Reindrift

Reindrifta i Trollheimen (Trollheimen Sitje) er Norges sør-vestligste sør-samiske tamreindrift. Det beites i to fylker - Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Det har vært kontinuerlig reindrift i Trollheimen siden før forrige århundreskifte og fram til i dag.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Reindrifta i Trollheimen

Reindrifta i Trollheimen har en vinterflokk på 1.600 dyr, fordelt på fem sijte-andeler. Sijte er en gruppe reineiere som utøver reindrift i fellesskap på bestemte arealer.

Tamrein er det eneste beitedyret som benytter utmarksområdene hele året. Områdene i Trollheimen benyttes som beiteland for tamrein gjennom store deler av året. Dersom du møter reinen når du er på tur anbefaler vi at du setter deg ned og nyter synet, og lar dem går videre i fred og ro.

I tidsrommet 1. april – 20. august er det generell båndtvang for hunder med hjemmel i både Viltloven og Reindriftsloven. Men i følge Reindriftsloven pålegges eier og besitter av hund et særlig ansvar for at hunden ikke løper løs i områder der tamrein oppholder seg uten at hunden er fulgt på forsvarlig måte. Selv når hunden er under kontroll eller er bundet, har hundeeier eller besitter ansvar for at reinen ikke blir unødig uroet eller skremt. Oppdal kommune har i tillegg en egen forskrift om båndtvang for hund   med bestemmelser om utvidet båndtvang til 31. oktober i områder der bufe beiter.

Les mer om reinsdrifta i Trollheimen på internettsidene til Trollheimen Sitje

Reindriftsforvaltninga for Trollheimen kan du lese mer om hos Statsforvalteren i Trøndelag

Felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen og Ilfjellet

Felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen og Illfjellet» er et felles prosjekt for kommunene Midtre-Gauldal, Orkland, Rindal, Rennebu og Oppdal. De to sistnevnte kommune har fått ansvar for administrasjon av prosjektet. 

Formålet med prosjektet er at kommunene med areal i Trollheimen og Ilfjellet, med støtte fra Statsforvaltern i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune, lager et kunnskapsgrunnlag som skal kunne anvendes direkte i de utredninger som følger av evt. nye planlagte tiltak og planforslag som berører reindriftsområdet. Dette for å sikre et felles, og best mulig, kunnskapsgrunnlag for fremtidig arealforvaltning innenfor Trollheimen og Ilfjellet og sikre en fremtidig økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig beitebruk i Trollheimen.  

Trollheimen og Ilfjellet har mange rike fjellbeiter som i stor grad brukes til beite for bufe også. Konfliktgraden i forhold til hytteutbygging og ferdsel er i enkelte områder i ferd med å bli høy også i forhold til utmarksbeite med bufe. Prosjektet tar derfor utgangspunkt i all beitebruk i området, både med tamrein og bufe.

For å gjennomføre selve utrednignsarbeidet ble det leid inn ekstern konsulent, og firmaet Naturrestaurering AS ble valgt. Sluttproduktet er en rapport og et kartlag. Kommunestyret i Oppdal hadde sluttrapporten til behandling 27.01.22, og fattet følgende vedtak:  

1Kommunestyret i Oppdal tar inngrepskart over Trollheimen og rapporten «Felles kunnskapsgrunnlag for beitebruken i Trollheimen», datert 20.12.2021, til orientering. 


2. Inngrepskartet og rapporten legges til grunn ved rullering av Kommuneplan for Oppdal og ved behandling av reguleringsplaner, og nye tiltak innenfor, eller som påvirker beiteområdene i Trollheimen.

3. Kommunestyret finner bufedelen mangelfull og ber kommunedirektøren om en tilleggsutredning vedr beitebruk og sæterdrift for sau og storfe. Kommunedirektøren avklarer om de øvrige kommuner vil ta del i en tilleggsutredning. Arbeidet finansieres ved bruk av resterende midler til kunnskapsgrunnlag-arbeidet.

4.Kommunestyret anmoder Statsforvalteren å sørge for at kartgrunnlaget for reinbeiteområdet rettes opp i tråd med tidligere juridiske avklaringer og faktisk bruk.

 

Kontaktopplysninger

Rådgiver landbruk Anne Karin Botnan

e-post: anne.botnan@oppdal.kommune.no

Tlf:  918 96 049


Publisert: 04.03.2016
Sist endret: 22.02.2022 11.01