Kunngjøring: 5. og 6. tildelingsrunde kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Formål med ordningen: Hensikten er å avhjelpe situasjonen i kommuner med næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak. Departementet forventer at kommunene tildeler midlene til bedriftene raskest mulig for å bedre situasjonen for bedrifter og deres ansatte. Oppdal kommune har fått tildelt hhv. 500.000 NOK og 1.187.000 NOK i femte og sjette runde av ordningen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Se mer om ordningene på

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/aktuelt-na/kommunal-kompensasjonsordning-for-lokale-virksomheter/id2846130/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-500-millioner-kroner-til-koronakompensasjon-til-hardt-rammede-naringer/id2893240/

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Hvem kan søke

Virksomheter med økonomisk aktivitet i Oppdal kommune kan søke om kompensasjon til tap eller ekstra kostnader som følge av smitteverntiltak innført høsten 2021, og som er i tråd med målsetting for ordningen. Tilskuddet til Oppdal kommune blir fordelt til virksomheter etter hvor hardt virksomheten er rammet av smitteverntiltak basert på tap og/eller ekstra kostnader i denne forbindelse.

Det kan søkes om inntil 100 % av dokumenterte tap og kostnader. Det må oppgis annen form for kompensasjon eller støtte som er mottatt og kommer til fratrekk på støttebeløp fra Oppdal kommune. Feilaktig informasjon kan gi grunnlag for tilbakebetaling av kompensasjonen.

Behandling av søknadene vil følge veileder for den nasjonale notifiserte ordningen under Covid-19 rammeverket (Veileder – H-2496). Støtten gis i tråd med statsstøttereglementet. Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Hvordan søke

Søknad må legges inn på regionalforvaltning.no innen søknadsfristen. Søk opp «kompensasjonsordning oppdal».

Tap og ekstra kostnader må være dokumentert og attestert med signatur. Oppdal kommune forbeholder seg retten til å ta ettersyn etter tildeling og kreve tilbakebetaling om dokumentasjon viser seg å være feilaktig eller mangelfull. Dokumentasjon på tap/kostnader må lastes opp som vedlegg til søknaden.

Dokumentasjon av tap eller kostnader:
- Liste over kansellerte ordre/avbestillinger eller
- Sammenstilling av tap med tilsvarende periode
- Bilagsoversikt på ekstra kostnader

Kostnader må være som konsekvens av myndighetenes smitteverntiltak, for eksempel ekstra renhold/bemanning/kostnader med nedstenging/permittering.

Frist for å søke: 28. januar 2022

Ta kontakt på post@nasjonalparkhagen.no hvis du trenger bistand med å søke.

Behandling: Søknadene blir behandlet i formannskapet 15. februar 2022. Innvilgede tilskudd blir utbetalt til kontonummer oppgitt i søknaden i etterkant av behandling. Det er søker som er ansvarlig for å oppgi korrekt kontonummer.

Statsstøtteregelverket

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte.
Nærings- og fiskeridepartementet har laget en veileder i offentlig støtte. KMD har notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale
kompensasjonsordningen. Departementet har bedt kommunene bruke den notifiserte ordningen for alle tilskudd i denne femte og sjette tildelingsrunden fra departementet.

Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket eller under andre deler av regelverket.
Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.


Publisert: 12.01.2022
Sist endret: 10.01.2022 09.56