Politikk og innsyn

På denne siden finner du informasjon om det politiske systemet i kommunen, innsyn i politiske saker og vedtak, og et overblikk over rollen og ansvarsområdene til de politiske utvalgene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Politiske møter

 Møteoversikt fra 1. nov. 2022 

 Møteoversikt 2013 - okt. 2022 

 Møteoversikt - Kontrollutvalget

 Ta kontakt for å få tilgang til saksdokumenter til og med desember 2012.

Kommune-TV 

Oppdal.kommunetv.no

Tips til hvordan kommune-TV fungerer:

 • Direktesending av kommunestyremøter eller se opptak
 • "Podiet" viser hvem som prater
 • "Prosjektor" viser presentasjoner, forslag og voteringsresultat.  

Podiet og prosjektor

Innsyn

Postliste (søkbar 1 år tilbake) 

All post til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlig, men man kan bruke en lovhjemmel for å unnta opplysninger. Postjournalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Lovverk:
Offentlighetsloven
Forvaltningsloven
Personopplysningsloven

Slik finner du fram i postlistene
 • For søk i f.eks en byggesak, skriv inn gnr/bnr (eks: 123/12) eller saksnummeret (eks: 2023/****)
 • Noen saksbehandlere henviser til saksnummer (eks: 23/****), men i søkefeltet må det skrives hele årstallet for å få frem resultatet
 • Du kan også finne dokumenter ved å bruke søkeord. Bruk stjerne* foran og bak søkeordet.
 • Under "Flere valg" kan du avgrense søket ved å legge inn et datospenn.

For politikere

Forfall eller habilitetsvurdering: 

Send søknad om godkjenning av forfall eller habilitetsvurdering

Alt forfall som ikke er akutt må søkes om senest 2 uker før møtedato.

Søknaden behandles fortløpende av ordfører og svar på søknaden kommer per e-post.

Ikke skriv sensitiv informasjon i dette skjemaet.


Forskrift for godtgjøring til folkevalgte valgperioden 23-27:

Forskrift for godtgjørelse til folkevalgte (Vedtatt i kommunestyret 5.10.2023)


Reglement 

Reglement for kommunestyret i Oppdal (Vedtatt i kommunestyret 7.5.2020 - revidert 3.6.2021)

Reglement for formannskapet og utvalgene (Vedtatt i kommunestyret 7.5.2020)

Reglement for Råd for personer med funksjonsnedsettelse (Vedtatt i kommunestyret 7.5.2020)

Reglement for eldrerådet  (Vedtatt i kommunestyret 5.10.2023)

 

Oppfølging av politiske vedtak pr. 30.04.2024

Dokument tilhørende sak 24/1222 i møteinnkalling til kommunestyret 20.06.2024

 

Reglement og delegering 

Finansreglement

Økonomireglement

Innkjøpsreglement (Oppdal kommunes retningslinjer for innkjøp - revidert 26.04.24)

Retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Oppdal kommune

 

Politisk delegeringsreglement for Oppdal kommune (Vedtatt i kommunestyret 26.10.2023)

Administrativ delegering fra kommunedirektør (Gjelder fra 1.7.2020)

Styringsdokumenter

Den kommunale virksomheten styres gjennom tre planverktøy:

 • Budsjett
 • Økonomiplan
 • Kommuneplan
Budsjett 2024 

Budsjett 2024 - vedtatt av kommunestyret

Uttalelser fra råd og utvalg til Budsjett 2024

Innspill fra enheter til budsjett 2024

Presentasjon for Råd og utvalg 7.11.22

 

Økonomiplan 

Økonomiplan 2025-2028 - kommunedirektørens forslag

Presentasjon for råd og utvalg 07.05.24 - kommunedirektørens forslag til økonomiplan

Innspill fra enhetene – 1 - konsekvensjustering drift unntatt selvkostområder

Innspill fra enhetene – 2 - konsekvensjustering drift selvkostområder

Innspill fra enhetene – 3 – forslag til driftstiltak unntatt selvkostområder

Innspill fra enhetene – 4 – forslag til driftstiltak selvkostområdene

Innspill fra enhetene – 5 – forslag til investeringstiltak unntatt selvkostområdene

Innspill fra enhetene – 6 – forslag til investeringstiltak selvkostområdene

Saksprotokoller fra råd og utvalg

Saksprotokoll fra formannskapet

Kommuneplan

Kommunen er lokal planmyndighet. Kommunene har ansvar for å utarbeide en kommuneplan med samfunnsdel og arealdel, og for å lage en kommunal planstrategi (regjeringen.no).

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og består av to deler, hvor samfunnsdelen legger føringer for arealdelen. 

Kommuneplanens samfunnsdel beskriver kommunens langsiktige mål for samfunnsutvikling, mens kommuneplanens arealdel viser hvordan arealene skal disponeres for å nå disse målene. Kommuneplanen samfunnsdel gjelder for kommunen som organisasjon og oppdalssamfunnet som helhet. Den angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen.

Planstrategi 2020-2023 (til revidering)

Samfunnsdelen

Kommunestyret vedtok ny Kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal kommune 2024-2034 i møte 14.3.2024. Samfunnsdelens satsningsområder har en tydelig forankring i FNs bærekraftsmål og de tre dimensjonene sosial, klima- og miljømessig og økonomisk bærekraft.

Les hele planen her: Kommuneplanens samfunnsdel for Oppdal kommune 2024-2034

Arealdelen

Kommuneplanens arealdel 2019-2030 ble vedtatt av kommunestyret 21.11.2019, sak 19/164, med rettsvirkning for alle områder. 

Innspill og konsekvensutredning

Kommunestyret vedtok i sak 19/164 den 21.11.2019  at nytt boligområde B3 tas ut av plankart og bestemmelser. Nytt arealformål for området blir LNF. Med dette imøtekommes innsigelse fra Fylkesmannen i Trøndelag. Kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune 2019-2030 vil dermed være rettskraftig.

Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende i samsvar med plan- og bygningslovens §11-6, og omfatter:

Plankart (zoom)

Bestemmelser og retningslinjer

Vedtatt kommuneplan kan ikke påklages, jf. Plan- og bygningslovens §11-15.

Tertialrapporter

Tertialrapport pr. 2 tertial 2023

Tertialrapport pr. 1. tertial 2023

Oppfølging av politiske vedtak per 30.04.2023 

Oppfølging av politiske vedtak per 31.08.2023

Årsmelding, årsrapport, årsregnskap

Regnskap 2023 Oppdal kulturhus KF

Regnskap 2023 Kommunekassen

Konsolidert regnskap 2023 Oppdal kommune

Årsmelding 2023 Oppdal kommune

Årsmelding 2023 Oppdal kulturhus KF

 

Eierskapsmeldinger

Eierskapsmelding for Oppdal kommune 2023, del 1

Eierskapsmelding for Oppdal kommune 2024, del 2

 

Tidligere budsjett, økonomiplaner, årsmeldinger, årsrapporter og årsregnskap:

Tidligere budsjett

Budsjett 2023 vedtatt av kommunestyret

Budsjett 2022 vedtatt av kommunestyret

Budsjett 2021 vedtatt av kommunestyret

Budsjett 2020 vedtatt av kommunestyret

Budsjett 2019 vedtatt av kommunestyret

Budsjett 2018 vedtatt av kommunestyret

Budsjett 2017

Budsjett 2016

Budsjett 2015

Tidligere økonomiplaner

Økonomiplan 2024 - 2027 - vedtatt av kommunestyret 22.6.23

Økonomiplan 2023-2026 - vedtatt av kommunestyret 23.06.22

Handlingsplan 2022 - 2025 - vedtatt av kommunestyret 24.06.21

Handlingsplan 2021-2024 - Vedtatt av kommunestyret 01.10.20

Handlingsplan 2020-2023, vedtatt av kommunestyret 20.6.2019

Handlingsplan 2019-2022, vedtatt i k-sak 2018/76

Tidligere årsmeldinger, årsrapporter, årsregnskap 

Årsmelding 2022

Detaljregnskap 2022

Regnskap med noter 2022 for kommunekassen

Konsolidert regnskap med noter 2022

Årsmelding 2022 - Oppdal kulturhus KF

Regnskap 2022 - Oppdal kulturhus KF avlagt av styret 20.2.23

Måldokument 2022 - Oppdal kulturhus KF

Årsmelding 2021 

Konsolidert regnskap med noter 2021

Regnskap med noter for kommunekassen 2021

Årsmelding 2020

Konsolidert regnskap med noter 2020

Regnskap med noter for kommunekassen

Årsmelding 2019

Regnskap 2019 med noter, endelig utgave

Meddommer

Meddommere deltar i straffesaker i ting-, lagmanns- og jordskifterettene. I det norske rettssystemet blir det sett på som en garanti for rettssikkerheten at vanlige folk dømmer i straffesaker.
Det å være meddommer kan være veldig interessant, samtidig bidrar du med å ta samfunnsansvar. 

Hva er en meddommer?

Innen 1. juli 2024 skal kommunestyret i Oppdal oppnevne 16 meddommere til Trøndelag tingrett, 12 meddommere til Frostating lagmannsrett og 4 meddommere til Trøndelag jordskifterett for perioden 01.01.2025 - 31.12.2028. 

I tillegg skal kommunestyret foreslå 5 skjønnsmedlemmer, der Trøndelag fylkeskommune skal velge 4 av de som blir foreslått. 

Meld din interesse for å bli meddommer via digitalt skjema. Frist for å melde din interesse er 30. april 2024.

Meddommer skjema

Har du utfordringer med skjemaet eller andre spørsmål ta kontakt med oss post@oppdal.kommune.no eller per telefon 72401000.

Folkevalgte og kommunale organer 2023-2027

Kommuneloven definerer folkevalgte som medlemmer av kommunestyret og fylkestingetog personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ (§ 5-2).

26.10.2023 ble det nye kommunestyret i Oppdal kommune konstituert. Informasjon om medlemmer og møter i folkevalgte og kommunale organer for perioden 2023-2027 blir forløpende publisert i kommunens nettside for møte- og utvalgsbehandling.

Ordfører 2023-2027

Ordfører 2023-2027 Elisabeth Hals

Elisabeth Hals, f. 1976, er valgt til ordfører i Oppdal for perioden 2023-2027. Hun representerer Venstre.

Kontaktinformasjon:

Epost: elisabeth.hals@oppdal.kommune.no

Telefon:  900 74 092

Facebook: https://www.facebook.com/elisabeth.hals.31

Varaordfører 2023-2027

Varaordfører 2023-2027 Tor Snøve

Tor Snøve, f. 1967, er valgt til varaordfører i Oppdal kommune for perioden 2023-2027. Han representerer Arbeiderpartiet.

Politiske utvalg 2023-2027

 

Kontrollutvalget

 Møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du på hjemmesiden til Konsek Trøndelag IKS:

https://www.konsek.no/kontrollutvalg/oppdal-kommune/

Fører det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Medlemmer og varamedlemmer:

Medlemmer:

Thorvald Storli, leder (H)

Torbjørn Gunnes Mikkelsen, nestleder (SP)

Estrid Monica Flor (AP)

Ola Tor Vagnildhaug (KRF)

Inger-Lise Toftaker (V)

Varamedlemmer:

Erik Skjøtskift (H)

Ingrid Sønsterud Myren (SP)

Frode Haarstad (AP)

Arne Opdahl (SV) 

Ingrid Hegdal (KRF)

Kommunestyret, formannskapet, utvalg og råd som er administrert av Oppdal kommune: 

Kommunestyret
 • Øverste besluttende kommunale organ, med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet.
 • 25 medlemmer, valgt etter reglene i valgloven og kommuneloven.

Kommunestyrets medlemmer og møter

Formannskapet
 • Velges av og blant kommunestyrets medlemmer, og består av 7 medlemmer.
 • Ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med økonomiplan og utbyggingssaker.

Formannskapets medlemmer og møter

Utvalg for bygg- og arealplansaker
 • Velges av kommunestyret og består av 7 medlemmer. 
 • Behandler saker som gjelder byggesaker, miljøsaker som motorferdsel i utmark, utslipp osv. 

Utvalg for bygg og arealplansaker - medlemmer og møter 

Utvalg for drift
 • Utvalg for drift velges av kommunestyret og består av 7 medlemmer.
 • Er sammenslått av tidligere utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester og utvalg for helse og omsorg.

Utvalg for drift - medlemmer og møter

Eldrerådet
 • Lovpålagt kommunalt råd og skal velges av kommunestyret.
 • Består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer.
 • Velger selv sin leder og nestleder blant medlemmene.

Eldrerådet - medlemmer og møter

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Kommunestyret skal velge 5 medlemmer, hvorav 2 fra kommunestyret og 1 vararepresentant, og 3 fra organisasjoner samt 2 vararepresentanter, som representerer mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunestyret velger leder og nestleder blant kommunestyrets medlemmer.

Rådets medlemmer og møter

Ungdomsrådet

Oppdal ungdomsråd skal være rådgivere for kommunestyret og utvalgene i saker som angår barn og unge. Rådet har på eget initiativ eller med innspill fra andre organer, mulighet for å arbeide med prosjekter/temaer som påvirker deres egen hverdag.

Sammensetning:

Oppdal ungdomsråd skal bestå av 7 medlemmer som velges blant ungdom i aldersgruppen 12 – 19 år.

Det blir valgt representanter til ungdomsrådet hvert år, noen for 1 og noen for 2 år.

Representantene blir valgt ved skolene med :

 •  2 representanter fra Ungdomsskolen,
 •  2 rep. Fra Oppdal videregående skole,
 •  1 rep. Fra Vollan skole,
 •  1 fra kulturskolen/fritidsklubben
 •  1 rep. Fra idrettsrådet.

Det gjennomføres 10 møter i året. I tillegg kan det gjennomføres arbeidsmøter.

Ungdomsrådets møter

Kommunestyrets deltaker i ungdomsrådet:

Ola Vollan - vara: Odin Sande

Administrative kontakter for ungdomsrådet:

Vigdis Lauritzen Thun er sekretær for ungdomsrådet.:

vigdis.thun@oppdal.kommune.no

Medlemmer:

Gard Sagen-Helander - Leder

Signe Kornelia Helgemo

Nathalie Sundsethaug

Arnt Erik Lien Helseth

Emilie Dørum

Sergii Bezhyk

Marie Holten

Varamedlemmer:

Martin J. Grønset

Elisabeth Sundsethaug

Sandra Hojem Vognild

Alf Berg Furuseth

Kaja Kleffelgård

Anders Skrøvseth Øiamo

Elita Tysland

Valgstyret

Kommunestyret har vedtatt at formannskapets medlemmer og varamedlemmer velges som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer i valgstyret for perioden 2023-2027, med ordføreren som leder av valgstyret og varaordføreren som nestleder.

Klagenemnda 

Kommunestyret har vedtatt at formannskapets medlemmer og varamedlemmer velges som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda for perioden 2023-2027, med ordføreren som leder og varaordføreren som nestleder.

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatttakst

Alf Morten Olsen og Heidi Pawllik Carlson - Vara: 1. Peder Haugset 2. Magni Helene Øveraas

Sigmund Fostad - Vara: Terese Guldberg Norheim

Sakkyndig nemnd for eiendomskattettakst - medlemmer og møter

Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskattetakst

Odd Gorseth og Else Naustdal - Vara: 1. Hans Bøe 2. Johan Viggo Helge Jensen

Rolf Sverre Holum - Vara: Kari Toftaker

Administrasjonsutvalget
 • Er sammensatt av 7 representanter for kommunen og de ansatte.
 • Flertallet i utvalget (4 medlemmer) skal bestå av representanter fra de politisk valgte medlemmene.
 • De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen.

Medlemmer:

Ellinor Larsdotter Svisdal, leder (SV)

Magni Helene Øveraas, nestleder (AP)

Tor Snøve (AP)

Ola Husa Risan (SP)

Varamedlemmer:

Haakon Eldar Nordseth (V)

Eirin Heggvold (AP)

Ola Skarsheim (SP)

Interkommunalt samarbeid, oppgavefelleskap og eierskap: 

ReMidt IKS - eierrepresentant

Varaordfører Tor Snøve - Vara: 1. Ordfører Elisabeth Hals 2. Alf Morten Olsen

ReMidt IKS - interkommunal klagenemnd

Magni Helene Øveraas - Vara: 1. Tore Aasheim 2. Arne Rønning

IKA Trøndelag - Interkommunalt arkiv

Trond Mesloe - Vara: 1. Ordfører Elisabeth Hals 2. Hans Bøe

Konsek Trøndelag IKS

Haakon Eldar Nordseth - vara: 1. Arne Rønning 2. Alf Morten Olsen

Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS

Ordfører Elisabeth Hals - vara: 1. varaordfører Tor Snøve 2. Tore Aasheim 

Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS - særskilt klageorgan

Ola Skarsheim - vara: 1. John Lauritzen 2. Solveig Rise Mjøen

Midt-Norge 110-sentral IKS

Ordfører Elisabeth Hals - Vara: 1. Tor Snøve 2. John Lauritzen 

Plankontoret kommunalt oppgavefelleskap

Elisabeth Hals - Vara 1. Tor Snøve 2. Arne Rønning 

Revisjon Midt-Norge SA

Elisabeth Hals - vara: 1. Tor Snøve 2. John Lauritzen 

Midt-Norge IUA kommunalt oppgavefelleskap

Tor Snøve - Vara: Heidi Aarsheim Bøe

Fjell, verneområde, vann, dyr, skog - felleskap: 

Verneområdestyret for Trollheimen

Haakon Eldar Nordseth - Vara: Brit Eide Fredriksen

Dovrefjell nasjonalparkstyre

Arne Rønning - vara: Eirin Heggvold

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Rune Morten Myrhaug -  vara: Ingrid Husdal Dørum

Vannregionsutvalget i søre Nordmøre vassregion

Tor Snøve - Vara: 1. Elisabeth Hals 2. Haakon Eldar Nordseth

Orklavassdraget vannområde

Tor Snøve - Vara: 1. Elisabeth Hals 2. Haakon Eldar Nordseth

Beite og rovviltutvalg, kommunens representant

Jonas Horvli - vara: Thorvald Storli

Kontaktutvalg skog, kommunens representant 

Ingrid Skrøvseth - vara: Ola Skarsheim

Samarbeidsgruppen for Klevegardan utvalgte kulturlandskap

Elisabeth Hals - vara: Odd Arne Hoel

 

Barn, ungdom skole og universitet:

Representant til å ivareta  barns interesser i plansaker 

Martine Grimstad Stenasaas - vara: Nina Mjøen

Samarbeidsutvalg grunnskolen 

Ungdomsskolen: Bård Skarslien

Aune barneskole: Ellinor Larsdotter Svisdal

Midtbygda oppvekstsenter: Ingrid Husdal Dørum

Drivdalen oppvekstsenter: Eirin Heggvold

Oppdal videregående skole, skoleutvalg

Elisabeth Hals - vara: Tor Snøve

Oppdal Alpint elite 

Odin Sande - vara: Arne Rønning

Vollan skole 

Hans Bøe 

Torshus Folkehøgskule 

Hans Bøe - Vara: Inger Lise Toftaker

Universitetsavtale NTNU

Elisabeth Hals - vara: Tor Snøve 

 

Helse:

Samarbeidsutvalg for fastlegeordningen, kommunens representant

Bård Skarslien - vara: Magni Helene Øveraas

Arbeidsgruppe for demensvennlig samfunn

Iver Stølen Vammervold

Sunne kommuner - WHOs norske nettverk

Ingrid Husdal Dørum - vara: Åshild Megarden

Andre felleskap:

Trøndelag sør - interkommunalt politisk råd

Ordfører Elisabeth Hals - vara: varaordfører Tor Snøve

Ola Husa Risan - vara: Solveig Rise Mjøen

Oppdal kirkelige fellesråd, kommunens representant

Johan Viggo Helge Jensen - vara: Tore Aasheim

Konfliktrådet i Trøndelag

Hans Bøe er valgt til kommunens representant.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven med tilhørende forskrift.

Konfliktrådet organiserer en meglertjeneste som er gratis og som har til formål å løse tvister mellom private parter eller mellom individ og samfunn. Tjenesten tilbys i alle kommuner. Enhver kan ta kontakt med sitt konfliktråd for hjelp og veiledning.

Konfliktrådsmegling har i løpet av tiden ordningen har eksistert, vist seg svært hensiktsmessig. Ordningen er statlig og tilbys over hele landet, og det skal finnes en megler i hver kommune. Det finnes tilsammen 12 konfliktråd som hver ledes av en konfliktrådsleder.

Meglerne blir vurdert og oppnevnt av et utvalg som består av en representant fra kommunen, en fra politiet og konfliktrådsleder.

Personen som skal oppnevnes av kommunestyret, skal være denne "representant/kontaktperson fra kommunen". Konfliktrådet i Trøndelag skal kunne henvende seg til vedkommende, og vedkommende skal for eksempel delta i intervju av nye meglere.

Oppdal kommune skal oppnevne en representant.

Representanter til KS fylkesmøte 

Fylkesmøtet er KS’ øverste organ i fylket. Kommunenes representanter til Fylkesmøtet velges blant de faste kommunestyrerepresentantene på kommunestyrets konstituerende møte.

I henhold til folketallet i kommunen pr. 01.01. i valgåret skal det velges 2 representanter fra Oppdal kommune.

Representanter:

Elisabeth Hals - vara: 1. Tor Snøve 2. Ingrid Husdal Dørum

Ola Husa Risan - vara: 1 Eli Dahle 

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen

Tor Snøve - vara: Haakon Eldar Nordseth

Jernbaneforum Midt-Norge

Tor Snøve - vara: Haakon Eldar Nordseth

Fellesgoder Oppdal AS 

Elisabeth Hals - vara: Tor Snøve 

Oppdal Frivilligsentral

Tore Aasheim

Idrettsrådet i Oppdal

Elisabeth Hals 

Oppdal kulturråd

Elisabeth Hals

Kulturprisen

Elisabeth Hals, Linda Blindheim og kulturkonsulent oppdal kommune

Politiske partier

Disse partiene er representert i Oppdal kommunestyre 2023-2027:

Oppdal Arbeiderparti

Leder: Tor Snøve

Epost: tor.snove@oppdal.kommune.no

Gruppeleder: Eirin Heggvold

Epost: eirin.heggvold@oppdal.kommune.no

Oppdal Høyre

Leder: Ingvill Dalseg

Epost:ingda@trondelagfylke.no

Gruppeleder: Eli Dahle

Epost: eli.dahle@oppdal.com

Oppdal Kristelig Folkeparti

Leder: Heidi Pawlik Carlson

Epost: heidi.carlson@oppdal.kommune.no

Gruppeleder: Alf Morten Olsen

Epost: alfmortenolsen@gmail.com

Oppdal Senterparti

Leder: Arnt Nerhoel

Epost: 

Gruppeleder: Ola Husa Risan

Epost: ohr@sp.no

Oppdal Venstre

Leder: Iver Vammervold 

Epost: Iver.vammervold95@gmail.com

Gruppeleder: Hans Bøe 

Epost: hans.boe@oppdal.com

Oppdal SV

Leder: Ellinor Larsdotter Svisdal

Epost: ellinor@oppdal.com

Gruppeleder: Tore Aasheim

Epost: tore.aasheim@gmail.com

Miljøpartiet de grønne Oppdal

Leder: Arne Rønning

Epost: arneronning1@gmail.com

Gruppeleder: Arne Rønning

Epost: arneronning1@gmail.com

Oppdal Fremskrittsparti

Gruppeleder: John Lauritzen 

Epost: john.lauritzen@oppdal.com 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 

All informasjon om valgresultatet finner du på valgresultat.no

Faste medlemmer i kommunestyret 2023-2027

Faste medlemmer - Kommunestyret 2023-2027 (sist revidert 01.12.23)

Mandat nr:

Parti:

Navn:

1

Venstre

Elisabeth Hals

2

Arbeiderpartiet

Eirin Heggvold

3

Senterpartiet

Ola Husa Risan

4

Høyre

Ingvill Dalseg (permisjon)
vara Solveig Rise Mjøen

5

Venstre

Haakon Eldar Nordseth

6

Arbeiderpartiet

Tor Snøve

7

Senterpartiet

Heidi Aarsheim Bøe

8

Høyre

Thorvald Storli

9

Venstre

Ingrid Husdal Dørum

10

Fremskrittspartiet

John Lauritzen

11

Arbeiderpartiet

Magni Helene Øveraas

12

Venstre

Iver Stølen Vammervold

13

Senterpartiet

Ola Skarsheim

14

Kristelig Folkeparti

Alf Morten Olsen

15

Høyre

Eli Dahle

16

Venstre

Åshild Medgarden

17

Arbeiderpartiet

Trond Mesloe

18

Senterpartiet

Odd Arne Hoel

19

Venstre

Odin Sande

20

SV - Sosialistisk Venstreparti

Tore Aasheim

21

Høyre

Arvid Langseth

22

Arbeiderpartiet

Rune Morten Myrhaug

23

Miljøpartiet De Grønne

Arne Rønning

24

Fremskrittspartiet

Olav Kvam

25

Venstre

Hans Bøe

Varamedlemmer i kommunestyret 2023-2027
Varamedlemmer - Kommunestyret 2023-2027
Nr:  Arbeiderpartiet
1 Arnstein Granlund
2 Arnt Gulaker
3 Gry Terese Hoel
4 Ingrid Skrøvseth
5 Ingrid Sylthe Viken
6 Frode Haarstad
7 Siv Anita Rise
8 Odd Gorseth
Nr:  Fremskrittspartiet 
1 John Gisnås
2 Sigmund Fostad
3 Alexandra Nøstdal
4 Gunnar Sand
5 Halvor Sliper Gisnås
Nr:  Høyre
1 Linda blindheim
2 Terese Guldberg Norheim
3 Kjell Auke
4 Olav Martin Mellemsæter
5 Tomas Acevedo Rosset
6 Erik Skjøtskift
7 Ingrida Steen
Nr:  Kristelig Folkeparti
1 Heidi Pawlik Carlson
2 Ola Tor Vagnildhaug
3 Hans Edvard Thyve
4 Peder Haugset
Nr:  Miljøpartiet De Grønne
1 Ola Vollan
2 Tor Olav Naalsund
3 Pål Røsrud
4 Signe Kari Gulaker Vognild
Nr:  Senterpartiet
1 Rolf Sverre Holum
2 Vemund Ørstad
3 Kari Toftaker
4 John O Torve
5 Ingrid Sønsterud Myren
6 Torbjørn Gunnes Mikkelsen
7 Tove Godtland
Nr:  SV - Sosialistisk Venstreparti
1 Ingvild Vikan
2 Brit Eide Fredriksen
3 Carl S. Bjurstedt
4 Ellinor Larsdotter Svisdal
Nr:  Venstre
1 Bård Skaslien
2 Jonas Horvli
3 Halvor Hoel 
4 Kerstin Bergenwall
5 Mari Bakken Fagerhaug
6 Ragnhild Meland
7 Kjetil Christian Sandsten
8 Henrik Ottersen
9 Tore Skaslien
10 Kristin Toftaker Killingberg

Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper. Det er frivillig om de vil knytte seg til registeret. Her kan du søke på personer i kommunal sektor (kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap) og se deres ulike roller, som folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem og ev. andre næringsinteresser.

Styrevervregisteret for Oppdal

 

Innbyggerinitiativ

Gjennom nettportalen minsak.no kan du foreslå saker i den kommunen du bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Med tilstrekkelig antall underskrifter har du krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen.

Kommunal og Moderniseringsdepartementet ønsker med portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen eller fylkeskommunen bør ta fatt i.


Publisert: 02.02.2016
Sist endret: 09.02.2024 14.22
Oppdal rådhus

Besøksadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Postadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Telefon: 72 40 10 00