
 • Innbyggerundersøkelse om bærekraft

  06.09.2023
  Oppdal kommune er opptatt av at innbyggerne får være med å påvirke utviklingen i kommunen. I september gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse om bærekraft sammen med Trøndelag fylkeskommune. Vi oppfordre alle som får SMS med invitasjon til det nettbaserte spørreskjemaet om å sette av de 6-7 minuttene det tar å svare.
  Les mer
 • Bruk av klor for bekjempelse av Gyrodactylus salaris i Driva

  29.08.2023
  I september 2023 skal Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet gjennomføre en klorbehandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, også kjent som «gyro», i de 12 første kilometerne av elva Driva fra Magalaupet. Det vil være stor aktivitet i området, og det er viktig at publikum lar utstyret stå i fred.
  Les mer
 • Fritidsboligundersøkelsen 2023

  30.08.2023
  Fritidsboligundersøkelsen 2023 ble gjennomført av Nasjonalparken Næringshage AS på oppdrag fra Oppdal kommune. Nå er rapporten publisert.
  Les mer
 • Sterk og Stødig - oppstart treningsgrupper

  24.08.2023
  Er du 65+? Er du litt mindre stødig enn før? Trenger du å trene styrke og balanse? Nå starter vi opp treningsgrupper igjen.
  Les mer
 • Oppdal til topps i Kommunebarometeret 2023

  17.08.2023
  17. august offentliggjorde Kommunal Rapport resultatene for Kommunebarometeret 2023. For tredje gang siden 2015 gikk vår kommune helt til topps.
  Les mer
 • Forhåndstemming er i gang

  10.08.2023
  Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er i gang! Fra og med torsdag 10. august og frem til fredag 8. september er det mulig å forhåndsstemme i servicetorget på Oppdal Rådhus i åpningstidene 9-15. Vi har utvidet åpningstidene til kl. 18 torsdag 31. august og 7. september. I tillegg er det mulig å forhåndsstemme på biblioteket i Oppdal kulturhus lørdag 26. august og 2. september kl. 11-14. Vi ønsker alle et godt valg.
  Les mer
 • Anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine høst/vinter

  25.08.2023
  Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttets råd og anbefaler en rekke målgrupper en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023.
  Les mer
 • Salg og aktivitet i sentrum

  21.07.2023
  Forslag til retningslinjer for salg og aktivitet i Oppdal sentrum er nå ute på høring.
  Les mer
 • Utleggingsmanntallet - offentlig ettersyn

  12.07.2023
  Frem til valgdagen 11. september ligger utleggingsmanntallet til ettersyn i Servicetorget, Rådhuset, på Oppdalsporten og Joker Festa. Sametingets valgmanntall ligger også til offentlig ettersyn selv om det ikke er sametingsvalg i år.
  Les mer
 • Ønsker du, eller kjenner du noen som ønsker å gjøre en forskjell for personer med funksjonsnedsettelse i Oppdal kommune

  03.07.2023
  Høsten 2023 skal det oppnevnes nytt råd for personer med funksjonsnedsettelse i Oppdal kommunen for perioden 2023-2027. Vi er derfor på jakt etter representanter som vil bidra med å sikre tilgjengelighet, likestilling, arbeid mot diskriminering og like muligheter for alle innbyggere i Oppdal kommune uavhengig av funksjonsnedsettelse. Alle medlemmer i rådet har en viktig og betydningsfull oppgave.
  Les mer
 • Ny forskrift om bruk av fartøy med elektrisk motor

  26.06.2023
  I medhold av Lov om motorferdsel §5 jfr. Forvaltningsloven §37 vedtok Oppdal kommunestyre i møte 1.6.2023 ny forskrift om bruk av fartøy med elektrisk motor på innsjøer mindre enn 2 km2 for Skarvatnet og Orkelsjøen i Oppdal kommune, Trøndelag. Forskriften kunngjøres i henhold til forvaltningslovens §38.
  Les mer
 • Badevannskvalitet i Kullsjøen

  23.06.2023
  Kommunen sjekker badevannskvaliteten ved Kullsjøen badeplass i badesesongen. Miljørettet helsevern tar ut vannprøver fra juni til august etter behov, og ut fra en vurdering av hvordan vannkvaliteten har vært tidligere og siste prøve.
  Les mer
 • Info om aktivitetsstøtte

  12.06.2023
  Kommunestyret har vedtatt endringer i aktivitetsstøtteordningen. Oppdater deg på endringene her!
  Les mer
 • Formannskapets innstilling til økonomiplan 2024 - 2027

  08.06.2023
  Formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig gjennomsyn i servicetorget på Rådhuset, på biblioteket og på hjemmesiden til Oppdal kommune.
  Les mer
 • Dyr på beite - Vis hensyn!

  06.06.2023
  I disse dager slippes 40 000 sau og 700 storfe på beite rundt omkring i Oppdal kommune. Det er disse som ivaretar og opprettholder kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet her i fjellandbruket. Det er laget informasjonsfilmer for å vise hvordan man viser hensyn til beitedyrene gjennom ferdsel, gjerding og båndtvang.
  Les mer
 • Felles nasjonal varslingsprøve

  06.06.2023
  Onsdag 14. juni klokken 12 gjennomfører DSB test av Nødvarsel på mobil og tyfonene (Sivilforsvarets varslingsanlegg) over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.
  Les mer
 • Besøksstrategi Oppdal - Nå kan du bidra!

  01.06.2023
  Vi er nå kommet til tema III i arbeidet med Besøksstrategi Oppdal. I den nettbaserte undersøkelsen ber vi om stort engasjement og mange innspill til «Hvilke ambisjoner og mål skal vi ha for reisemålsutviklingen i Oppdal?». Nå er sjansen for å si hva DU ønsker for reisemålet Oppdal!
  Les mer
 • Følg dagens kommunestyremøte direkte

  01.06.2023
  Tips: Når du er inne og ser på et direktesendt møte, kan du velge å skifte mellom å se "Podiet" eller "Prosjektor". Podiet viser hvem som prater, mens prosjektor viser presentasjoner, forslag og voteringsresultat.
  Les mer
 • Aksellastrestriksjoner

  30.05.2023
  Aksellastrestriksjoner på kommunale veger opphører 1.6.2023 kl. 08:00.
  Les mer
 • Søk om redusert pris for barnehage og SFO

  04.05.2023
  Det er nå lettere for foresatte i Oppdal å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og skole via foresattportalen. Søknadsfrist 1. juni 2023.
  Les mer
 • Varsel om undersøkelser ovenfor sperra i Driva

  10.05.2023
  I forbindelse med kjemisk behandling mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drivaregionen har Veterinærinstituttet, seksjon for Miljø og smittetiltak, blitt forespurt av Miljødirektoratet om å bidra med hydrologiske undersøkelser ovenfor sperra i Driva.
  Les mer
 • Kartlegging og bekjempelse av fremmede planter

  09.05.2023
  Denne sommeren foregår det kartlegging og bekjempelse av fremmede og invaderende planter i hele Orklavassdraget. De to plantene vi først og fremst har fokus på er lupin og kjempespringfrø.
  Les mer
 • Økonomiplan 2024 - 2027

  09.05.2023
  Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for 2024 - 2027 ble presentert for de politiske utvalgene 9. mai kl. 09.00.
  Les mer
 • Åpent informasjonsmøte om årets behandling av Drivaregionen

  04.05.2023
  Åpent informasjonsmøte 10. mai om årets behandling, overvåkingsplan, reetablering av fiskebestander og friskmeldingsprogram av Driva.
  Les mer
 • Seniorkino 12. mai kl. 12.00

  02.05.2023
  Oppdal kommune inviterer til seniorkino fredag 12. mai kl. 12.00 - "Halvdan førr evig".
  Les mer
 • Innbyggerundersøkelsen

  21.04.2023
  Takk til alle 2045 som tok seg tid til å svare på innbyggerundersøkelsen 2023! Kommunedirektøren er fornøyd med at 39 prosent av de 5305 som fikk tilsendt undersøkelsen nå har bidratt til oppdatert informasjon om innbyggernes opplevelse av oppdalssamfunnet. Resultatene vil styrke kunnskapsgrunnlaget til ny kommuneplan og arbeidet med å videreutvikle dialogen med innbyggerne.
  Les mer
 • Tilskudd til store arrangement

  18.04.2023
  Frivillige lag og foreninger kan nå søke tilskudd av Oppdal kommune. Frist 12.05.2023.
  Les mer
 • Godkjente valglister - kommunestyrevalget 2023

  18.04.2023
  Oversikt over godkjente valglister og annen viktig informasjon i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2023 blir publisert under Snarveien "Valg 2023" som du finner på Oppdal kommunes hjemmeside
  Les mer
 • Friskluftsgruppe - turtilbud

  18.04.2023
  Torsdag 20.04 starter vi opp med turtilbudet vårt igjen. Oppmøte ved YX bensinstasjon kl. 11.00. For påmelding eller mer informasjon, kontakt Ambjørg Håker på tlf. 918 96 033
  Les mer
 • Seniorkafé fredag 21. april

  17.04.2023
  Det arrangeres seniorkafé i foajeen i Oppdal kulturhus fredag 21. april kl. 12.00. Påmelding til Jarbjørg Gunnes, tlf 909 77 896 eller Ambjørg Håker 918 96 033.
  Les mer
 • Velkommen til viltkveld med tema hjort

  14.04.2023
  Oppdal kommune arrangerer viltkveld med tema hjort torsdag 27. april kl. 19.30 på kommunestyresalen. Erling Meisingset - en av Norges fremste hjorteforskere forteller om merkeprosjektet "Hjortmerk" og utviklingen av hjortebestanden i vårt distrikt.
  Les mer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 13.01.2016
Sist endret: 16.09.2019 08.18