Tilskudds- og velferdsordninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søknadsfrister

Dato Tilskuddsordning
10. januar Frist for etterregistrering av dyrpå utmarksbeite og avløserkostnader i søknad om produksjonstilskudd.
15. januar Søknad om tilskudd til utvalgte naturtyper, prioriterte arter, friluftlivstiltak m.m.
15. februar Tilskudd til tiltak i beiteområder
15. mars Produkjsonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid
15.mai Søknadsfrist SMIL (1 av 2 frister)
1. september Nydyrkingstilskudd
15. september Søknadsfrist SMIL
15. oktober Produkjsonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid
15. oktober Regionalt miljøtilskudd
31. oktober Avlingsskadeerstatning
1. november Organisert beitebruk
1. november Erstatning for sau drept av fredet rovvilt

 

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskuddet er sammensatt av flere ordninger, bl.a. arealtilskudd dyretilskudd og tilskudd til økologisk produksjon.  

Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og disponerer dyr og/eller areal, kan søke om produksjonstilskudd. Det er registrering av opplysninger to ganger i året; 1.-15. mars og 1.-15. oktober. Når du har sendt inn søknaden i oktober kommer utbetaling av tilskudd i februar. For å søke produksjonstilskudd må du være registrert i Enhetsregisteret og oppgi organisasjonsnr. i søknaden.

Alt areal det søkes arealtilskudd for må være registrert i gardskart med samme markslag (fulldyrka, overflatedyrka eller innmarksbeite) som i søknaden.

 Les mer om ordningene og hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet

Regionalt miljøprogram - RMP

Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. RMP-midlene søkes elektronisk på samme måte som ved søknad om produksjonstilskudd. De fleste tiltak som det søkes tilskudd på skal tegnes/plottes inn i kart, basert på Gardskart, inne i Altinn. Dersom du søkte på det samme arealet i fjor vil du kunne laste ned kartet fra da.

Du kan søke Miljøtilskudd – RMP mellom 1.8. og 15.10. Søknadsfristen er 15.oktober, samme frist som for søknad om produksjonstilskudd.

Søknadsfrist for Organisert beitebruk er fortsatt 1.november.

Les mer om de ulike tilskuddsordningene i Regionalt miljøprgram hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Se veiledning i tekst og film om hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet

Tilskudd til miljø- og kulturlandskapstiltak

Miljømyndigheter gjør hvert år ulike tiltak for å ta vare på natur og kulturlandskap og for å bedre miljøtilstanden i fylket. Du, din organisasjon, din kommune eller bedrift kan bidra og vi ønsker din hjelp. Søk om midler til ulike tiltak for å ta vare på arter, natur eller tiltak innen friluftsliv, vannforvaltning, fiskeforvaltning, klima og forurensning.  Søknadsfristen er for de fleste tiltak 15. januar hvert år.

Les mer hos Miljødirektoratet.

Utvalgt kulturlandskap - Klevgardan

Området Klegardan-Sliper-Detli ble i 2018 ett av 48 områder med utvalgte kulturlandskap i Norge. Satsingen "utvalgte kulturlandskap i jordbruket" er et samarbeid mellom landbruksmyndighetene, miljømyndighetene og riksantikvaren om å i vareta kulturlandskapsområder med store biologiske og kulturhistoriske verdier.

Det kan søkes tilskudd til tiltak for å bevare verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift. Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulurlandskap. 

Søknadsskjema.

SMIL-tilskudd

Det kan søkes tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å i vareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapa til jordbruket, samt  å redusere forurensninga fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.

Det er kun søkere som er berettiget produksjonstilskudd og eiere av landbrukseiendommer i aktiv drift som kan få SMIL-tilskudd. Søknadsfrist for SMIL-midlene i Oppdal kommune er 15.mai og 15. september, men det er mulig å søke gjennom hele året.  Du får 3 års frist for å gjennomføre tiltaket

Oppdal kommune får tildelt ca 800 000 i SMIL-midler årlig.

Krav til søknaden, tilskuddssatser og veiledende priser finner du i Retningslinjer for SMIL-midler i Oppdal kommune

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Det søkes elektronisk gjennom Altinn. Landbruksdirektoratet har laget en introduksjonsfilm for hvodan du søker. Link til søknadsskjema.

Dreneringstilskudd

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

Både eier og leietaker av tidligere drenert jordbruksjord kan søke om tilskudd. Det gis kr 2000,- pr daa drenert areal, eller 30 kr per løpemeter grøft ved usystematisk grøfting.  I søknaden må tiltaket beskrives, opplysningner om grøfteavstand, grøftedybde, areal, kostnad og periode for gjennomføring av tiltaket må oppgis.  Nødvendig vedlegg til søknaden er kart med grøfteskisse (du kan lage ditt eget kart på gardskart), andre relevante relevante vedlegg kan også lastes opp.

Norsk landbruksrådgiving trøndelag kan gi hjelp til å utarbeide dreneringsplan/søknad.

Informasjonsbrosjyren På tide å drenere

Når du har fått innvilget tilskudd har du får 3 års frist for å gjennomføre tiltaket.

Les mer hos landbruksdirektoratet

Det søkes elektronisk gjennom Altinn. Landbruksdirektoratet har laget en introduksjonsfilm for hvodan du søker. Link til søknadsskjema.

Nydyrkingstilskudd

Fra og med 2017 inførte Oppdal kommune nydyrkingstilskudd. Det er innvilget kr  300.000 kroner fra Næringsfondet i 2018 til nydyrking. Det er vedtatt en sats på inntil  kr 2000 pr dekar som nydyrkes, Søknadsfrist: 1.september. Det kan søkes om tilskudd til areal der Plan for nydyrkinga er vedtatt etter 1.1.2015 og arbeidet ikke er påbegynt.

Søknadsskjema

Velferdsordninger

Avløsertilskudd - ferie og fritid

For avløsertilskudd ved ferie og fritid er søknadsfristen 15.oktober.

Søknaden kan leveres i tidsrommet fra og med 1. oktober til og med 15. oktober.

Du kan etterregisterer avløserkostnader fram til 10. januar.

Landbrukdirektoratet har felles søknadsskjema for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid:

Søk om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Ordningen skal gi dem som driver med husdyrproduksjon muligheten til å kunne få ferie og fritid ved å få tilskudd til å leie inn hjelp.

Ordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til avløsing (ekstern lenke).

Tilskuddets størrelse beregnes ut i fra gjennomsnittlig dyretall på telledatoene 1. mars og 1. oktober (kun1. mars for sau). Beregningsskjema for hvor mye tilskudd du kan får dinner du hos Landbruksdirektoratet

Avløsning ved sykdom m.v.

For å søke om avløsing ved sykdom skal det søkes elektronisk gjennom Altinn, link til Søknadsskjema

Tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsning i foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når en som har næringsinntekt fra foretaket ikke kan delta i arbeidet som følge av sykdom mv. I onnetida fra den 15. april til 1. oktober, kan tilskuddet også finansiere avløsning i foretak med planteproduksjon og honningproduksjon.

Det kan ytes tilskudd ved sykdom, svangerskap og fødsel, ved følge av syke barn til sykehus/spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom og ved dødsfall. Her kan du lese mer om tilskuddene og krav til søker.

Avløsertilskuddet skal bidra til å dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren. Ordningen er hjemlet i forskrift om tilskudd til avløsing .

Trenger du hjelp med søknadsprosessen eller til å finne avløser kan du få hjelp hos Oppdal Landbrukstjenester

Landbruksvikar

Oppdal Landbrukstjenester SA formidler landbruksvikartjenester i Oppdal, og skal kontaktes ved behov for landbruksvikar: tlf. 960 13 669.

Ved betaling for bruk av landbruksvikar benyttes det en dagsats som tilsvarer den maksimale dagsatsen for refusjon ved sykdomsavløsning, kr 1530 per dag.

Tidligpensjon

Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan motta tidligpensjon. Aldersgrensen for ektefelle/samboer er 57 år når det søkes om tobrukerpensjon. Det stilles krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra inntektskravene på noen områder. Det er også forutsatt at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer. Les mer hos Landbruksdirektoratet.

For å få tidligpensjon må det sendes søknad på skjema LDIR-108

Ordningen er hjemlet i forskrift om tidligpensjon til jordbrukere.

Erstatningsordninger

Det er ulike ordninger du kan søke erstatning etter:

Søknad om tiltak i beiteområder

Beitelag kan søke om investeringsmidler til tiltak i beitefelt, med søknadsfrist  ca 1. februar, søknad sendes på eget skjema via kommunen til Fylkesmannen. 

Søknadskjema

Bygdeutviklingsmidler

Informasjon om BU-midler finner du under Næringsutvikling.

Søknad om støtte fra legat

Oppdal kommune har to legater det kan søkes støtte fra. Ole og Elisabeth Mellems legat og Marit Stølens legat. Renter fra Ole og Elisabeth Mellems legat kan deles ut som stipend til ungdom som tar landbruksfaglig utdanning.

For å få støtte må søkeren være hjemmehørende i Oppdal, og ha til hensikt å utøve sitt yrke i landbruksnæringen i kommunen. Renter fra Marit Stølens legat kan deles ut som støtte til personer i Oppdal som gjennom bosted og næringsutøvelse på et gårdsbruk holder gammel landbrukskultur og/eller husflidtradisjoner i hevd.

Søknad om støtte fra disse legatene blir lyst ut på kommunens hjemmeside og i lokalavisene hvert år. Søknadsfrist er 1. september.

Søknadsskjema Ole og Elisabeth Mellems legat (.pdf) (.pdf)

Søknadsskjema Marit Stølens legat (.pdf) (.pdf)


Publisert: 22.06.2018
Sist endret: 07.12.2018 13.23