Tilskudd til inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Nå er det mulighet for å søke midler til tiltak som skal bidra til inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

    • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
    • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
    • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.
 
Les mer om tilskuddsordningen på www.bufdir.no/Tilskudd
 
Ta kontakt på e-post: sjur.vammervold@oppdal.kommune.no eller per telefon på 72 40 18 27 dersom det er spørsmål til ordningen.
Søknadsfristen er 10. desember 2018. 
Søknaden sendes inn på Bufdir sin søknadsportal: https://soknadsportal.bufdir.no/#login

Publisert: 20.11.2018
Sist endret: 20.11.2018 10.48