Politikk og innsyn

På denne siden finner du informasjon om det politiske systemet i kommunen, innsyn i politiske saker og vedtak, og et overblikk over rollen og ansvarsområdene til de politiske utvalgene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Politiske møter og innsyn

 Politiske møter

inneholder møteoversikt til alle utvalgene, som f.eks kommunestyret, formannskapet og bygningsrådet. Saksdokumenter og protokoller fra møtene (fra og med januar 2013) finner du ved å trykke på møtedato for det utvalget du ønsker. Møtedatoer finner du under lenken: Vis kalender. Ønsker du saksdokumenter fra tidligere år, send e-post til post@oppdal.kommune.no

Postlister 

 All post til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlig, men man kan bruke en lovhjemmel for å unnta opplysninger. Offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven hjemler dette. Dette betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisene, på nett eller på nyhetene. Oppdal kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter (brev, e-poster o.l.) i samsvar med lover og regler. Alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra kommunen, er i utgangspunktet offentlig. Postjournalen blir ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Skal du sende sensitive opplysninger til kommunen, skal disse sendes i brevs form, og ikke på e-post. E-post er ikke en sikker forsendelsesmåte da den kan hentes opp av andre enn mottaker, havne på feil adresse eller lignende. Post sendes: Oppdal kommune, Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal

Slik finner du fram i postlistene

I postlistene finner du en oversikt over alle inngående og utgående dokumenter, der det nyeste ligger øverst. Setter du markøren/pilen på teksten vil du få opp en boks med saksnummer og andre opplysninger. Klikker du på teksen vil det komme opp et pdf-symbol som du kan klikke på for å åpne dokumentet. Ønsker du f.eks. å se en byggesak, kan du skrive inn gnr/bnr (eks: 123/12) eller saksnummeret i søkefeltet. Det kan også være lurt å legge inn gnr. 123 bnr. 12 for å være sikker på å få opp alle dokumenter. Grunnen til dette er at sakstitler legges inn med gnr/bnr og dokumenter i saken legges inn med gnr. bnr. Du kan søke deg tilbake i dokumentene i overkant av tre år.

Du kan også finne dokumenter ved å bruke søkeord. Bruk stjerne* foran og bak søkeordet. Under "Flere valg" kan du avgrense søket ved å legge inn et datospenn.

 

Møteplan 2016

Reglementer

Gjeldende reglementer for Oppdal kommune

Reglement for formannskapet og utvalgene (Vedtatt i kommunestyret 25.2.2009)

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte

Reglement for kommunestyret i Oppdal (revidert 2017)

Delegeringsreglement for Oppdal kommune (Vedtatt av kommunestyret i møte 22.06.2016) (.pdf)

Rådmannens delegeringsreglement (revidert oktober 2016) 

Økonomireglement 

Styringsdokumenter

Den kommunale virksomheten styres gjennom tre planverktøy:

  • Kommuneplan
  • Handlingsplan
  • Budsjett
Budsjett

Budsjett 2018 vedtatt av kommunestyret 2017-124

Detaljbudsjett 2018 vedtatt av kommunestyret 2017-124

Budsjettdokumentet for 2017

Detaljbudsjett 2017

Protokoll fra budsjettbehandlingen 2016

Budsjettdokumentet for 2016

Detaljbudsjett 2016

Budsjett 2015

Budsjett 2014

Budsjett 2013

Budsjett 2012

Handlingsplan

Handlingsplam 2018-2021, kommunestyrets vedtak

Handlingsplan 2017-2020, kommunestyrets vedtak

Handlingsplan 2016-2019, kommunestyrets vedtak

Eierskapsmeldinger

Eierskapsmelding Oppdal kommune

Eierskapsmelding for Oppdal Everk AS

Kommuneplanen

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankartzoom

Kommuneplan 2010-2021, samfunnsdel:

Årsmelding, årsrapport, årsregnskap

Årsmelding 2016

Årsregnskap 2016

Årsrapport 2016

Årsmelding 2015

Årsregnskap 2015

Årsrapport 2015

Årsmelding 2014

Årsrapport 2014

Årsregnskap 2014

Årsmelding 2013

Årsrapport 2013

Årsregnskap 2013

Årsmelding 2012

Årsregnskap 2012

Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

Tertialrapporter

Tertialrapport II 2017

Tertialrapport I 2017

Tertialrapport II 2016

Tertialrapport I 2016

Tertialrapport II 2015

Tertialrapport I 2015

Tertialrapport II 2014

Tertialrapport I 2014

Tertialrapport II 2013

Tertialrapport I 2013

Tertialrapport II 2012

Tertialrapport I 2012

Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan 2014-2018

Ordfører

Kirsti WelanderKirsti Welander er ordfører i Oppdal. Hun representerer Arbeiderpartiet.

Welander kommer fra stillingen som rektor ved Oppdal videregående skole. Hun er fra Kjeldebotn i Nordland, utdannet adjunkt, videreutdannelse i IT, økonomi og ledelse.

Kirsti Welander har bodd i Oppdal siden 1993. Hun har arbeidet i skolen i 20 år, 10 av disse som leder.

 

Følg Kirsti Welander på Facebook

 

KONTAKTINFORMASJON:

Epost: kirsti.welander@oppdal.kommune.no

Telefon: 72 40 11 03  -  Mobil: 901 13 337

Politiske utvalg

Kommunestyret

Kommunestyret er det øverste besluttende kommunale organ, med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. Kommunestyret har 25 medlemmer, valgt etter reglene i valgloven og kommuneloven.

Kommunestyrets medlemmer

Formannskapet

Formannskapets velges av og blant kommunestyrets medlemmer, og består av 7 medlemmer.Formannskapet utfører de oppgaver som kommuneloven tillegger dette utvalget, og er videre ansvarlig for den løpende styringen av arbeidet med økonomiplan og utbyggingssaker.

Formannskapets medlemmer

Bygningsrådet

Bygningsrådet velges av kommunestyret og består av 7 medlemmer. Bygningsrådet behandler saker som gjelder byggesaker, miljøsaker som motorferdsel i utmark, utslipp osv. Utvalget møtes en gang i måneden.

Bygningsrådets medlemmer

Driftsutvalget

Driftsutvalget består av 7 medlemmer og velges av kommunestyret. Utvalget behandler saker som gjelder helse og oppvekst.

Driftsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget sammensettes av 7 representanter for kommunen og de ansatte. Flertallet i utvalget (4 medlemmer) skal bestå av representanter fra de politisk valgte medlemmene, og velges for hele valgperioden. Det vises forøvrig til "Oppdal i utvikling" der det heter at 3 av formannskapets medlemmer skal velges av kommunestyret. Ordføreren, som det 4. medlemmet, skal være leder av utvalget. Nestleder skal også velges blant disse. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen.

Utvalgets medlemmer:

1 Kirsti Welander, leder

2 Ingvill Dalseg, nestleder

3 Bjørg Marit Sæteren

4 Ola Husa Risan

Varamedlemmer for 1 og 2:

 1. Tor Snøve

2. Olav M. Mellemsæter

3. Heidi Pawlik Carlson

Varamedlemmer for 3 og 4:

1. Arne Braut

2. Ingrid Grøtte Johansson

Eldrerådet

Eldrerådet er en lovpålagt kommunal nemnd og skal velges av kommunestyret. Eldrerådet i Oppdal består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. 3 av medlemmene og 2 varamedlemmer foreslås av pensjonistforeningen. I tillegg velges 2 medlemmer og 1 varamedlem av kommunestyret. I flg. vedtektene skal det velges minst 2 medlemmer av hvert kjønn. Eldrerådet velger selv leder og nestleder, som skal velges blant medlemmene fra pensjonistene.

Eldrerådet perioden 2015-2019:

Solveig Torve, leder

Monica Flor, nestleder

Reidun Tveit

Eva Rigmor Grande

Palmer Gotheim

Varamedlemmer:

Gunnar Myhre

Bjørg Golten Sneve

Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant rådets alderspensjonister.

Heimevernsnemnda

Den kommunale heimevernsnemnda har rådgivende myndighet. Kommunestyret oppnevner to medlemmer. I tillegg oppnevner den lokale politimyndighet ett medlem. Kommunestyrets valgte medlemmer for perioden 2015-2019:

Idar Heggvold

Roger Mogstad

Klagenemnda

Kommunestyret velger 5 medlemmer til klagenemnda. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer skal velges fra formannskapet, 1 medlem og 1 varamedlem fra hvert av de to faste utvalgene; bygningsrådet og driftsutvalget. I tillegg skal 1 medlem fra kommunestyret, som ikke er medlem i noe annet utvalg, velges. Vedkommende skal samtidig være leder av klagenemnda. Kommunestyret velger nestleder.

Klagenemnda for perioden 2015-2019:

Sigmund Fostad, leder

Ola Skarsheim

Varamedlemmer for disse:

1 Bjørg Marit Sæteren

2. Ola Husa Risan

3. John Gisnås

Medlemmer:

Tor Snøve

Heidi Pawlik Carlson, nestleder

Eirin Heggvold

Varamedlemmer for disse:

1 Eli Dahle

2 Anne-Grete Hoelsether

3 Olav M. Mellemsæter

Kommunalt råd for funksjonshemmede

Kommunestyret skal velge 5 medlemmer, hvorav 2 fra kommunestyret og 1 vararepresentant, og 3 fra organisasjoner samt 2 vararepresentanter, som representerer mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunestyret velger leder og nestleder blant kommunestyrets medlemmer.

Rådets medlemmer 2015-2019:

Olav Skjøtskift, leder

Karin Robertsen, nestleder

Varamedlem:

Gerd-Mette Drabløs

FFO:

Anne Sæther (LHL)

Sigrid Godtland (Blindeforbundet)

 

SAFO:

Eirik Lien (Norges handicapforbund)

Varamedlem: Kåre Holsetstuen (Norsk forbund for utviklingshemmede)

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

I valgperioden 2015-2019 har utvalget følgende sammensetning:

Palmer Gotheim, leder

Asbjørn Liberg, nestleder

Inger Lise Toftaker

Elisabeth Gulaker

Ketil Jacobsen.

Varamedlemmer:

Morten Olsen

Frank Abildsten

Arne Hage

Sivert Wognild

Ingrid Mellem

Møteinnkallinger, saksdokumenter og protokoller finner du på hjemmesiden til Kontrollutvalg Fjell IKS:

http://konfjell.no/kontrollutvalg/oppdal-kommune/

Koordineringskomiteen

Koordineringskomiteen har som funksjon å være initiativtaker til nye saker, å fordele saker mellom utvalgene og å bringe inn innspill til utredningstema. Komiteen er opprettet i medhold av kommunelovens § 10, nr. 5. Sammensetningen består av ordfører, varaordfører, de to utvalgslederne fra driftsutvalget og bygningsrådet og rådmannen.

Innkalling til møte 21.8.2017 kl. 13.00

Valgstyret

Kommunestyret har vedtatt at formannskapets medlemmer og varamedlemmer velges som henholdsvis medlemmer og varamedlemmer i valgstyret for perioden 2015-2019, med ordføreren som leder av valgstyret og varaordføreren som nestleder.

Valgstyrets medlemmer:

Kirsti Welander, leder

Ingvill Dalseg, nestleder

Tor Snøve

Heidi Pawlik Carlson

Varamedlemmer for disse:

1 Olav M. Mellemsæter

2 Trond Mesloe

3 Gerd M. Staverløkk

4. Anne-Grete Hoelsether

5. Eli Dahle

6 Eirin Heggvold

Medlemmer:

Bjørg Marit Sæteren

Ola Husa Risan

Varamedlemmer for disse:

1 Arne Braut

2 Ingrid Grøtte Johansson

3 Ola Skarsheim

4 Kari Toftaker

Medlem:

Trygve Sande

Varamedlemmer:

1 Gerd-Mette Drabløs

2 Hans Bøe

3 Kyrre Riise

Hvordan kontakte politikerne?

Du kan finne alle politikernes e-postadresser og telefonnummer i eInnsyn. Trykk på det politiske utvalget du ønsker og du få en liste med alle politikerne i det utvalget.

 

Valg 2015

Valgresultat kommunestyrevalget i Oppdal 2015

Valgresultat fylkestingsvalget i Oppdal 2015

Det nye kommunestyret 2015-2019

Det nye kommunestyret 2015-2019 med totalt antall stemmetillegg og
personstemmer:

ARBEIDERPARTIET

1 Kirsti Johanne Welander, 561,75

2 Tor Snøve, 509,75

3 Gerd Myran Staverløkk, 390,75

4 Arnt Gulaker, 369,75

5 Trond Mesloe, 126,00

6 Ragnhild Hassel Skjevik, 86,00

7 Anne-Grete Hoelsether, 78,00

8 Odd Arne Hoel, 69,00

9 Eirin Heggvold, 60,00

Varamedlemmer:

10 Maiken Snøve, 44,00

11 Idar Jostein Heggvold, 41,00

12 Ragnar Welander, 29,00

13 Hanne Torve, 23,00

14 Estrid Monica Flor, 23,00

15 Steinar Granlund, 21,00

16 Arne Hage, 19,00

17 Erik Gunnar Fagerhaug, 19,00

18 Tor Harald Landløpet, 18,00

19 Eva Rigmor Grande, 18,00

20 Ove Magne Karlsvik, 13,00

21 Elisabeth Gulaker, 11,00

 

FREMSKRITTSPARTIET

1 Sigmund Fostad, 236,00

Varamedlemmer:

2 John Gisnås, 95,75

3 Palmer Gotheim, 24,00

4 Roger Mogstad, 13,00

5 John Lauritzen, 8,00

 

HØYRE

1 Ingvill Dalseg, 315,75

2 Ketil Jacobsen, 169,75

3 Olav Martin Mellemsæter, 31,00

4 Eli Dahle, 26,00

Varamedlemmer:

5 Asbjørn Johannes Liberg, 26,00

6 Geir Sparling Jacobsen, 25,00

7 Otte Fjøsne, 21,00

8 Diderik Christian F. Schønheyder, 17,00

9 Ottar Selbæk, 16,00

10 Ingrid Drevland Jørgensen, 11,00

11 Gudbrand Sukke-Gulaker, 11,00

 

KRISTELIG FOLKEPARTI

1 Heidi Pawlik Carlson, 127,50

Varamedlemmer:

2 Torhild Sesaker Rogstad, 108,50

3 Peder Haugset, 39,00

4 Dagrun Elveseter Skarsem, 17,00

5 Karin Robertsen, 14,00

 

SENTERPARTIET

1 Bjørg Marit Sæteren, 423,50

2 Ola Husa Risan, 386,50

3 Ola Skarshheim, 222,00

4 Arne Braut, 125,00

5 Ingrid Margrete Grøtte Johansson, 75,00

6 Kari Toftaker, 73,00

Varamedlemmer:

7 Olav Skjøtskift, 66,00

8 Aud Marie Bøe, 59,00

9 Stein Magne Lauritzen, 56,00

10 Sivert Wognild, 45,00

11 Lars Hevle, 43,00

12 John Torve, 42,00

13 Berit Harstad Foss, 30,00

14 Håvard Kletthammer, 18,00

15 Kristin Aalbu Bøe, 16,00

 

VENSTRE

1 Trygve Sande, 428,00

2 Gerd-Mette Vatne Drabløs, 395,00

3 Kyrre Riise, 81,00

4 Hans Bøe, 69,00

Varamedlemmer:

5 Ingrid Husdal Dørum, 50,00

6 Henrik Ottersen, 38,00

7 Iver Vammervold, 25,00

8 Evy Jasmine Erlandsen, 24,00

9 Svein Asphaug Dørum, 23,00

10 Sjur Vammervold, 22,00

11 Jens Renander, 20,00

Politiske partier

Disse partiene er representert i Oppdal kommunestyre:

Oppdal Arbeiderparti

Leder: Tor Snøve

Epost: tor.snove@oppdal.com

Gruppeleder: Tor Snøve

Epost: tor.snove@oppdal.com

Medlemstall: 85

Antall representanter i kommunestyret: 9

Antall representanter i formannskapet: 2

Oppdal Fremskrittsparti

Leder: John Gisnås

Epost: john.gisnaas@oppdal.com

Gruppeleder: Sigmund Fostad

Epost: slepphaugen@gmail.com

Medlemstall: 57

Antall representanter i kommunestyret: 1

Antall representanter i formannskapet: 0

Oppdal Høyre

Leder: Ingvill Dalseg

Epost: ingvill.dalseg@oppdal.kommune.no

Gruppeleder: Olav Martin Mellemsæter

Epost: omellems@gmail.com

Medlemstall: 72

Antall representanter i kommunestyret: 4

Antall representanter i formannskapet: 1

Oppdal Kristelig Folkeparti

Leder: Peder Haugset

Epost:

Gruppeleder: Heidi Pawlik Carlson

Epost: heidi.carlson@oppdal.kommune.no

Medlemstall: 90

Antall representanter i kommunestyret: 1

Antall representanter i formannskapet: 1

Oppdal Senterparti

Leder: John Torve

Epost: john.torve@oppdal.com

Gruppeleder: Ola Husa Risan

Epost: ohr@sp.no

Medlemstall:

Antall representanter i kommunestyret: 6

Antall representanter i formannskapet: 2

Oppdal Venstre

Leder: Gerd Mette Drabløs

Epost: gerdmette@gmail.com

Gruppeleder: Gerd Mette Drabløs

Epost: gerdmette@gmail.com

Medlemstall: 35

Antall representanter i kommunestyret: 4

Antall representanter i formannskapet: 1

Dissse partiene er ikke representert:

Oppdal SV

Leder: Gro Grøtte

Epost: gro.grotte@gmail.com

Medlemstall: 20

Oppdal-Rennebu Miljøpartiet de grønne

Talspersoner: Sebastian Schmidt og Mari Rui Nygard

Epost: mari-rn@online.no

Medlemstall: 5

 

Styrevervregisteret

Styrevervregisteret er et verktøy som KS tilbyr kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper. Det er frivillig om de vil knytte seg til registeret. Her kan du søke på personer i kommunal sektor (kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap) og se deres ulike roller, som folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem og ev. andre næringsinteresser.

Styrevervregisteret for Oppdal

 

Innbyggerinitiativ

Gjennom nettportalen minsak.no kan du foreslå saker i den kommunen du bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Med tilstrekkelig antall underskrifter har du krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen eller i fylkestinget i fylkeskommunen.

Kommunal og Moderniseringsdepartementet ønsker med portalen å bidra til et bedre lokaldemokrati, og styrke innbyggernes muligheter til komme fram med saker i lokalsamfunnet som de mener kommunen eller fylkeskommunen bør ta fatt i.

 

valg logoSTORTINGS- OG SAMETINGSVALG 2017

Valgresultat - hele landet

Valgresultat Oppdal kommune

 

 


Publisert: 02.02.2016 09:51
Sist endret: 07.02.2017 11:08
Oppdal rådhus

Besøksadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Posadresse:

Inge Krokannsveg 2
7340 Oppdal

Telefon: 72 40 10 00