Landbruksforvaltningen

Landbruksforvaltningen i Oppdal kommune er en del av enheten Plan og forvaltning.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ansvarsområder

 Våre hovedansvarsområder er lovforvaltning, rådgivning og forvaltning innen jord-,skogbruk og utmark.

Ansatte

Ansatte i landbruksforvaltningen
Navn Til stedeTelefon/E-post

Gro Aalbu

Fagleder kultur,landbruk og miljø

Man, ons, tors, fre  

72 49 18 11   gro.aalbu@oppdal.kommune.no

Fagomr: Koordinere arbeidsoppgaver, plan og arealsaker, jordlov, konsesjonslov, årsrapportering/KOSTRA,  budsjett/regnskap, KF-kvalitet, pelsdyr, landbruksplan, sæterprosjekt, kotormøter, Landbruksrådet.

Kari Anne K. Wilberg

Rådgiver skog og utmark

alle dager

72 40 18 20 kari.wilberg@oppdal.kommune.no

 Fagomr: Skogforvaltning, skogkurs, NMSK-midler, skogbruksplan, landbruksveg, viltforvaltning, fallviltforvaltning, utmarksforvaltning, hundelov/båndtvang, jegerprøve, motorferdsel i utmark, kontaktutvalg for skog.

Ragnhild Eklid Rådgiver miljø og landbruk alle dager 72 40 18 19 ragnhild.eklid@oppdal.kommune.no
Fagomr:verneområdeforvaltning,  vannområdeforvaltning, fiskeforvaltning, vannkraft/regulering, plansaker miljø, naturtypekartlegging, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, SMIL-ordningen, kulturminner, klima-og energiplan, UKL.

Jenny Kristin Heggvold

Rådgiver landbruk

man, tirs, tors, fre

72 40 18 14 jenny.heggvold@oppdal.kommune.no

Fagomr: Regionalt miljøtilskudd, nettverk lavutslipp, drenering, nydyrking, sprøytesertifisering, innovajson Norge, konsesjon, forpaktnign, gjødselvareforskrift, bondens nettverk, reindrift, fjellandbruksprosjekt, fjellandbrukskonferanse.

Marit Hjellmo

Rådgiver landbruk

man, ons, tors, fre

72 40 18 24 marit.hjellmo@oppdal.kommune.no

Fagomr: Produksjonstilskudd, jordleie, gardkart, kvoteordning for melk, økologisk landbruk, velferdsordninger, organisert beitebruk, FKT-midler, tiltak i beiteområder, avlingsskade, rovvilterstatning, bonde så klart, beite og rovviltutvalg.

 

Landbruket i Oppdal

Tall fra Norsk institutt for bioøkonomi  viser at Oppdal (uten pelsdyr og skog) er den nest største landbrukskommunen i Sør-Trøndelag med en direkte verdiskaping, netto produsert primærprodukt, på 78 millioner. Tar en med skog og pelsdyrproduksjon, havner Oppdal på landbrukstoppen i Sør-Trøndelag. Med 75.000 dekar dyrka jord og innmarksbeite er Oppdal fylkets største jordbrukskommune arealmessig. Av andre rekorder er også Oppdal størst på sau og pelsdyr av kommunene i hele landet.

Oppdal kommunestyret vedtok 22.5.2013 Landbruksplan for Oppdal 2013-2021.

Planens visjon er: Oppdal - levende kulturlandskap. Hovedmål: Kulturlandskapets mangfold skal bevares og utvikles som bærebjelke for et aktivt landbruk, bosetting og verdiskaping


For aktuelle møter og arrangement se Fellesklanderen for landbruket i Oppdal og Rennbu

Følg også fjellandbruket i Oppdal og Rennebu på Facebook. 

Fagområder

Bondens nettverk

Fjellandbrukskonferansen

Husdyr

Jordbruk

Kulturlandskap og utmark

Lag og organisasjoner

Landbrukseiendom

Ny gardbruker

Næringsutvikling

Reindrift

Seterveileder

Skogbruk

Tilskudds- og velferdsordninger


Publisert: 28.01.2016
Sist endret: 28.01.2016 14.16