Skatt og gebyr/priser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gebyr/betalingssatser 2018

 Forskrift gebyrregulativ for Plan og forvaltning

Her kan du lese forskrift gebyrregulativ

Gebyr for medgått tid (timepris)

2.1 a

 

Kontorarbeid

 

Time

 

1 100

 

2.1 b

 

Feltarbeid

 

Time

 

1 300

 

Gebyr plansaker

Planavklaringsmøte

 

   

3.1.1.a

 

Oppstartsmøte, refunderes ved mottak av plan innen 12 mnd

 

Møte

 

2 200

 

3.1.1.b

 

Behandling av planforespørsel

 

Møte

 

6 300

 

Behandling av detaljreguleringsplan

 

   

3.1.2.a

 

Enkel plan

 

Sak

 

34 800

 

3.1.2.b

 

Mer omfattende plan

 

Sak

 

48 500

 

3.1.2.c

 

Komplisert plan

 

Sak

 

65 000

 

Gebyr ved avbrutt planbehandling

 

   

3.1.3.a

 

Planen er journalført – saksbehandling ikke påbegynt

 

Sak

 

1 500

 

3.1.3.b

 

Saken er under forberedelse for behandling i Bygningsrådet

 

Sak

 

7 300

 

3.1.3.c

 

Saken er behandlet i Bygningsrådet

 

Sak

 

16 300

 

3.1.3.d

 

Saken er utlagt til offentlig ettersyn og sendt på høring

 

Sak

 

26 000

 

Søknad om planendring

 

   

3.1.4.a

 

Vesentlig endring, gebyr som 3.1.2.a eller 3.1.2.b

 

Sak

 

 

3.1.4.b

 

Mindre vesentlig endring - politisk behandling

 

Sak

 

29 800

 

3.1.4.c

 

Mindre vesentlig endring - delegert behandling

 

Sak

 

5 600

 

 

Gebyr byggesaker

3.2.1. Ajourhold av kart

 

   

3.2.1.a

 

Innmåling av ferdig bygde felles atkomstveger/private veger

 

Pr. 100 lm

 

1 600

 

     

3.2.2. Tiltak som krever søknad og som kan forestås av tiltakshaver § 20-4

 

   

3.2.2.a

 

Søknad der tiltakshaver er ansvarlig. Med oppdatering i off. reg.

 

Sak

 

5 500

 

3.2.2.b

 

Søknad der tiltakshaver er ansvarlig. Uten oppdatering i off. reg.

 

Sak

 

2 800

 

3.2.2.c

 

Driftsbygning i landbruket

 

Sak

 

7 300

 

3.2.2.d

 

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

 

Sak

 

5 500

 

3.2.2.e

 

Skilt og reklame

 

Sak

 

2 800

 

       

3.2.5. Tiltak som krever søknad og tillatelse, § 20-3

 

   

3.2.3.1.a

 

Bolig, fritidsbolig, første boenhet, ett-trinns - 3 uker

 

Sak

 

19 500

 

3.2.3.1.b

 

Bolig, fritidsbolig, første boenhet, ett-trinns - 12 uker

 

Sak

 

21 400

 

3.2.3.1.c

 

Bolig, fritidsbolig, første boenhet, to-trinnssøknad, inkl. 1 IG

 

Sak

 

31 300

 

3.2.3.1.d

 

Tillegg f.o.m. igangsettingstillatelse (IG) nr. 2, pr. IG

 

Sak

 

2 300

 

3.2.3.1.e

 

For boenhet 2 - 5, tillegg på 50 % pr. enhet regnet av 3.2.5.1.a

 

   

3.2.3.1.f

 

F.o.m. boenhet 6, tillegg på 20 % pr. enhet regnet av 3.2.5.1.a

 

   
       
       

3.2.3.2

 

Oppføring, tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg av andre typer tiltak enn 3.2.3.1 For eksempel anneks, kontor – næringsbygg, garasje, lager, bygg til offentlig eller privat tjenesteyting eller lignende (listen er ikke uttømmende)

 

   

3.2.3.2a

 

For tiltak med bruksareal 0 -15 m2

 

Sak

 

2 800

 

3.2.3.2 b

 

For tiltak med bruksareal 16 - 50 m2

 

Sak

 

7 300

 

3.2.3.2.c

 

For tiltak med bruksareal 51- 100 m2

 

Sak

 

11 200

 

3.2.3.2.d

 

For tiltak med bruksareal 101 – 150 m2

 

Sak

 

17 800

 

3.2.3.2.e

 

For tiltak med bruksareal 151 – 300 m2

 

Sak

 

22 300

 

3.2.3.2.f

 

For bruksareal over 300 m2 tas gebyr som for e med tillegg pr m2

 

Sak

 

41.pr.m2

 

3.2.3.2.g

 

For avklaring med andre myndigheter eller nabomerknader som fører til at søknaden må behandles som en 12-ukerssak, kommer et tilleggsgebyr

 

Sak

 

2 000

 

       

3.2.3.3

 

Andre søknadspliktige tiltak som omsøkes med ansvarsrett

 

   

3.2.3.3.a

 

Midlertidig, transportabel bygning

 

Sak

 

5 500

 

3.2.3.3.b

 

Fasadeendring

 

Sak

 

5 500

 

3.2.3.3.c

 

Bruksendring uten vurdering av unntak fra TEK

 

Sak

 

5 500

 

3.2.3.3.d

 

Bruksendring med vurdering av unntak fra Teknisk forskrift, jfr pbl § 31-2

 

Sak

 

11 400

 

3.2.3.3.e

 

Riving av bygning inntil 100 m2

 

Sak

 

2 800

 

3.2.3.3.f

 

Riving av bygg over 100 m2 med avfallsplan og miljøsaneringsrapport

 

Sak

 

5 500

 

3.2.3.3.g

 

Deling eller sammenslåing av en tomt uten politisk behandling

 

Sak

 

5 500

 

3.2.3.3.h

 

Delingssak med politisk behandling

 

Sak

 

9 600

 

3.2.3.3.i

 

Innhegning mot veg mv.

 

Sak

 

5 500

 

3.2.3.3.j

 

Vesentlige terrenginngrep

 

Sak

 

5 500

 

3.2.3.3.k

 

Anlegg av veg, parkeringsplass, landingsplass, mindre omfang

 

Sak

 

5 500

 

3.2.3.3.l

 

Anlegg av veg, parkeringsplass, landingsplass, større omfang

 

Sak

 

19 100

 

3.2.3.3.m

 

Opparbeidelse av veg, vann og avløp i ferdig felt etter reguleringsplan med teknisk kart som viser infrastruktur som vann og avløp

 

Sak

 

9 600

 

3.2.3.3.n

 

Plassering av skilt og reklame som krever ansvarsrett

 

Sak

 

5 500

 

3.2.3.3.o

 

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner

 

Sak

 

2 800

 

3.2.3.3 p

 

For avklaring med andre myndigheter eller nabomerknader som fører til at søknaden må behandles som en 12-ukerssak, kommer et tilleggsgebyr

 

 

2 000

 

       

3.2.3.4

 

Endring av gitt tillatelse

 

   

3.2.3.4.a

 

Endring av gitt tillatelse faktureres med 25% av opprinnelig byggesaksgebyr for tiltaket

 

   
       

3.2.3.5

 

Godkjenning av selvbyggeransvar

 

   

3.2.3.5a

 

Godkjenning av selvbyggeransvar

 

Sak

 

1 400

 

       
       

Dispensasjonssaker

 

   

3.2.3.6 a

 

Dispensasjon fra plan som skal til høring, politisk behandling

 

Sak

 

12 000

 

3.2.3.6.b

 

Dispensasjon fra plan som ikke skal til høring, politisk behandl.

 

Sak

 

9 700

 

3.2.3.6.c

 

Dispensasjon fra plan som ikke skal til høring, delegert behandl

 

Sak

 

5 700

 

3.2.3.6.d

 

Dispensasjon fra plan som skal til høring, delegert behandling

 

Sak

 

7 800

 

       

Refusjonssaker

 

   

3.2.3.7.a

 

Planbehandling og refusjonsvedtak, etter medgått tid, minimum

 

Sak

 

6 100

 

3.2.3.7.b

 

Kostnadskontroll/fastsetting av kostnadsfordeling, etter medgått tid, minimum

 

Sak

 

6 100

 

       

3.2.3.8

 

Avbrutt saksbehandling

 

   

3.2.3.8.a

 

Det er foretatt mottakskontroll i saken og gitt skriftlig tilbakemelding

 

 

1 200

 

3.2.3.8.b

 

Saken er sendt på høring og blir trukket før realitetsbehandling

 

 

3 400

 

3.2.3.8.c

 

For saker som er ferdig behandlet med vedtak tas det fullt gebyr selv om tiltaket aldri blir utført

 

   
Gebyr matrikkel (oppmåling etc)

Oppmålingsforretning

 

   

4.1

 

Oppretting av matrikkelenhet

 

   

4.1.1

 

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 

   

4.1.1.a

 

areal fra 0 - 2000 m2

 

Sak

 

19 500

 

4.1.1.b

 

areal fra 2001 m2 – økning pr. påbegynt da

 

Sak

 

3 300

 

4.1.1.c

 

Areal over 10 da - etter medgått tid, minstepris

 

Sak

 

44 300

 

4.1.1.d

 

Oppretting av matrikkelenhet - tilleggsareal inntil 250 m2

 

Sak

 

7 800

 

4.1.1.e

 

Oppretting av matrikkelenhet - tilleggsareal fra 251 til 500 m2

 

Sak

 

11 000

 

4.1.1.f

 

Oppretting av matrikkelenhet - tilleggsareal fra 0,5 til 2,0 da

 

Sak

 

17 500

 

4.1.1.g

 

Oppretting av matrikkelenhet – tilleggsareal mer enn 2 da

 

Sak

 

19 500

 

4.1.1.h

 

Punktfeste

 

Sak

 

7 800

 

       

4.1.2

 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 

   

4.1.2.a

 

areal fra 0 – 2000 m2

 

Sak

 

4 700

 

4.1.2.b

 

areal fra 2000 m2 – økning pr. påbegynt da

 

Sak

 

1 800

 

       

4.1.3

 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

 

   
 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon

 

   

4.1.3.a

 

areal fra 0 – 250 m2

 

Sak

 

7 800

 

4.1.3.b

 

areal fra 251 –  2000 m2

 

Sak

 

17 400

 

4.1.3.c

 

areal fra 2 001 m2 – økning pr. påbegynt da

 

Sak

 

3 100

 

       

4.1.4

 

Oppretting av anleggseiendom

 

   

4.1.4.a

 

volum fra 0 – 2 000 m3

 

Sak

 

20 700

 

4.1.4.b

 

volum fra 2 000 m3 – økning pr. påbegynt 1 000 m3

 

Sak

 

3 100

 

4.1.5

 

Registrering av eksisterende jordsameie

 

Sak

 

 
       

4.2

 

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

 

   
 

Gebyr som 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 og 4.1.5 med kr. 2 000 i tillegg.

 

   

4.2.1

 

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 

Sak

 

 
       

4.3

 

Grensejustering

 

   

4.3.1

 

Grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

 

   

4.3.1.a

 

areal fra 0 – 250 m2

 

Sak

 

7 800

 

4.3.1.b

 

areal fra 251 m2 – 500 m2

 

Sak

 

11 000

 

       

4.4

 

Arealoverføring

 

   

4.4.1

 

Grunneiendom, festegrunn, jordsameie og anleggseiendom

 

   

4.4.1.a

 

areal fra 0 – 250 m2

 

Sak

 

8 200

 

4.4.1.b

 

areal fra 251 m2 – 500 m2

 

Sak

 

12 400

 

 

Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på

 

Sak

 

7 600

 

       

4.5

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensa tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

 

   

4.5.a

 

for inntil 2 punkter

 

Sak

 

1 900

 

4.5 b

 

for overskytende grensepunkter, pr punkt

 

Sak

 

600

 

       

4.6

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensa ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegge rettigheter

 

   

4.6.a

 

for inntil 2 punkter

 

Sak

 

7 100

 

4.6 b

 

For overskytende grensepunkter pr. punkt

 

Sak

 

2 400

 

 

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

   
       

4.7

 

Privat grenseavtale

 

   

4.7.a

 

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

 

Sak

 

6 100

 

4.7.b

 

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

 

Sak

 

3 200

 

       

4.8

 

Utstedelse av matrikkelbrev

 

   

4.8.a

 

Matrikkelbrev inntil 10 sider, gebyr i samsvar med forskrift

 

Sak

 

p.t 175

 

4.8.b

 

Matrikkelbrev over 10 sider, gebyr i samsvar med forskrift

 

Sak

 

p.t 350

 

       

4.9.

 

Innhenting av informasjon fra Norsk Eiendomsinformasjon AS

 

Sak

 

Etter kostnad

 

 

Gebyr seksjonering/reseksjonering

Krav om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

 

   

5.1.1.a.

 

Sak som krever befaring =5 rettsgebyr à kr

 

Sak

 

P.t 5 245

 

5.1.1.b.

 

Sak som ikke krever befaring =3 rettsgebyr à kr

 

Sak

 

P.t 3 147

 

 

Gebyr utslipp

Behandling av søknad om utslippstillatelse for sanitært avløp

 

   

6.1.a

 

Anlegg der utslippet er kalkulert til <15 pe

 

Sak

 

10 000

 

6.1.b

 

Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 15 og 49 pe

 

Sak

 

15 400

 

6.1.c

 

Anlegg der utslippet er kalkulert til mellom 50 og 1000 pe

 

Sak

 

31 400

 

6.1.d

 

Ny søknad for anlegg der utslippstillatelse foreligger - 70 % av punktene a, b og c.

 

Sak

 

 

Sanitært utslipp som ikke er godkjent

 

   

6.2.

 

Minstegebyr

 

Sak

 

10 400

 

Kontroll- og tilsynsgebyr for sanitært avløpsanlegg

 

   

6.3.

 

Minstegebyr

 

Sak

 

8 400

 

     

Påslipp til kommunalt avløpsnett

 

   

6.5.a

 

Påslippstillatelse sanitært avløpsvann

 

Sak

 

9 800

 

6.5.b

 

Påslippstillatelse oljeholdig avløpsvann

 

Sak

 

9 800

 

 

Gebyr konsesjonsøknad

7.1.a    Søknad om konsesjon uten priskontroll    Sak    3 200
7.1.b    Søknad om andre konsesjonssaker enn pkt.a     Sak    5 000
7.1.c    Behandling av søknader om deling etter jordloven    Sak    2 000

 

Gebyr feiing og tilsyn
  2018
Feiegebyr bolig 460 eks. mva.
Feiegebyr fritidsbolig 438 eks. mva.

 

Gebyr avfall

Avfallsgebyr (eks. mva)

  2017
Boliger og leiligheter 2553
Fritidseiendommer  954

 

Gebyr for slam

Slamgebyr (eks. mva)

  2017
HUSHOLDNINGER  
Bolig inntil 4 m3 1746
FRITIDSBOLIGER  
Tømming fritidsbolig:  
Tett tank 0-6 m3 2297
Slamavsk. 0-2,4 m3 1961
Slamavsk. 2,4-6 m3 2633
Minirens 0-6 m3 2297
DIV. TILLEGG  
Pris pr.m3 over  4/6 m3 (husholdning og fritid)   397
Ekstra tømming, fritidsboliger * 2909
Ekstra tømming, husholdninger * 5045
Nødtømming, fritid ** 4070
Tank ikke påvist/utilgjengelig for tømming   761

 * Tømmes innen 7 dager

** Tømmes innen 24 timer

Årsgebyret for fritidsboliger vil være avhengig av tømmefrekvensen på anlegget. Eksempelvis skal godkjent anlegg for slamavskiller på 4 m3 tømmes hvert fjerde år. Årsgebyret blir da (eks. mva): kr. 2633/4 = kr. 658,25

Gebyr for vann og avløp

Vann- og avløpsgebyrer

  2017
Vanngebyr, fastledd 565
Vanngebyr, pr. m3 12,00
Avløpsgebyr, fastledd 635
Avløpsgebyr, pr. m3 12,90

 

Gebyr hjemmehjelp og andre tjenester i Hjemmetjenesten

Hjemmehjelp, abonnement pr. mnd

  2017
Inntekt under 2 G   186
Inntekt 2-3 G   755
Inntekt 3-4 G 1198
Inntekt 4-5 G 1725
Inntekt over 5 G 2308

Hjemmehjelp, heldøgns omsorgsboliger

  2017
Inntekt under 2 G   186
Inntekt 2-3 G   971
Inntekt 3-4 G 1487
Inntekt 4-5 G 2035
Inntekt over 5 G 2587

 Hjemmehjelp, andre tjenester

  2017
Matombringing     92
Frokost/aftens     36
Trygghetsalarm pr. mnd   160
Dagtilbud pers. med demens     81
Enhetspris pr. time   247
Helpensjon BOAS pr. mnd 5001
Halvpensjon BOAS pr. mnd 2816
Vask/leie av tøy, pr. mnd   326

 

Pris utleie kommunale bygg, møterom, idrettsanlegg, utearealer

Pris utleie kommunale bygg, møterom, idrettsanlegg, utearealer

 

Priser barnehage

Betalingssatser barnehage, betaling pr. mnd. Juli måned er betalingsfri.

Foreldrebetaling

oppholdstid

 

SATS 2017

 

SATS 2018

 

Prosentvis

  økning

 

5 dager

 

2730

 

2910

 

6,6 %

 

4 dager

 

2185

 

2330

 

6,6 %

 

3 dager

 

1706

 

1825

 

7 %

 

Kjøp av ekstra dag

 

360

 

370

 

2,6 %

 

 

Foreldrebetaling

matpenger Pikhaugen, Høgmo og Midtbygda  barnehager

 

SATS 2017

 

SATS 2018

 

Prosentvis

  økning

 

5 dager

 

275

 

375

 

 

4 dager

 

220

 

300

 

 

3 dager

 

165

 

225

 

 

 

Foreldrebetaling

matpenger Drivdalen og Lønset barnehager

 

SATS 2017

 

SATS 2018

 

Prosentvis

  økning

 

5 dager

 

 

400

 

 

4 dager

 

 

320

 

 

3 dager

 

 

240

 

 

 

Drivdalen og Lønset barnehage har pr. i dag høyere pris på matpenger og serverer frokost alle dager i motsetning til de andre barnehagene som kun har tilbud om grøt til frokost 2 dager pr. uke

 

Bleieavtale

 

SATS 2017

 

SATS 2018

 

Prosentvis

  økning

 

5 dager

 

90

 

95

 

5,5 %

 

4 dager

 

75

 

75

 

 

3 dager

 

60

 

60

 

 

 

 

Priser SFO

 

SFO 2018
Over 15 timer pr. uke 2332
Inntil 15 timer pr. uke 1707
2 ettermiddager  8,52
Tilleggsdager  460
Enkelttimer  108
Matpenger  231

 

Skatteoppkrever

Oppdal kommune samarbeider med Sunndal kommune om felles skatteoppkrever. Skatteoppkreverkontoret behandler alle henvendelser som gjelder betaling av  skatt og arbeidsgiveravgift. Kontoret administrerer arbeidsgiverkontrollen.

Skatteoppkreverkontoret er på Sunndalsøra, og du kommer i kontakt med de på følgende måte:

Besøksadresse:
Rådhuset, Romsdalsvegen 2, Sunndalsøra

Telefonnummer:
71 69 90 00

E-postadresse:
postmottak.skatt@sunndal.kommune.no

Postadresse:
Skatteoppkreveren i Oppdal og Sunndal, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra

Nettside:
Sunndal.kommune.no

Eiendomsskatt

Kommunestyret vedtar hvert år hvilke regler eiendomsskatten skal beregnes etter.

Under budsjettbehandlingen i desember 2017 bestemte kommunestyret at skatten for 2017 skal være slik:

  • 3,40 promille for bebygde boligeindommer, bebygde fritidseiendommer og boligdelen av gardsbruk. Skatten beregnes etter at fastsatt bunnfradrag på kr 450.000 er trekt ifra takseringsverdien.
  • 2,0 promille for ubebygde grunneiendommer.
  • 7,0 promille for øvrige eiendommer.

Med hjemmel i Eigedomsskattelovens § 7 skal følgende fritak for eiendomsskatt gjelde:

  • Eiendommer til institusjoner som utfører funksjoner som naturlig tilhører det offentlige.
  • Bygninger av historisk verdi, - nærmere definert til bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven.
  • Boliger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring.
  • Kirker og bygninger som brukes til kirkelige handlinger.
  • Landbrukseiendommer. Men bygninger som ikke er en del av landbruksdriften blir skattelagt.
  • Bygninger som er fredet i medhold av kulturminneloven.
  • Bygninger som ligger i verneområdene etter forvaltningsplanen for Dovrefjell og Trollheimen. Men i områder som har status som brukssoner og soner med spesiell tilrettelegging og tiltak, skal det likevel være eiendomsskatt.

Eiendomskattelisten 2017

Takseringsmetode

Takseringen blir utført av en takstnemnd som er oppnevnt av kommunestyret.  Hvert 10. år blir det gjennomført omtaksering, noe som siste gang ble gjennomført foran skatteutskrivingen i 2012. I løpet av 10-årsperioden blir nyopprettede eiendommer og nye bygninger taksert for første gang.

Etter reglene i Eigedomsskattelova  skal eiendommene takseres etter omsetningsverdi. Å foreta grundige undersøkelser om omsetningsverdien for drøyt 7.000 eiendommer er ikke mulig. Derfor har takstnemnda fastsatt normer og et regelverk som skal sikre likebehandling. For å unngå at noen får takst over omsetningsverdi har normene blitt forsiktig anslått.

Detaljert informasjon om taksten og skatten har blitt sendt til hjemmelshaverne i forbindelse med takseringen.  Sammen med meldingen fulgte en forklaring på hvordan taksten og skatten har blitt beregnet. De som ikke finner igjen takseringsmeldingen fra i fjor kan få en kopi ved å henvende seg til kommunen.

Taksten fastsettes på grunnlag av fakta og skjønn. Fakta om tomtestørrelse, bygningstype, bruksareal og bygningsalder er hentet fra eiendomsregisteret. Alle bebygde eiendommer har blitt befart, og det er gjort en skjønnsmessig vurdering av faktorer som drar opp eller ned eiendommens verdi i forhold til en matematisk verdiberegning. Du kan lese mer om takseringsmetodikken i takstnemndas retningslinjer. Der vil du blant annet se at kommunen er delt inn i flere takstsoner.

Klagebehandling og betaling

Med virkning fra 2013 har eiendomsskatteloven blitt endret slik at det er adgang til å klage over taksten i 6 uker hvert år i forbindelse med skatteutskrivingen. Men det er ikke adgang til å klage på samme grunnlag som tidligere klager. Klagefristen for i år er 18. april 2017.

En klage skal være skriftelig, og må inneholde opplysninger om eiendomsnummer og en begrunnelse. Dersom det klages på feil i faktagrunnlaget for bygninger og tomt, ber vi om at dette dokumenteres så godt som mulig, for eksempel ved hjelp av bygningstegninger. Faktagrunnlaget for eiendommene ble sendt ut ved omtakseringen i 2012. Dersom du ikke finner igjen dette, kan du be kommunen om en kopi. Før man klager på fakta er det viktig at man først setter seg inn i hvilke måleregler som har blitt benyttet. Dette ble beskrevet da vi høsten 2011 ba om hjelp til å kontrollere faktaopplysningene.

Dersom klagen gjelder skjønnsutøvelsen, bør man først sjekke om den har blitt utført i tråd med takstnemnda sine retningslinjer. Til bedre klagen er begrunnet til lettere blir det å ta stilling til den.

Klagene blir først lagt fram for takstnemnda, som har mulighet til å omgjøre vedtaket sitt. Dersom de holder fast på taksten, går klagen til overtakstnemnda. All klagebehandling blir bekostet av kommunen.

Selv om du klager på taksten må eiendomsskatten betales til forfall. Dersom du får medhold vil for mye innbetalt beløp bli tilbakebetalt med tillegg av lovbestemt rente.

Krav på eiendomsskatt blir sendt to ganger i året sammen med andre eiendomsavgifter. Første termin skal betales innen 20. mars, og 2. termin innen 20. oktober. Eiendomsskatt som er mindre enn 50 kroner blir ikke innkrevd.

Ofte stilte spørsmål om eiendomsskatt

1. Hvordan er bygningene målt? 

Arealet i matrikkelregisteret legges til grunn for taksten. Det er gjennomført befaring med kontroll av opplysningene. I tillegg har eierne blitt bedt om å sjekke et tilsendt faktaskjema. Informasjon om hvordan arealet beregnes finner du her. Dersom det ennå er feil i arealopplysningene, kan du sende klage på taksten. Se under klagebehandling og betaling.

2. Hvordan er tomten målt?

Tomtearealet er beregnet fra kart. Arealet kan i noen tilfeller avvike fra det som er oppgitt på eiendommens målebrev eller i skylddelingsforretning. Dette trenger ikke å bety at det beregnede arealet vi har gått ut fra er feil. Avvik skyldes ofte at tomtegrensen ble oppmålt til felles adkomstveg, mens arealet i denne sammenhengen er beregnet til veggrøft. I andre tilfeller skyldes forskjellen at arealet som er oppgitt i målebrevet var unøyaktig beregnet. Her kan du lese mer om tomteareal.

3. Eiendomsskattetaksten stemmer ikke med verditaksten jeg nettopp har tatt på huset mitt. Skal jeg klage?

Skattetaksten er en sjablongtakst basert på areal og bestemte vurderingsfaktorer. Den vil derfor aldri bli helt lik verditaksten. Dersom verditaksten og andre forhold tyder på at taksten er satt høyere enn eiendommens omsetningsverdi, bør du vurdere å klage.

4. Eiendomsskattetaksten stemmer ikke med likningsverdien på huset mitt. Er det gjort en feil? 

De to takstene er ikke det samme. Eiendomskattetaksten er for å beregne eiendomskatt til kommunen. Likningsverdien er for å beregne formuesskatt. Faktorene som legges til grunn er ikke helt like.

5. Jeg har store skader som neppe kan være registrert. Skal ikke dette spille inn på taksten?

Vi har bare gjennomført en utvendig besiktigelse. Standarden på bygningene har blitt vurdert med bruk av "indre faktorer". Du kan lese mer om dette i informasjonen som ble sendt sammen med takstvedtaket. Dersom du mener at skadene ikke er tilstrekkelig hensyntatt, kan du klage.

6. Jeg har en festet tomt. Hvorfor skal ikke grunneier betale eiendomsskatten? 

Som fester får du alle rettigheter som grunneier til vanlig sitter med. Plikten til å betale eiendomsskatt faller derfor på festeren.

7. Jeg har fått krav om å betale eiendomsskatt på en hytte jeg ikke eier. Det er bare grunnen jeg er eier til.

Vi går ut fra hvem som står oppført som hjemmelshaver til eiendommen. Privatrettslig avtale mellom deg og hytteeieren blir det ikke tatt hensyn til fra vår side. Ved å tinglyse hjemmelsovergang på eiendommen eller skille den ut som en festet tomt vil eiendomsskatten bli flyttet til riktig eier.

8. Hytta mi ligger på en tomt sammen med flere andre hytter med andre eiere. Hvordan skal skatten fordeles? 

Eiendomsskatteloven tar ikke stilling til privatrettslige avtaler. Eiendomsskatten på slike eiendommer må deles mellom de forskjellige eierne internt.

9. Er det tatt hensyn til at det ikke er innlagt strøm og vann på hytta mi?

Hus og hytter av eldre dato med enkel og lite tidsmessig standard har fått lavere indre vurderingsfaktor enn moderne bygg. Uten å ta konkret stilling til fasilitetene for hvert enkelt bygg, er det dermed lagt inn en "rabatt" i takstnormene. Les mer om retningslinjene for takseringen her.

10. Jeg eier en seksjonert leilighet, og forstår ikke hvordan taksten er bereget. Kan dere hjelpe meg?

Ved taksering av seksjonerte eiendommer er eierbrøken ganget med takstverdien for alle seksjonene. Skjemaet kan være litt vanskelig å forstå, derfor er det laget et eksempel med forklaringer.

11. Kan jeg få utført en egen takst av godkjent takstmann, og kreve at den heller skal brukes?

Nei. Årsaken til dette er at takseringen skal sikre likebehandling av eiendommene.

12. I meldingen om grunnlaget for takst og skatt står det en rubrikk som heter "opplysninger - korreksjoner" som jeg ikke forstår. Kan dere hjelpe meg?

Verdiberegningene er basert på data fra eiendomsregisteret og retningslinjene til takstnemnda. Det er ikke alltid disse datakildene er gruppert på samme måte. Les mer om disse tilfellene, og hvordan korreksjonene er gjort..

13. Jeg har klaget på taksten. Kan jeg vente med å betale skatten til klagen er behandlet?

Nei. Skatten må betales til forfall. Dersom du får medhold i klagen vil for mye betalt skatt bli tilbakebetalt med renter.

14. Det er flere hjemmelshavere til eiendommen, men bare mitt navn står i skattelisten. Er det gjort en feil? 

Nei. Når det er flere hjemmelshavere bruker vi den ene som eierrepresentant. Vi legger til grunn at eierrepresentanten informerer de andre hjemmelshaverne om taksten, og at en eventuell klage skrives i fellesskap.


Publisert: 09.02.2016 10:40
Sist endret: 07.02.2017 11:10
Oppdal rådhus

Besøksadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Posadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Telefon: 72 40 10 00